Střípky z radnice

Jsou časové úseky, kdy to vypadá, že se na radnici zdánlivě nic neděje. K tomu, abychom něco dokončili a mohli Vám prezentovat výsledek, je však potřeba učinit spoustu malých kroků, splnit mnoho úkolů. Z těchto střípků se pak skládá pestrý obraz každodenního fungování radnice. Přijměte pozvání, pojďte nahlédnout pod pokličku:

V týdnu od 3. 8. do 9. 8.

Svatební obřady – dokonce i "diamantová" svatba. Gratulujeme!
Jednání k možné rekonstrukci zimního stadionu.
Představení studie nového bazénu finančnímu výboru a komisi pro strategický rozvoj města.
Plánování prvního street art počinu v režii města.
Schůzka s novým ředitelem NKC – Posvícení, Advent a další.
Jednání s budoucím majitelem pozemků v severní průmyslové zóně – plánovaná investice.
Jednání Rady města Nymburka.
Schůzka nad studií rekonstrukce Starého děkanství.
Rádio Patriot – starosta odpovídal na dotazy občanů.
Jednání se zástupci firmy Hochtief CZ a.s. (zhotovitel lávky).
Jednání nad dalším postupem renovace kaple sv. Jana Nepomuckého.
Spuštění ankety k participativnímu rozpočtu – návrhy názvu rozpočtu.

V týdnu od 27. 7. do 2. 8.

Uskutečnily se Přístavní slavnosti a Street food festival na Špičce.
Pátek se starostou – dorazilo 14 občanů.
Schůzka s technickým dozorem investora – chystaná stavba lávky.
Kontrolní den – stavba okružní křižovatky Boleslavská x Velké Valy a Boleslavská x Zbožská.
Schůzka s jednatelkou Nemocnice Nymburk.
Setkání s občany v ulici Dvořákova – rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu.
Jednání koaličních partnerů – diskuze o dalším postupu v otázce nového bazénu.
Schůzka s daňovým poradcem – možnosti správy a provozování nového bazénu.
Jednání s předsedou komise pro strategický rozvoj.
Schůzka se zástupci Českého červeného kříže.
Jednání na Povodí Labe – instalace koupacího mola a související úpravy břehů řeky.

V týdnu od 20. 7. do 26. 7.

„Ostrovní“ svatba naší krásné a milé zaměstnankyně. Vedení města přeje mnoho štěstí, pohody a nacestovaných kilometrů. :-)
Schůzka s technickou náměstkyní Nemocnice Nymburk – pronájem části manipulační plochy za městským bazénem Nemocnici Nymburk.
Instalace dřevěného obložení betonových květináčů na náměstí.
Účast na pietním aktu v Hořicích – uložení urny čestné občanky MUDr. Evy Rumlové do rodinné hrobky.
Schůzka se zástupci České unie sportu – pozemky u zimního stadionu v majetku ČUS.
Schůzka s poradcem pro zeleň Ing. Lukešem – plánování podzimní výsadby a péče o zeleň do konce roku.
Druhé pracovní zastupitelstvo – studie městského bazénu.
Jednání Rady města Nymburka.
Jednání se zástupci firmy Hochtief – dodání chybějících podkladů pro podpis smlouvy.
Diskuze k možnosti výsadby ovocných dřevin v ulici Na Přístavě.
Schůzka nad vzhledem nástěnného kalendáře města 2021.
Konzultace provozních nákladů plánovaného bazénu.

V týdnu od 13. 7. do 19. 7.

Krajský úřad Středočeského kraje – další ze série jednání se zástupci Správy železnic ohledně rekonstrukce Hlavního nádraží.
Pracovní schůzka dotčených odborů, architekta města a projektanta nad plánovanou úpravou křížení ulic Na Fortně a Na Přístavě.
Chodníky v ulici Jičínská byly dokončeny a předány k užívání.
Proběhla kontrola dotace ze Středočeského kraje, která využita na okna budovy gymnázia.
Pracovní porada zastupitelů.
Původní lávka přes plavební komoru byla demontována, firma Strabag pokračuje ve výstavbě nové.
Pravidelná schůzka městské a státní policie.
Rozhovor starosty v rádiu Patriot.
Předání úpravny vody v Pístech, provozu, který je v případě potřeby schopen zásobit pitnou vodou z vrtů i naše město.

V týdnu od 6. 7. do 12. 7.

Schůzka s nájemci Staré Rybárny na téma plánovaných investic v okolí občerstvení.
Schůzka se starosty Poděbrad a Rožďalovic.
Příprava podkladů pro realizaci psího parku.
Rada města.
Schůzka s jednatelkou nemocnice nad možnostmi dalšího využití prostoru za městským bazénem.
Konzultace dalšího postupu ve věci APP (AZOS).
Připomenutí památky mistra Jana Husa.

V týdnu od 29. 6. do 5. 7.

Schůzka s firmou Hochtief a všemi dotčenými nad plánem výstavby lávky pro pěší.
Inzerování nabídky městských nemovitostí k prodeji a pronájmu v samostatné sekci na webu města.
Schůzka s provozovateli a rodiči dětí školní skupiny Bublinka, která sídlí v prostorách nemocnice.
Předávání maturitních vysvědčení absolventům Střední zdravotnické školy.
Konzultace podoby nástěnného kalendáře města pro rok 2021.
Jednání ve věci koupě pozemků na Všechlapském vrchu pod stávajícím dětským hřištěm.
Radní se sešli nad podobou plánované výstavby plaveckého bazénu u zimního stadionu.
Byl vybrán zhotovitel chodníku v ulici Pražská.
Pracovní schůzka nad plánovanou úpravou parku V Kolonii.
Proběhlo výběrové řízení na ředitele Nymburského kulturního centra.

V týdnu od 22. 6. do 28. 6.

Městská galéra složená ze zaměstnanců městského úřadu má za sebou první trénink na srpnové závody dračích lodí.
Nymburská Špička žije. Zúčastnili jste se v neděli pohodového odpoledne v rytmu rocku v rámci koncertu OPEN Špička?
Připomněli jsme si 70. let od justiční vraždy Milady Horákové.
Do adventu času dost, ale nikdy není brzy zamyslet se nad tím, čím ten letošní zase o kousek vylepšit.
Plánované velké oslavy 150 let výročí železnice se bohužel letos neuskuteční. Stále ale pracujeme na překvapení, které jsme vám v rámci oslav chtěli odhalit. A pořád věříme, že to vyjde.
Poslední pátek v měsíci pan starosta již tradičně přivítal občany Nymburka na radnici, kteří přišli se svými starostmi nebo naopak poděkováním. V červnu tuto možnost využilo celkem 20 Nymburáků.
Proběhlo setkání s občany v ulici Jičínská a Technickými službami Nymburk, kde probíhá oprava chodníků. Tématem jednání byla kontrola harmonogramu prací.
Vedení města se sešlo s vedením nemocnice, tématy byla běžná agenda chodu nemocnice a seznámení vedení města s výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami.
Proběhla další schůzka nad participativním rozpočtem. Už teď se můžete zamyslet nad tím, jak by se ten nymburský mohl jmenovat.
Pan starosta Tomáš Mach předal úspěšným gymnazistům maturitní vysvědčení v prostorách Obecního domu. Stejně tak i absolventům Střední zdravotnické školy Nymburk. Všem studentům hodně štěstí v jejich dalších životech.
Ve středu proběhlo dvanácté zasedání rady města v letošním roce. Projednalo se celkem 24 bodů.
Proběhla schůzka ohledně teras za Eliškou, kde se vedení města seznámilo se zpracovaným statickým posudkem. Jak bude tato lokalita do budoucna využita? Stejnou otázku si pokládali všichni zúčastnění.
V úterý 23. června proběhl soudní spor týkající se zápachu a nepovolené výroby společnosti Automotive Painting Partners, s.r.o. (dříve AZOS).
Proběhla další z pravidelných porad s vedoucím odboru investic nad investičními akcemi hrazenými z letošního rozpočtu.
Proběhla schůzka vedení města se zpracovatelem aktualizace rozvoje strategického plánu do roku 2025. Hlavním tématem byly investiční akce města.
Ve spolupráci s Městskou policií Nymburk, Policií ČR a Technickými službami Nymburk se podařilo odvézt vraky nepojízdných kol, které ubíraly místo v kolostavech před budovou hlavního nádraží.

V týdnu od 15. 6. do 21. 6.

Obdrželi jsme oficiální zprávu ze Středočeského kraje, že město získalo dotaci na vybudování psího parku. Pejskaři, máte se na co těšit!
Proběhlo další z jednání na téma budoucnosti zimního stadionu.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Střední zdravotnické školy v Nymburce proběhlo v Obecním domě. Pan starosta všem popřál do života hodně štěstí a úspěchů.
Proběhla porada vedení města se všemi vedoucími pracovníky Městského úřadu v Nymburce.
Finalizuje se odhadovaná výše nákladů na provoz nového bazénu u zimního stadionu.
Proběhlo jednání správní rady Centra sociálních služeb Poděbrady. Vedle úředních záležitostí došlo i na ohlédnutí se za událostmi, kterým byly v uplynulém období vystaveny pečovatelky, které v rámci ORP Nymburk poskytují péči.
Vedení města bylo přítomno návštěvě ze Středočeského kraje v sídle Farní charity v Nymburce, která se v našem městě stará o osoby bez přístřeší.
Uskutečnila se další koordinační schůzka mezi vedením radnice, Městskou policií Nymburk a Policií ČR. Tématem jednání byla součinnost zmíněných složek při kulturních a společenských akcích v našem městě, ale také hodnocení minulého období při řešení konfliktních situací.
Ve středu proběhlo v pořadí třetí zasedání zastupitelstva města v letošním roce. Projednalo se celkem 20 bodů. Hlavními tématy byl územní plán města, dotace, ale také prevence rizikového chování na nymburských školách, názvy nových ulic nebo prodej a směna pozemků v majetku města. Také celkem 9 sportovním klubům v Nymburce schválili zastupitelé žádosti o příspěvky na pronájem sportovišť v celkové výši přes 400 tisíc korun.
Pan starosta Tomáš Mach předal maturitní vysvědčení absolventům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, a to společně s ředitelem školy, panem Jiřím Hubálkem. Maturantům hodně štěstí v jejich profesním i osobním životě!
V parku u Obecního domu proběhla další schůzka na téma jeho možné nové podoby. Tentokrát za účasti poradce pro zeleň a vedoucího zahrady.
Vedení města poděkovalo ředitelce Nymburského kulturního centra za její přínos kultuře v Nymburce a popřálo jí hodně štěstí a zdraví v její nové životní roli maminky.
Uskutečnila se schůzka zástupců z Krajského úřadu Středočeského kraje, města Nymburka, Čelákovic, Poděbrad, Peček, Kouřimi, Českého Brodu a zástupců technických služeb, ohledně případného vytvoření obchodní korporace, která by zastupovala tato města při jednání se skládkami, překladišti a budoucími ZEVO v souvislosti s plánovanými legislativními změnami v oblasti odpadového hospodářství.
Vedení města se sešlo s nájemcem městského bazénu a přilehlé tržnice. Tématem jednání byla likvidace plechových hal a vyčištění celého prostoru bývalé tržnice.
Proběhla schůzka vedení města Nymburka s právním zástupcem města a zástupci SK Polaban Nymburk ohledně úprav smluvních vztahů, které se týkají pronajatých a pod najatých prostor ve sportovním areálu Veslák.

V týdnu od 8. 6. do 14. 6.

Zaznamenali jste po městě plakáty na Nymburské šapitó? Město Nymburk vyšlo vstříc organizátorovi akce a poskytlo prostory k umístění stanu.
Zástupci z města, technických služeb, projektantů, odboru rozvoje a investic a odboru školství, kultury a památkové péče se společně sešli v Parku V Kolonii. Jaká bude podoba tohoto parku do budoucna? Své názory vyjadřovali všichni zúčastnění.
Pan místostarosta Bořek Černý spolu s dalšími zástupci města se sešli s novými nájemci Staré rybárny. Diskutovalo se nad plánovými investicemi v tomto objektu.
Ve středu proběhlo v pořadí jedenácté zasedání rady města, kde bylo projednáno 31 bodů.
Zástupci města byli přítomni na valné hromadě Vodovodů a kanalizací Nymburk, jelikož město vlastní v tomto podniku největší podíl akcií.
Byla svolána schůzka s budoucími koordinátory projektu participativního rozpočtu. Aneb Nymburáci budou moci rozhodovat o rozpočtu města.
Proběhla schůzka sociální komise. Jednalo se o palčivých problémech v sociální oblasti, které trápí obyvatele Nymburka.
Děti z MŠ Čtyřlístek se rozloučily se školkou a zástupci radnice jsou rádi, že mohli být u toho.
Vedení města svolalo schůzku v parku u Obecního domu. Tématem diskuse byla nová podoba vodního prvku u nemocnice a koncept celého Parku Dr. Antonína Brzoráda.
Místostarostka Stanislava Tichá se zúčastnila jednání MAS Podlipansko ve Viticích.
Poněkolikáté byla spočítána a zaevidována utržená částka z prodejního automatu na dezinfekci. Nymburáci Nymburákům!
Vedení radnice se zúčastnilo schůzky s komisí rady města pro strategický rozvoj.
Kino Sokol zahájilo opravu poškozené kanalizace.
Proběhla schůzka řídícího výboru Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na Nymbursku.
Proběhla další ze schůzek nad studií k novému bazénu.

V týdnu od 1. 6. do 7. 6.

Starosta Tomáš Mach a Ondřej Vetešník z Technických služeb Nymburk předali obyvatelům Všechlapského vrchu zrenovované dětské hřiště.
V pátek proběhlo milé setkání všech starostů v rámci ORP Nymburk ve Sportovním centru Nymburk. Kromě hraní minigolfu se řešily otázky, které trápí obyvatele okolních vesnic a městysů.
Paní místostarostka Stanislava Tichá a zástupce odboru školství, kultury a památkové péče navštívili v poděbradské galerii slavnostní vernisáž k výstavě s názvem AFinita. Že by se i v Nymburce mohlo objevit streetartové umění?
Děti ze ZŠ Tyršova osadily truhlíky květinami v rámci projektu Chceme zlepšit místo, kde žijeme. Truhlíky a zeminu poskytlo Město Nymburk. Děkujeme!
České dráhy rozhodly, že Národní den železnice a oslavy 150 let železnice, které byly v Nymburce plánovány na sobotu 19. 9. 2020, budou přesunuty na rok 2021.
Proběhla schůzka se stavbyvedoucím projektu Revitalizace sídliště Jankovice – I. etapa. Tématem jednání bylo parkování soukromých vozidel na zatravněné ploše v Šeříkové ulici, která je určena pro zařízení staveniště.
Kvůli plánované výstavbě nové lávky přes Labe proběhlo jednání s Poříčním oddílem policie Labe – Nymburk. Cílem je koordinace a zajištění provozu v úseku „Pod Eliškou“.
Proběhla schůzka s předsedou Národní sportovní agentury, panem Milanem Hniličkou.
Ve středu radnici navštívili studenti z řad nymburských gymnazistů. Tématem schůzky bylo začlenění nymburských žáků a mládežníků do dění v našem městě, a to formou studentského parlamentu.
Proběhla schůzka s projekční kanceláří nového městského bazénu, jejíž zástupci představili vizuál projektové studie.
Proběhla koordinační schůzka mezi vedením radnice, Městskou policií Nymburk a Policií ČR. Tématem bylo například forenzní značení kol.
Vedení města jedná s provozovatelem soukromé školky MŠ Bublinka o umístění do nových prostor.
Nymburské šapitó. Město Nymburk vyšlo vstříc provozovateli a cirkusový stan bude umístěn na hasičském hřišti za zimním stadionem. Těšit se můžete během července na koncerty známých kapel a umělců.
Starosta byl na radiu Patriot. Rozhovor a odpovědi na otázky občanů si můžete poslechnout v audio archivu radia.

V týdnu od 20. 1. do 26. 1.

Technické služby - zaměstnanci stále pracují na odstranění vánočního osvětlení. Uklízelo se v ulicích Máchova, Masarykova, V Lodici, vzhledem k silným poryvům větru došlo na úklid větví po celém městě. Opravou osvětlení prošla ulice Parmova i Ostrov. Náletové dřeviny likvidovali pracovníci TS u stadionu a na cyklostezce, také stříhali stromy. K pravidelným činnostem patří úklid kolem kontejnerů a svoz odpadu. Opravovaly se lavičky Pod Sladovnou a ve Zbožské. Technické služby zajistily také svoz vánočních stromků.
Osobní pozvání na masopust - Klub důchodců navštívila místostarostka s vedením odboru školství a kultury. Pozvala mimo jiné přítomné dámy, na nymburský masopust, který se v únoru vrací po padesáti letech do města. „Doufám, že se jim nápad líbil a že se s nimi v masopustním průvodu setkáme,“ uvádí místostarostka.
Strategický plán města - 22. leden přinesl schůzku nad aktualizací strategického plánu. Ten se připravuje a letos musí být hotový. Radnice počítá i se zapojením veřejnosti. Tento proces musí být společný, nikoli řešený „od stolu“, aby směřování města v blízké budoucnosti odpovídalo názorům a postojům jeho občanů.
O nymburské školy a školky je zájem - ve středu se na radnici uskutečnilo setkání vedení a zástupců základních a mateřských nymburských škol. Probíraným tématem byl tentokrát především nábor do škol a školek.
Žákovské projekty radnice podporuje - konala se schůzka se zástupci MAP vzdělávání na Nymbursku. Na našich školách, přesněji na Tyršovce a Komenského, běží projekt Chceme zlepšit místo, kde žijeme. Z podnětů dětí byly vybrány tři projekty a s nimi bylo seznámeno vedení města, kterým se tato iniciativa velmi líbí a vyjdou jí vstříc, jak jen to půjde. „To, že se děti zajímají o své okolí a prostředí, ve kterém žijí, považujeme za dobrou zprávu,“ říká místostarostka Stanislava Tichá.
Věž sv. Jiljí stále na programu - vedení města, projektant města, odbor školství a kultury i památkáři se sešli s projektantem, který má zkušenosti s projekčními a statickými pracemi v historických objektech. Z jednání vyplynul úkol odborně posoudit, jaké zásahy budou nezbytně nutné, aby věž kostela sv. Jiljí mohla být zpřístupněna veřejnosti.
Odkrytá sedile zmizí zase pod omítkou - v týdnu se uskutečnila schůzka přímo v kapli Nepomuckého. Pod omítkou našli restaurátoři kamenný prvek, tzv. sedile (k sezení), který prozkoumali památkáři. Závěr je takový, že prvek není vhodný k odkrytí. Bude znovu jako předtím překryt omítkou. Jedním z důvodů je také zohlednění statiky kaple, kterou může případné odkrývání kamenných prvků narušit.
Pilotní projekt třídění odpadu od domu - v plném proudu je příprava projektu na odvoz tříděného odpadu od domů ve městě. Město připravuje vyhlášku, Technické služby zhotovily harmonogram svozu. Tiskové oddělení zahájilo propagaci akce na webu, FB, letácích. „Tento systém sběru a třídění odpadů byl vyzkoušen už v jiných městech,“ uvádí místostarosta Bořek Černý. „Spočívá v důsledném třídění odpadů papíru, plastů i bioodpadu a významně snižuje množství komunálního odpadu ukládaného na skládku.“ Město spustilo anketu, v níž občané vybírali vhodnou čtvrť, kde chtějí tento systém zavést.
Pavilon E v nemocnici projde rekonstrukcí - v pondělí se sešla komise pro hodnocení nabídek na projekční práce pro revitalizaci pavilonu E v Nemocnici Nymburk. Komise doporučila zadavateli, aby si od uchazečů vyžádal doplňující informace k podaným nabídkám. Poté bude výsledek výběrového řízení předložen Radě města k výběru dodavatele.
První etapa revitalizace Jankovic v dohledu - 20. ledna se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami na stavební práce projektu Sídliště Jankovice. O den později komise hodnotila nabídky. Probíhá příprava elektronické aukce, technického dozoru a koordinátora BOZP.

V týdnu od 13. 1. do 19. 1.

Technické služby první dva týdny nového roku – na začátku roku čekal pracovníky úklid po novoročních oslavách, a to po celém městě. Vzhledem k mírnému počasí byly zastřiženy stromy v ulici Komenského, U Stadionu, Resslově, Smetanově, Masarykově, 28. října a Černohorského. Náletové dřeviny likvidovali zaměstnanci TS v ulici U Stadionu, Slánská stezka a Malé Valy. V Letců RAF a v ulici Ve Vilách došlo k vyčištění odtokového kanálu. Ulice Topolová byla zbavena černé skládky. Opravou prošlo veřejné osvětlení na železničním mostě, dlažba na Náměstí Přemyslovců a komunikace Za Drahou. Uklízela se dětská hřiště. Jako vždy vyvážely Technické služby odpady a dělaly pořádek kolem sběrných boxů. V druhém týdnu byl odstraněn vánoční strom a začaly práce na odinstalování vánočního osvětlení.
Kvalita ovzduší je důležité téma - ve čtvrtek dorazil na radnici vedoucí oddělení hygieny ovzduší a odpadů Státního zdravotního ústavu RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Vedení města s ním znovu konzultovalo postupy, kterými se správně odebírají a vyhodnocují vzorky spadu popílku i imisí v ovzduší. Tématem bylo i posuzování získaných údajů. RNDr. Kotlík hodnotil rizika nadlimitních prvků a také odpovídal na dotazy, jak je možné proti znečišťovatelům postupovat. Důležitý byl pro radnici jeho odborný názor na argumentaci místního spolku Permanent. Více ve Zpravodaji.
Na jednání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bylo na programu i plánování oblíbených akcí, v dubnu se můžete těšit na Brány památek dokořán, v sobotu 19. září pak na Dny evropského dědictví. Jednání se konalo v bývalé budově federálního shromáždění v kanceláři, kde úřadoval Alexander Dubček a z které kdysi vysílalo rádio Svobodná Evropa. Nyní zde sídlí Národní muzeum. Dalším bodem programu bylo hlasování o vítězích krajských kol v soutěži Památka roku 2019. Byly bychom rádi, kdyby se o toto ocenění mohla již brzy ucházet i naše kaple svatého Jana Nepomuckého, jejíž rekonstrukce je v plném proudu.
Lidé musí vědět, co je při stavbě čeká - ve čtvrtek se sešli občané, firmy i úřad k diskuzi o vodovodnímu řadu v ulici Za Babínem, protože tato stavba místní brzy čeká. Občané se setkali se zástupci provádějící firmy i provozovatele. Za město jako investora prací se účastnil starosta. Cílem bylo předat co nejvíce informací k chystané stavbě a harmonogram prací. „Takto si představuji investiční akce v Nymburce,“ uvedl starosta Mach. „Lidé musí vědět, co je čeká a kam se mohou obrátit, když potřebují další informace.“
Rekonstrukce MŠ Větrník pokračuje – rada města schválila na svém středečním zasedání již čtvrtý změnový list, jehož obsahem jsou zjištěné vícenáklady v průběhu prací na rekonstrukci. Původně předpokládaná částka se opět navýšila, znovu se tím otevřela otázka kvality připravených projektů a převzatých projektů. Ten v tomto případě bohužel neobsahoval položky zcela nezbytné pro úspěšné dokončení rekonstrukce.
WEB města v novém kabátě – cílem pro letošní rok je, již několikrát zmiňované, zpřehlednění a uživatelské zjednodušení internetových stránek města. Cílem další schůzky s oddělením IT a dalšími zainteresovanými již bylo konkrétní zadání a rozdělení úkolů, které povedou k tomuto cíli.
Městská policie informuje - v úterý se konala pravidelná schůzka s městskou policií. Probíraly se události uplynulého týdne. Starosta dostává informace o dění ve městě pravidelně a schůzky řeší běžné i mimořádné události, na něž tak město může ihned reagovat. V souvislosti s tím uveďme, že vzhledem k nástupu nového šéfa Policie ČR v Nymburce pana Šmída, sešli se následující den policisté městští i státní ke koordinační schůzce. Spolupráce mezi městem a státní policií tak zůstane zachována v podobě, která je pro bezpečnost ve městě ideální.
Vyhlášení Sportovce roku okresu Nymburk - letošní vyhlašování mělo nového mediálního partnera, LIVE SIGNAL, a zúčastnili se ho významní hosté, jako např. hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová, rektor Univerzity Karlovy pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., za ČUS pan Roman Myška. Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen na sportovním poli. „Večer zakončilo příjemné posezení s panem profesorem Zimou, rektorem Univerzity Karlovy, který nás – jak doufáme – brzy poctí svojí návštěvou,“ řekl starosta Mach.
Třináctého ledna vedení města hodnotilo ples – Ples města se povedl, ohlasy jsou víceméně pozitivní. Přesto se radní sešli s těmi, kteří za přípravou plesu stojí, a popovídali si o každé jednotlivé organizační části – co se povedlo, co je třeba zlepšit. „Čerstvé dojmy s plusy a minusy nám pomohou v příštím roce tuto společenskou událost připravit co nejlépe,“ uvedl starosta Mach.

V týdnu od 6. 1. do 12. 1.

Místostarosta oddával cizince - v sobotu zažil místostarosta Bořek Černý zajímavou zkušenost. Oddával zahraniční pár snoubenců. A tak si zamilovaný pár řekl své ano za asistence tlumočníka.
Z věže Jiljí je nádherný výhled na město - ve čtvrtek navštívili radní věž kostela sv. Jiljí za přítomnosti pana faráře a památkářů. Hledali společnou vizi možnosti zpřístupnění těchto prostor, o kterých v poslední době často hovoříme. Za tímto účelem město zřídilo veřejnou sbírku na podporu této myšlenky. V současné době je hlavní překážkou pro zpřístupnění věže stav schodiště. Druhým problémem je průchod mezi dvěma zvony. „Důležité teď bude, jaké požadavky zazní od památkové péče a statika,“ uvedl starosta Mach.
Lávka přes Labe papírově finišuje – 9. ledna město zažádalo poskytovatele dotace Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na lávku. Podle místostarosty Bořka Černého jsou v této chvíli pohromadě již všechny dokumenty, projekty a pravomocné stavební a územní povolení. Připravuje se výzva k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše dopadne dobře, v polovině roku se stavba rozjede.
Schůzka s vedením MP – tématem byly jejich plány na poli prevence kriminality. Strážníci znovu připravují v letošním roce oživit již dříve vyzkoušený a oblíbený formát preventivního programu s názvem 15+, který je určen pro žáky 9. tříd nymburských základních škol. Cílem programu je zvýšení povědomí o jejich trestní odpovědnosti. „Máme na akce, pořádané našimi strážníky, velmi kladné ohlasy, a to nejen od samotných dětí, ale i jejich rodičů a zaměstnanců školských zařízení,“ uvádí místostarostka Stanislava Tichá. „Samozřejmě nás tato reakce těší a těm, kteří programy přímo připravují, jsou pak velkou motivací pro další činnost.“
Místo čtyřicetiletých multikár nové elektromobily - ve středu do areálu Technických služeb zavanul vítr budoucnosti. Konala se zde předváděcí akce elektromobilů. Kolínská firma Traktory představila užitkový elektromobil Selvo, jehož základní cena se pohybuje kolem 250 tisíc korun bez DPH. Přitom na elektromobil je možné získat dotaci do výše půl milionu korun. „Tyto elektromobily by mohly nahradit již značně zastaralý vozový park, především letité multikáry,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. No ano, už je na čase. Multikáry totiž slouží i čtyři desítky let a jejich udržování a opravy stojí nemalé peníze. A klasická multikára zakoupená v dnešní době vyjde na dva miliony korun.
Revitalizace pavilonu v nemocnici - proběhlo hodnocení nabídek na projektovou dokumentaci revitalizace pavilonu E v Nemocnici Nymburk. Výsledek výběrového řízení musí projít schválením Radou města.
Polaban a město ve spojení – proběhla schůzka s nově zvoleným vedením Polabanu Nymburk. Páni Fiferna a Kořínek jednali s radními o vizi Polabanu na tento rok i léta příští. Probírali se také praktické záležitosti, jako revize stávajících smluv. Spolupráce města a Polabanu má mít jasný obraz, další schůzka ohledně toho se uskuteční v příštích týdnech.

V týdnu od 30. 12. do 5. 1.

Zástupci města a nemocnice se scházejí pravidelně – v pátek zavítala na radnici nová jednatelka Nemocnice Nymburk paní Nela Gvoždiáková. Informovala vedení o stavu nemocnice, o postupu prací na odvodnění pavilonů B, C, D. Dále projednávali, jakým způsobem probíhají přípravy na rekonstrukci pavilonu E. V současné době město soutěží projektanta, který zpracuje dokumentaci.
První porada vedení města – mimo jiné se řešil podnět občanů z bytů v domě Eliška na náměstí. Do garáží značně zatéká. „Bude pořízena dokumentace pro stavební řízení v návaznosti na požadavky hlavního architekta města pana Němce. Na úřadě je již zpracovaná studie a nyní vypíšeme výběrové řízení na zpracování dokumentace na celou tuto lokalitu, která úzce navazuje na stavbu nové lávky,“ uvedl starosta Tomáš Mach.
Na nikoho nesmíme zapomenout – se zastupitelem Jiřím Sobotkou chodí starosta blahopřát jubilantům, kteří v roce dosáhnou devadesátého a pětadevadesátého roku. Na nikoho z nymburských oslavenců nesmí zapomenout, takže i tato milá aktivita musí být jasně připravena v kalendáři.
Začátek roku ve znamení úklidu – Toho skutečného s hadrem a prachovkou, ale i toho „papírového“. Po hektickém čase před koncem roku přišlo uvolnění a chvíle klidu, kterou radní využili k dotažení administrativní práce, jež zůstala na stole z konce roku. „Před svátky jsme už opravdu nestíhali, a tak díky za to klidnější období v prvních dnech nového roku, kdy jsme mohli dotáhnout spoustu rozdělané práce“ uvedla místostarostka.

V týdnu od 23. 12. do 29. 12.

A KONEČNĚ…. Do nového roku všem občanům a všem lidem dobré vůle mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. Ať se splní všechna krásná přání a ať prožíváte dny plné pohody, dostatku a lásky!!!
Ke konci roku patří bilancování - členové vítězného volebního uskupení Nymburk s klidem vedou město od říjnových voleb v roce 2018 a společně s ostatními členy koalice rozhodují o jeho směřování. Je čas porovnat práci radnice s tím, co jsme si na samém začátku plánovali. „Chceme posedět nad volebním programem a posoudit jeho plnění. To je důležité a vypovídá to něco o naší práci,“ shodují se starosta i oba místostarostové.
Technické služby o svátcích nelenily - TS v tomto týdnu provedly opravu veřejného osvětlení v ulici Zbožská, odstraňovaly náletové dřeviny v okolí zimního stadionu, uklidily dětská hřiště na Všechlapském Vrchu, Na Stařině, v Habeši, na sídlištích a v Drahelicích. Listí uklidily v lokalitě U Růžáku, provedly mimořádný svoz tříděného odpadu, uklízely kolem stanovišť boxů a separovaných nádob a v ulicích města. „V pátek se konala schůzka mezi vedením města a vedením Technických služeb, kde jsme hodnotili provádění úklidu během svátků,“ uvedl místostarosta Bořek Černý.
Připravujeme sbírku pro věž sv. Jiljí - hned úvodem ledna startuje sbírka na zpřístupnění věže chrámu sv. Jiljí. Proto je nutné připravit informační texty, pokladničky a celkově akci organizovat. První pokladnička bude k dispozici v Turistickém informačním centru. Na vědomí dostanou občané samozřejmě i účet, který radnice pro tento účel zřídila. „Investice městských financí do cizího majetku je vždy problematická. Z tohoto důvodu město přišlo s návrhem vyhlášení sbírky, do níž mohou přispět jednotlivci i organizace,“ doplnil starosta Tomáš Mach.
Děkujeme za pomoc pro opuštěná zvířátka - těsně před Štědrým dnem naplnily vedoucí odboru kultury a školství Markéta Tomčíková s místostarostkou Tichou automobil dobrotami, krmením a hračkami a vyrazily směrem do útulku v Poděbradech. Lidé byli štědří a pod stromeček v hale radnice přinesli pro chlupáče všechno možné. Děkujeme. Jsme rádi, že jsme mohli udělat hezké Vánoce i opuštěným kočičkám v Catkách i pejskům v kotcích o které pečuje naše městská policie.

V týdnu od 16. 12. do 22. 12.

Poslední svíce se rozsvítila - před rozsvícením poslední adventní svíce v okně radnice pozvalo město jubilanty a seniory do Kina Sokol na promítání filmu Poslední aristokratka. Radní ještě před zhlédnutím filmu hostům popřáli zdraví a štěstí do nového roku a pozvali je na náměstí k svátečnímu setkání. Podával se Starostův svařák a program nabídl několik hudebních vystoupení. Město se tak snažilo přispět k milému a družnému setkávání v čase svátků a udělat radost všem, kdo mají společné chvíle rádi. Svíci rozsvítil starosta s oběma místostarosty.
Týden s Technickými službami města - TS v tomto týdnu provedly opravu veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova, Palackého, Malá Vala a Za Mrlinou, odstraňovaly náletové dřeviny v okolí zimního stadionu, v ulici Malá Vala a Petra Bezruče, uklízely listí na ulici Letců RAF a Nádražní. Úklid provedly také na dětských hřištích na Všechlapském vrchu, Na Stařině, v Habeši, na sídlištích a v Drahelicích. Počasí stále dovoluje stříhat stromy, stalo se tak na ulici 2. května, Husova a 28. října. Opravou prošla dlažba na náměstí, parkovací stání v ulici Jankova, dopravní značení v ulici Jízdecká. Samozřejmě nechyběl úklid okolo separovaných nádob a v ulicích města.
Přes svátky je péče o čistotu a bezpečnost trochu jiná - v tomto týdnu se konala součinnostní porada mezi vedením města a vedením Technických služeb, a to ohledně zajištění čistoty města přes vánoční svátky a mimořádných svozů odpadu. „V tomto období je péče o čistotu ještě trochu náročnější,“ uvádí místostarosta Černý. „Totéž platí o zajištění bezpečnosti. Také proto se uskutečnila porada mezi vedením města a vedením městské policie ohledně zajištění veřejného pořádku v období adventu, Vánoc a Silvestra.“
Opět plánování plesu – pochutnáme si! - v jednání je stále organizace plesu města. Ze tří nabídek pro zajištění občerstvení město vybralo tu, která letos zajistí hostům plesu mnohem širší nabídku občerstvení, než tomu bylo v minulých letech. „Plánujeme venkovní grilování na terase, čokoládovou fontánu a malé půlnoční překvapení. Doufám, že si tak návštěvníci odnesou příjemný zážitek spojený nejen s hudbou, ale i gastronomií,“ uvádí místostarostka Tichá.
Majitelé nemovitostí v okolí odpaliště ohňostroje jsou informováni - v týdnu radní dolaďovali organizaci novoročního ohňostroje. Obyvatelům přilehlých nemovitostí zaslala radnice dopis, v němž vyjasnila informace s ohňostrojem spojené a poprosila o shovívavost. Změna odpaliště pro ně znamená zátěž a případný úklid je město připraveno zajistit.
Výběrové řízení na zhotovitele lávky je na dohled - v tomto týdnu město Nymburk obdrželo od projektanta prováděcí dokumentaci na výstavbu nové lávky přes řeku Labe. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, kompletací prochází podklady pro žádost o dotaci od SFDI, kam se žádost doručí dne 9. ledna 2020.
Projekt na free WiFi město ruší, náklady nejsou rozumné - a jedna poněkud nepříjemná věc. Město požádalo v rámci projektu Wifi4EU o dotaci, která vyšla a byla potvrzena. Když ale následně došlo k podrobnému prozkoumání projektu a zhodnocení požadavků poskytovatele dotace, tak závěr vyzněl jednoznačně nepříznivě ekonomicky. Poskytovatel dotace má vysoké nároky na hardwarové vybavení a připojení. Částka na zřízení přístupových bodů by tak vystoupala neúměrně vysoko, měsíční náklady na provoz taktéž – téměř sedm tisíc na přípojku měsíčně. Na vytipovaných místech může město volný internet nabídnout jiným způsobem za podstatně nižší náklady.
Budování parkoviště u hlavního nádraží se přibližuje - město muselo schválit dodatečné opatření, kterým se sníží počet parkovacích míst na plánovaném parkovišti u hlavního nádraží. Toto opatření je nutné vzhledem ke komplikacím spojeným s vedením optického kabelu, který je pro provoz nádraží nezbytný a jehož přeložení bude samostatnou kapitolou revitalizace prostoru okolo nádraží.
Získali jsme 2 miliony na provoz přívozu - rada města přijala rozpočtové opatření, které se týkalo dotačního krytí provozu přívozu přes Labe. Městu se podařilo získat dva miliony korun, což je částka nemalá a pro město důležitá. „Také pro příští rok se vynasnažíme stejnou částku od kraje získat,“ doplnil místostarosta Bořek Černý.
Rada města se zabývala i činností komisí rady města – ve středu proběhla poslední schůzka rady města v roce 2019. Věnována byla mimo jiné souhrnným zprávám o činnosti komisí za uplynulý rok a plánům na rok 2020. Na tomto zasedání se řešila konkrétně komise pro strategický rozvoj, sport a volnočasové aktivity a dále školství, kulturu a cestovní ruch. „Komise odvedly dobrou práci, velmi si jejich přínosu ceníme a moc jim děkujeme,“ uvedla místostarostka Tichá. Zároveň ale dodala, že ne všichni členové komisí mají o práci zájem. Docházka členů komisí bude vyhodnocena a členy, kteří se komisí účastní minimálně, rada města odvolá. V komisích jsou potřeba lidé, kteří se schůzek opravdu zúčastní a jsou ochotni pro město aktivně pracovat.
Poděkování ke konci roku patří - vedení města obešlo zaměstnance úřadu s osobním poděkováním za jejich práci i přáním do nového roku. Ve čtvrtek místostarostové obrazili příspěvkové organizace se stejným cílem – poděkovat za práci v končícím roce a popřát mnoho štěstí a zdraví do roku přicházejícího.

V týdnu od 9. 12. do 15. 12.

Rozsvítili jsme třetí adventní svíci – jak jinak o třetí adventní neděli, už se nám zkrátka blíží Vánoce. Krátkým pořadem provázela moderátorka Marcela Škábová Tomčíková. Svíčku tentokrát rozsvítila místostarostka Nymburka „Děkujeme lidem za milé ohlasy, které se týkají vánoční výzdoby náměstí,“ uvedla místostarostka Tichá. „Doufáme, že andílci vykouzlili vánoční náladu, stejně jako voňavý punč a svařák o který se letos na náměstí postaral Stravon, Kino Káva a Charlie´s coffee. Pro příští rok vymyslíme zase něco nového, co potěší oko i duši. Vaše nápady jsou vítány.“
Zaměstnanci TS měli plné ruce práce - technické služby v tomto týdnu provedly opravu veřejného osvětlení na Boleslavské třídě, opravily vánoční osvětlení na Náměstí Přemyslovců, odstraňovaly náletové dřeviny v okolí zimního stadionu, kácely stromy na Ostrově, v ulici Letců RAF a Karla Čapka, uklízely listí na parkovišti pod Eliškou, na dětském hřišti v Drahelicích, v ulicích Hrnčířova, Dědinova, Zbožská, Letců RAF, Kovanická a Potoční. Vzhledem k počasí zaměstnanci stříhali stromy na ulici 2. května a Komenského. Opraven byl sloupek na terasách u Elišky a chodník na Boleslavské třídě. Nové je ohrazení kolem sběrného místa na Velkých Valech a zábradlí v ulici Brigádnická. Uskutečnil se pravidelný úklid okolo sběrných nádob.
Sportovní centrum by mohlo být místním blíž - vedení města se sešlo s ředitelkou Sportovního centra. Radnice chce najít způsob, jak více propojit život ve městě s tímto sportovním stánkem na Tyršáku. Skvělou příležitostí je projekt Radnice seniorům, kdy mohou po celý týden starší občané dojíždět do centra a využívat jeho služby. O těchto plánech se občané včas dozví. „Jednali jsme ohledně vzájemné spolupráce v oblasti podpory sportu, ale také o opravě mostu v ulici Sportovní,“ uvedl krátce místostarosta Bořek Černý.
Vánoční večírek si nenechala ujít stovka zaměstnanců města - vánoční večírek pro zaměstnance městského úřadu překvapil účastí, kdy dorazila více než stovka úředníků a dalších zaměstnanců radnice. Podle ohlasů vládla spokojenost a dobrá nálada.
Masopust bude! - schůzka k plánovanému masopustu s agenturou, která zajišťovala již akce na Špičce, jistě potěší místní gurmány. Mohou se těšit na dobroty s masopustním veselím spojené.
Památky musíme udržovat, dotace vítáme - proběhla schůzka odboru investic a odboru školství a památkové péče. Úředníci probírali možnosti, do jakých dotačních výzev je vhodné se přihlásit. Jednalo se o kapli sv. Jana Nepomuckého, kde probíhají rozsáhlé opravy a budou pokračovat i dále. Rozmluva se týkala také krematoria, které má status národní kulturní památky a o nějž se město musí také starat (už je to také nutné). Ale témat bylo samozřejmě daleko více.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet - ve středu se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Jako vždy jej občané mohli sledovat živě. Dohadování a rozhodování o dvou desítkách bodů trvalo pět hodin a nešlo rozhodně o pohodovou a klidnou rozpravu. Nejdůležitějším bodem se stalo schválení rozpočtu 2020 a to se nakonec po rozsáhlé debatě povedlo. Širší diskuzi vyvolalo vystoupení členů spolku Permanent. A jako vždy došlo na otázky kolem nemocnice a bazénu. „Se spolkem Permanent jednáme a budeme jednat,“ nechává se slyšet místostarostka. „Chceme spolek podpořit, ale musíme najít společnou řeč o tom, jak to dělat efektivně a smysluplně. Cíl máme totožný.“
Senioři jsou šikovní a jejich výrobky podařené - na Labských terasách se konaly vánoční trhy, které nabízely výrobky seniorů a klientů denního stacionáře, jenž v prostorách funguje. Oba místostarostové se setkali s majiteli Labských teras i samotnými seniory a s potěšením vyřešili některé vánoční dárky nákupem výrobků zručných seniorů.
Ovečky zamířily z náměstí zpátky domů - začátkem týdne byly z náměstí odvezeny ovečky, které dělaly společnost kolemjdoucím v rámci adventních svátků. Někteří občané projevili obavy, zda v onen první prosincový týden nestrádaly a netrpěly stresem. Ovečky jsou zvyklé na lidi a ruch a nežijí v izolaci. Takže žádné obavy. Přesto je fajn, že už zamířily domů do svého pohodlí.
Centrum sociálních služeb Poděbrady předneslo plány na nový rok - v pondělí zasedala správní a dozorčí rada Centra sociálních služeb Poděbrady. Tato společnost u nás sídlí v Panoramě a na Valech. V Nymburce zajišťuje širokou škálu sociálních služeb. V radě zasedají také zástupci Nymburka. O vynaložených prostředcích má město přehled a zajímá se o výhled a plány centra pro příští rok.

V týdnu od 2. 12. do 8. 12.

Druhá adventní svíce už září z oken radnice - v neděli jsme rozsvítili druhou adventní svíci v oknech radnice. „Lidé měli zájem a mám z toho velkou radost,“ říká místostarosta Bořek Černý, který druhou svíčku rozsvěcel. „Chtěli jsme, aby se lidé na náměstí potkávali nejen v den rozsvícení vánočního stromu, ale každou adventní neděli. To se, myslím, povedlo.“
Město vydalo stolní i nástěnný kalendář - z tisku dorazily kalendáře pro rok 2020, a to jak nástěnný, tak stolní. Ten stolní zdobí fotografie, které dodali k výběru sami Nymburáci. Ti město fotí po celý rok v jeho obměnách a detailech, jež v denním shonu téměř nevnímáme. Nástěnný kalendář zase připomíná 150. výročí železnice ve městě. Přijďte si kalendáře zakoupit a prohlédnout do Turistického informačního centra.
Bazén na místě za „zimákem“ dostává konkrétní podobu - první prosincový týden přinesl tři schůzky na téma „bazén“. První byla s panem Janem Ritterem, zastupitelem města, s nímž vedení radnice vyjasňovalo postup a stanoviska k postupu v této záležitosti. Stejné téma nesla i schůzka se členy komise pro strategický rozvoj a členy finančního výboru. Zde byla představena podoba a vybavení bazénu, které přichází v úvahu. „Členové komise a výboru přijali navrhované řešení vstřícně,“ uvedla místostarostka Tichá. „Rozpor máme s panem Ritterem, který stále preferuje variantu rekonstrukce stávajícího bazénu.“
Nemocnice má nového jednatele - nemocnici povede nová jednatelka, Mgr. Nela Gvoždiaková, a to na základě výběrového řízení. Její jmenování proběhlo právě v tomto týdnu. Chod nemocnice už dobře zná, byla již součástí týmu nemocnice. Její oficiální představení proběhne při zasedání zastupitelstva města. „Cílem města je provozovat nemocnici, která je plně funkční, ekonomicky stabilní, odborná a je vstřícným zdravotnickým zařízením pro celý náš region. Hlavním úkolem nové jednatelky bude zlepšit celkovou kvalitu služeb v naší nemocnici a pokračovat v již schválené strategii rozvoje. Věřím, že tento krok je v zájmu všech občanů, pacientů, celé nemocnice a jejích zaměstnanců,” uvedl starosta města Tomáš Mach.
Třídění odpadů trochu jinak - ve středu zasedala rada města. Vybrala manažera projektu, který zpracuje žádost o dotaci na další plastové nádoby na tříděný odpad. Tyto nádoby půjdou do domácností, pilotní projekt odstartuje začátkem roku 2020 (300 ks nádob již čeká na své nové majitele). Anketa, která v souvislosti s touto novinkou proběhla, měla za úkol také zjistit, jak vstřícní jsou občané vůči novinkám v oblasti třídění odpadů, protože tou třídění přímo u rodinných domů určitě je.
Děti z Tyršovky zazářily v Olomouci - žáci z Tyršovky zabojovali v Olomouci o nejlepší žákovskou kampaň. O úpravách teras u Elišky jsme již informovali dříve. Děti vyhrály první cenu a podle paní učitelky měly velikou radost. Jejich nápadům dospělí naslouchají a radnice v čele s odborem školství a odborem správy majetku vyjde jejich snaze maximálně vstříc. Přijďte si už teď prohlédnout zajímavé informační cedule na terasách.

V týdnu od 25. 11. do 1. 12.

Na Pátek se starostou zavítalo dvacet občanů - Pátek se starostou využily dvě desítky občanů. „Musím všem poděkovat,“ nechává se slyšet starosta. „Za slova uznání, ale i za připomínky, které mají hlavu a patu. Vždycky se nepovede všechno tak, jak si přejeme, ale je důležité postavit se k problému čelem a hledat správnou cestu.“
Týden s Technickými službami města - v pondělí město Nymburk ve spolupráci s Technickými službami instalovalo vánoční strom na Náměstí Přemyslovců. „Strom pochází z nedalekého Křečkova, kde rostl v blízkosti základní školy. Jeho výška činí 13 metrů a váha 2,6 tun,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. Technické služby v tomto týdnu provedly opravu veřejného osvětlení V Kolonii, pokračovaly s vánoční výzdobou v ulicích města, odstraňovaly náletové dřeviny na Malých Valech a v okolí zimního stadionu, uklízely listí v ulicích Poděbradská, Okružní, Kolínská, v parku Brzoráda a Hrdinů, odstranily spadlý strom na Ostrově, uklízely okolo separovaných nádob, instalovaly dopravní značení Na Příkopech. Dále opravily dešťovou vpusť v ulicích Hálkova a Palackého a opravily obrubník na Náměstí Přemyslovců.
Slíbili víno, a tak si pro něj vitální senior přišel - perličkou týdne se stala návštěva pětadevadesátiletého seniora, který dostal od vedení města k jubileu láhev vína a pozvání, že až ji dopije, rádi ho přivítají pro novou na radnici znovu. A on opravdu přišel a všichni se srdečně zasmáli. „Je potěšitelné, jak dobře naši senioři vypadají a nechybí jim smysl pro humor,“ uvedl starosta. „Blahopřání k významnému životnímu jubileu je dobrou tradicí radnice. Mám radost, když vidím, v jaké pohodě ti lidé jsou a kolik energie v sobě ve svém věku mají.“
Nástěnný kalendář města 2020 ozdobí mašinky a železnice - byla odsouhlasena finální podoba nástěnného kalendáře. Původně město zamýšlelo naplnit jej fotografiemi města z výšky. Nakonec ale zvítězil návrh věnovat kalendář roku 2020 významnému výročí, a to 150 let od zavedení železnice v Nymburce. Na své si tak přijdou všichni, kteří mají rádi mašinky a kteří jsou si vědomi toho, jak úzce je novodobá historie města s železnicí spjata. Za fotografie moc děkujeme panu Janu Řehounkovi.
Web města by měl fungovat už bez potíží - v týdnu se uskutečnila schůzka se zástupci oddělení informatiky. Rozprava měla za cíl zlepšit přístupnost městského webu. Radnice určitě přivítá postřehy občanů, jak se jim daří na jejich počítači připojit se k webu. Dospěli jsme k technickému řešení, které má potíže eliminovat. Web by měl fungovat mnohem lépe, je před námi však další práce na zlepšení jeho přehlednosti a uživatelské přívětivosti.
A zase rozpočet! Jeho schválení zastupitelstvem se blíží - ve středu se konala pracovní porada zastupitelů nad rozpočtem pro rok 2020. Opozice přednesla šest bodů, které chce dále řešit. Tyto body budou projednány podrobně na zasedání koaličních zastupitelů města. Tam se rozhodne, jaké kompromisní řešení přichází v úvahu. Další schůzky ohledně podoby rozpočtu musí následovat. „Priority koalice a opozice jsou v rozporu,“ sdělil k pracovní poradě zastupitelů starosta Mach. „Přesto bylo naše jednání věcné.“ Rozpočet města mají schválit zastupitelé na řádném zasedání dne 11. prosince v Obecním domě.
Ples města Nymburka vítá dary do hry o ceny - radnice odeslala již dříve podnikatelským subjektům ve městě žádost o věcné dary do tomboly, která obohatí Ples města Nymburka v měsíci lednu. „Musím poděkovat všem podnikatelům, kteří to vzali za své,“ uvedl starosta Tomáš Mach. „Věcné dary se nám už začínají scházet. Všem upřímně děkuji.“
Gymnázium Bohumila Hrabala jedná o půdní vestavbě - jednání s ředitelem Gymnázia Bohumila Hrabala mělo na programu rozšíření půdní vestavby školy. Než dojde k oficiálnímu postupu a práci projektantů, ředitel by rád na půdě gymnázia zorganizoval setkání všech dotčených stran, které mají k projektu co říci: hasiči, hygiena, památková péče. Jednání se zúčastní i zájemci o vypracování návrhu vlastního projektu.
Síť sociálních služeb bude financována s jinými pravidly - rovněž v pondělí se sešla řídící a sociální komise. Rozhodovaly o konkrétní podobě sítě sociálních služeb. Minimální síť sociálních služeb znamená soupis organizací a jejich služeb, které mají pokrýt potřeby nymburských občanů a pomoc ve všech životních situacích. Tedy podpora osobám s handicapem, seniorů, lidí se speciálními potřebami. Schůzka probíhala v duchu snahy zpřehlednit kritéria, nastavit nová pravidla, protože ta původní jsou již v mnohém ohledu zastaralá. Pravidla mají upravit přerozdělování financí, důležitou roli sehraje zpětná vazba z řad příjemců.
Žádost o dotaci na sídliště Jankovice podána - v pondělí město podalo žádost o dotaci na revitalizaci sídliště Jankovice I. etapa z Fondu rozvoje bydlení MMR.
Přijali jsme pozvání do Klubu důchodců - v pondělí se starosta s oběma místostarosty zúčastnili setkání v Klubu důchodců. „Děkujeme za milé pozvání,“ říká místostarostka Stanislava Tichá. „Ta vitalita a srdečnost seniorů je báječná. Bylo příjemné na chvíli se zastavit, poděkovat jim, poprosit je o jejich postřehy a připomínky. Pomohli nám přibrzdit, uvědomit si, že se blíží Vánoce a že je důležité najít si čas na popovídání i rozjímání.“ Klub důchodců funguje v Nymburce velmi aktivně a jeho členové organizují a žijí množstvím nápadů a akcí po celý rok.

V týdnu od 18. 11. do 24. 11.

Na jaře město rozkvete - proběhla plánovaná výsadba cibulovin a to na kruhovém objezdu u Lidlu, dále v lokalitě u nádraží a v ulici Poděbradská blízko mateřské školky. Další cibuloviny zasázeli zaměstnanci Technických služeb pod hradbami. Už nyní se tedy můžeme začít, až na jaře vykouknou barevné kvítky a potěší oči kolemjdoucích. „Výsadba cibulovin do trávy je v Nymburce novinkou, můžeme se však opřít o zkušenosti z jiných měst a jednou z nesporných výhod tohoto řešení jsou prakticky nulové požadavky na následnou péči,“ upřesnila místostarostka Stanislava Tichá. „Pokud se tento způsob osvědčí a bude se obyvatelům líbit, plánujeme v příštích letech výsadbu jarních cibulovin i na dalších místech našeho města.“
Žáci z Tyršovky dál připravují svůj projekt na terase pod Eliškou - pokračuje komunikace mezi ZŠ Tyršova a odborem školství a správou majetku. Projekt žáků se posunul o kus dopředu. Jedná se o zkrášlení terasy u Elišky, jak jsme již informovali minule. Město poskytne květináče a v této chvíli se hledá odborný garant, který dětem s kreslením bludiště na plochu pomůže, aby jejich práce měla hlavu a patu a líbila se všem. Skvělý nápad dětí potřebuje podporu nadšených dospělých, kteří s takovým plánem můžou pomoci. Začátkem prosince pojedou děti svůj projekt představit do Olomouce, pokusí se se svým nápadem prosadit v konkurenci nápadů studentů z dalších třinácti škol. Držíme jim palce.
Týden s Technickými službami města - Technické služby v tomto týdnu provedly opravu veřejného osvětlení v Jankovicích, v ulici Smetanova, Kolínská, Jičínská a Komenského a pokračovaly s vánoční výzdobou v ulicích. Dále odstraňovaly náletové dřeviny na Malých Valech a v okolí zimního stadionu, provedly výsadbu stromů v ulici Pražská, uklidily listí v ulicích Kolínská a na sídlišti Jankovice. Opravily propadlý chodník před divadlem, manipulační plochu u hlavního nádraží, rampu u polikliniky na Velkých Valech, chodník v Eliščině třídě, dopravní značení pod Eliškou a věnovaly se úklidu okolo sběrných nádob.
Vánoční večírek je poděkováním za celoroční práci zaměstnanců úřadu - vedení města připravuje pro zaměstnance vánoční večírek. Dojde samozřejmě k zhodnocení práce za celý rok 2019 a k oficiálnímu poděkování vedoucím jednotlivých odborů a všem zaměstnancům městského úřadu. „Přivítáme i neformální povídání o práci a fungování úřadu,“ říká starosta Tomáš Mach. „Takových příležitostí není mnoho. Přátelská atmosféra spojená se svátky má tu moc přinést nové pohledy a nápady, jak věci dělat lépe.“
Obyvatelé ulice U Skály se vyjádřili k projektové dokumentaci - ve čtvrtek se konalo setkání s obyvateli ulice U Skály, a to za přítomnosti vedení města, zástupce investičního odboru a projektanta, který zpracovává projektovou dokumentaci na opravu této komunikace. Na setkání vznesli občané požadavky na úpravu stávající dokumentace a řešení dopravní situace, ty byly zadokumentovány a řešit je musí investiční odbor ve spolupráci s projektantem. „Po projednání požadavků s dotčenými orgány budou o výsledku občané informováni,“ sdělil místostarosta Bořek Černý.
Rada města doporučila k prodeji pozemky v průmyslové zóně, rozhodne zastupitelstvo - rada města doporučila zastupitelstvu prodat pozemky v severní průmyslové zóně. Zájem o ně má přímý investor, který seznámil vedení města s konkrétními plány na využití těchto pozemků. To je důležitý moment, protože nedojde k dalšímu přeprodávání pozemků a tedy k možnosti, že by budoucí provozy byly pro město nevyhovující či nezdravé. Komise pro strategický rozvoj a komise pro majetek doporučují prodej pozemků právě přímým investorům s přesným záměrem. Uvidíme tedy, jak se k doporučení postaví zastupitelstvo.
Nemocnici povede jednatelka - skončilo výběrové řízení na pozici jednatele nymburské nemocnice. Nemocnici Nymburk, s.r.o., povede Mgr. Nela Gvoždiaková, která pracuje v nemocnici na pozici vedoucí personálního a mzdového úseku a jako členka vedení se podílela na tvorbě strategie Nemocnice Nymburk pro období 2019–2025. Pro město je tato volba zárukou, že vedení nemocnice bude sledovat linii a strategii právě této vize, schválené zastupitelstvem města. Více informací v tiskové zprávě.
Věž chrámu sv. Jiljí se možná otevře veřejnosti, sbírka na opravy je v jednání - ve středu zasedala rada města. Na programu měla také vyhlášení sbírky na zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí. Jedná se sice o majetek církve, město však uvažuje již delší dobu o tomto kroku a chce se podílet na renovaci schodů a věže a umožnit místním i turistům pohledy na město a řeku z tohoto výjimečného místa. „Pro město bylo a je těžko obhajitelné investovat prostředky města do nemovitosti, která mu nepatří. I proto jsme přišli s návrhem zahájit sbírku, do níž přispějí jednotlivci i organizace s cílem otevřít věž této krásné památky veřejnosti,“ upřesnil starosta Tomáš Mach.
Pražská ulice je osázena novými stromky - zelené pásy v Pražské nejsou na osázení jednoduché. Vedou jimi inženýrské sítě, a tak zasazení klasických stromů nepřichází v úvahu. Z jedné strany byly podmínky pro výsadbu příznivější, proto zde v těchto dnech můžete zahlédnout nové stromky. Jsou to vlastně keře roubované na kmínek, ale i tak jde o vítanou zeleň a lepší klima ve městě.
Advent v klidu pod dohledem městské i státní policie - v úterý se konala porada mezi vedením města, vedením nymburské Policie ČR a městské policie. Projednávanou problematikou se stala bezpečnostní opatření zaměřená na adventní a vánoční svátky a součinnost všech stran k zajištění klidu a pořádku. Nymburk a jeho bezpečí na pořadu dne Ve středu zasedala Bezpečnostní rada ORP Nymburk za přítomnosti vedení města, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, ZZS Nymburk a JSDH Nymburk. Tyto složky Integrovaného záchranného systému projednaly přehled možných zdrojů rizik, analýzu ohrožení a stav připravenosti správního obvodu ORP Nymburk na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.
Schůzka na „kraji“ k rekonstrukci nádraží a prostoru před ním - na Středočeském kraji proběhla schůzka se zástupci SŽDC, vedení kraje a města Nymburk. Projednávali postup ohledně revitalizace objektu hlavního nádraží a přednádražního prostoru v Nymburce. Zástupci kraje a města dostali informaci, že SŽDC má již vysoutěženého projektanta na zpracování projektové dokumentace na budovy SŽDC. „Výsledkem této schůzky je vzájemná dohoda, že si město Nymburk vysoutěží svého projektanta na přednádražní prostor,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. „Ten pak musí úzce spolupracovat s projektantem SŽDC na nádražní objekty. Nadále se počítá se zachováním stávající výpravní budovy.“
Nymburské náměstí ozdobí smrk z Křečkova - Vybrali jste vy, anketu o vánoční strom vyhrál smrk z Křečkova. Strom je k pokácení již určený, a tak nemusíme být smutní, že padne pro ozdobu našeho náměstí. Naopak, ještě přinese radost všem obyvatelům města. V týdnu dojde k pokácení i k jeho odvozu a vztyčení na tradičním místě. Program adventních oslav již známe z kulturního přehledu a v neděli prvního prosince rozsvítíme stromek i první adventní svíci v okně radnice.
Zdravotní škola nabízí nymburským studentům praxi i budoucí povolání v místě - v pondělí se uskutečnila schůzka zástupců zdravotní školy, nemocnice a základních škol. Téma znělo: Jak nabídnout studium na místní zdravotní škole žákům, jak jim toto studium přiblížit a zatraktivnit a co střední škola svým studentům nabízí. Probíralo se také stipendium, které mohou studenti během studia pobírat. Důvodem jednání je skutečnost, že vycházející žáci místních škol dosud naplno nevyužívají potenciál, který střední škola v místě jejich bydliště nabízí. Protože máme nemocnici, praxe na ně čeká přímo ve městě, kde žijí, stejně jako možnost získat zde bez problémů budoucí zaměstnání.

V týdnu od 11. 11. do 17. 11.

Nymburk plánuje rozsvítit tři vánoční stromy – obyvatelé sídliště se mohou těšit na vlastní vánoční stromek. Na přání starosty se rozzáří jeden před restaurací Skleník, ale svítit bude i stromeček před samotnými Technickými službami. Náklady z letošního rozpočtu minimální, Technické služby ušetřily a opravily starší osvětlení, které se rozhodly využít.
Studenti odvedli svou práci na oslavách Sametové revoluce na jedničku - v neděli 17. listopadu se uskutečnilo završení oslav 30. výročí Sametové revoluce. Taktovku organizace tohoto dne drželi především studenti nymburského gymnázia. I vedení města bylo samozřejmě přítomno a to nejen na odpoledním završení programu, starosta Tomáš Mach strávil nedělní dopoledne na gymnáziu a ocenil, jakým kreativním způsobem studenti oslavy pojali. Odpoledne se sešli ti, kteří patřili k hybné síle událostí před třiceti lety, např. zástupci Občanského fóra. Setkání bylo chvílemi velice dojemné. Ale také k zamyšlení, zda jsme si před třiceti lety představovali naši společnost v takovém obraze, jaký vidíme dnes. Lidé vyslechli výzvu a k oslavám přinesli klíče, které mohli zavěsit na kovové srdce, které nechalo město ukovat speciálně k tomuto účelu. Ještě v těchto dnech můžete přinést klíče a zavzpomínat při jejich zavěšení na dobu, kterou symbolizují.
Postřižinské pivo ochutnají v Neuruppinu - proběhla komunikace se zástupci partnerského německého města Neuruppin. Po dlouhých letech se zdá, že do Neuruppinu dorazí nymburské pivo, které jim doposud scházelo. 😉 Ve městě berou naši vzájemnou spolupráci velice vážně, což bylo při návštěvě z Nymburka jasně vidět. V místním obchodě mají dokonce koutek s potravinami a nápoji z partnerských měst, a právě tady jim naše dobré pivo chybí. Zdá se, že tuto nepříjemnost díky vstřícnosti vedení nymburského pivovaru brzy napravíme
Advent se svíčkami zavoní i po dobrotách Proběhla schůzka s vedením Nymburského kulturního centra a odborem školství. Dolaďují se podrobnosti organizace adventních svátků. Snaha o to, aby naše náměstí žilo i mimo samotné rozsvěcení stromečku započala již loni. „Letos se opět sejdeme každou neděli při rozsvěcení adventní svíčky v oknech radnice, snažíme se nabídnout další doplňující akce, abychom čekání na Ježíška zpříjemnili všem věkovým kategoriím. Zajištění občerstvení na náměstí po celý advent jsme se rozhodli svěřit do rukou místních. Ve stánku, ze kterého by se měla linout každé odpoledne nejen vůně svařeného vína, ale měl by nabízet i něco k zakousnutí, se tak vystřídají místní živnostníci,“ upřesnila představu radnice místostarostka Stanislava Tichá.
Technické služby v týdnu pracovaly nejen na výzdobě města - v tomto týdnu uklízely listí na většině území města Nymburka a přitom pokračují ve vánoční výzdobě v ulicích města. Dále zahájily výsadbu stromů v ulici Pražská, uklízely kontejnerová stání, opravily veřejné osvětlení v ulici Nádražní, K. Čapka, v lokalitě Habeš a na kamenném mostě. Dále čistily dětská hřiště, demontovaly reklamní plochy na městském bazénu a provedly lokální opravu chodníku v ulici V Kolonii.
Rozdělování grantů není jen o čerpání peněz, ale i doložení jejich užití - v rámci rozpočtu řeší Město tzv. grantové programy, kdy organizace žádají prostředky na jednotlivé akce. Město se zaměřilo na způsob, jakým poté tyto organizace dokládají použití těchto prostředků. V příštím roce Město dohlédne, aby organizace, které čerpání a užití prostředků řádně doloží doklady a fotodokumentací v souladu se smlouvou, měly snazší přístup k možnosti čerpání dotací. Není žádoucí, aby úředníci trávili čas urgováním dokladů od těch organizátorů, kteří prostředků z grantů využívají. Musí mít vlastní zájem na tom, aby byli schopni a ochotni využití dotace zdokladovat dle uzavřené smlouvy. Závěry šetření obdrží finanční výbor, který doporučuje přidělení dotací.
Bezdomovectví je s příchodem chladných dní aktuální téma - Městská policie dodala výpis za měsíc říjen. Jedná se o popis událostí a akcí, které strážníci v měsíci podnikli. Nutno konstatovat, že rozsah a záběr práce městských strážníků je velmi pestrý. Soupis činnosti bude na nejbližším zasedání opět předložen zastupitelům města. Poté se s ním budou moci seznámit i občané facebookové stránce Městské policie Nymburk a sami se přesvědčil, kde všude strážníci zasahují a co řeší. V týdnu se diskutovalo na téma bezdomovectví v Nymburce. Nejde jenom o čerstvě diskutovaný problém s paní J., ale také o další lidi bez domova a drogově závislé, kteří přebývají v opuštěných budovách kolem hlavního nádraží. Objekty mají sice demoliční výměr, ale stále stojí a s příchodem chladných měsíců se tady schází až desítka lidí.
Rekonstrukce Kaplanky a Starého děkanství musí vyhovovat všem stranám - na faře se sešli zástupci města s panem farářem Krajlem a seznámili ho se studií na rekonstrukci Kaplanky. Okolní pozemky a jedna z přilehlých nemovitostí náleží církvi, Město chce (jak už vícekrát uvedlo) předejít vzájemnou komunikací jakýmkoli neshodám a dojít k odsouhlasení podoby rekonstrukce. Pan farář se ke studii vyjádřil a jeho připomínky město zohlední.
Investice do budovy divadla nekončí - v divadle se konala tzv. „divadelní rada“. Vedení divadla představilo jejím členům, svoji vizi příštího roku, předvedlo nedávno instalovaný výtah a poté je blíže obeznámilo s technickými problémy, s nimiž se divadlo potýká. „Na příští rok jsou v plánu další investice do budovy, a to nejen do technického zázemí. Nelze si samozřejmě nevšimnout, že některé sedačky v hledišti jsou velmi poničené a nevzhledné. Finance na kompletní přečalounění celého hlediště bychom hledali těžko, proto se pokusíme začít s postupnou obnovou jednotlivých řad,“ říká místostarostka Stanislava Tichá.
Už nyní je třeba myslet na plesovou sezónu - NKC se s vedením města a odborem kultury sešlo rovněž nad podobou plesu města, který je naplánován na pátek 10. ledna 2020. Ladil se program, forma občerstvení, tombola. Zúčastnění schválili dopis, který rozešlou více než čtyřem desítkám subjektů s prosbou o zajištění tomboly a případný finanční dar. „Chceme, aby ples byl opravdu reprezentativní a všichni si z něj odnesli pěkné zážitky,“ ujistil starosta.
Stávající jednatel v nemocnici opravdu skončí - město vydalo tiskovou zprávu k dění v nemocnici. Probíhá výběrové řízení na nového jednatele zařízení. Současný jednatel zvažoval účast v tomto řízení, ale nakonec se nezúčastní. Stav v nemocnici považuje za stabilizovaný. Město chce i touto cestou poděkovat jednateli Dr. Olivovi za krizový management, který situaci v nemocnici zpřehlednil a zmapoval a s novým týmem udal směr, který podpořili i zastupitelé města.
Rekonstrukce Rejdiště ukázala, že vzájemná komunikace je nutností - jednou z důležitých událostí týdne se jistě stalo setkání s občany Rejdiště. V úterý se s nimi sešlo vedení města, technický dozor, bývalý místostarosta Ritter a také projektant, autor dnešní podoby Rejdiště. Během stavby došlo k nepříjemnostem, jejichž jmenovatelem je nedostatečná komunikace s obyvateli dotčeného místa. Projekt, který byl odsouhlasen a připomínkován také právě obyvateli Rejdiště, byl pozměněn. A lidé z okna vidí něco jiného, než s čím byli srozuměni v roce 2012. Stavba oproti původnímu projektu prodělala řadu změn, a proto není doposud vydáno kolaudační rozhodnutí. Občanům vadí zvětšení mlatové plochy na úkor zeleně a poukazují na její zvýšenou prašnost. „Budeme jednat o možné dosadbě další zeleně,“ vyjádřil se k tomuto požadavky starosta města. „Dále si obyvatelé přilehlého domu stěžují na zvýšenou vysokou vlhkost ve sklepích, kterou přisuzují právě stavbě. Je třeba každý sklep projít a najít uspokojivé řešení.“ Občané byli seznámeni s dalším postupem vedoucím ke kolaudaci revitalizované plochy a přitom vznesli požadavky na drobné úpravy, kterými se investiční odbor zabývá.
Lávka přes Labe v Nymburce - město má již na stole smlouvy o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene od Povodí Labe s.p. pro stavbu lávky. Dokumenty dostane k jednání Rada města. Stále probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci na stavbu lávky u poskytovatele SFDI. Žádost o schválení projektu Centrální komisí MD je již podaná. Uvedené schválení je jedním z podkladů žádosti o finanční příspěvek u SFDI. Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na TDI (technický dozor investora) a BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro stavbu. Dne 28.10. zaslal prof. Vítek hodnocení variant řešení zábradlí lávky. Tento dokument má Rada města na programu při svém nejbližším zasedání a rozhodne o materiálu použitém na zábradlí.
Nové parkoviště u "hlaváku" zatím jen výhledově - úterý se konala schůzka s projektantem ohledně parkování u hlavního nádraží. Projektování parkoviště se ocitlo ve slepé uličce kvůli umístění důležitého kabelu, který je nyní veden hlavním nádražím. Je nutné jednat dále a najít řešení, aby projektová dokumentace mohla být dokončena. Tento pozemek je sloučený ve stavebním řízení a Město musí vést jednání s Českými drahami a SŽDC, situace není přehledná a probíhají konzultace na krajské úrovni, kterých se účastnil místostarosta Bořek Černý. SŽDC předpokládá účast na pracích až v roce 2021, kdy má být budova hlavního nádraží rekonstruována. Do té doby patrně zůstane parkoviště manipulační plochou a žádné velké změny nelze očekávat. V rámci rekonstrukce v roce 2021 dojde k demolici rampy, kudy kabel zřejmě později povede.
Pružná pracovní doba úřadu musí vyhovovat občanům i zaměstnancům - vedení města se sešlo se zaměstnanci úřadu. Uvažuje o zavedené pružné pracovní doby a menších změnách otevíracích hodin pro veřejnost. Cílem je spokojenost jak občanů, tak pracovníků úřadu, se kterými jsou změny konzultovány. Oni jsou ti, kteří nejlépe znají potřeby občanů i vytíženost přepážek v týdnu. Stejně tak se diskutovalo téma mimoúředních hodin, ve kterých se zaměstnanci potřebují v maximální možné míře věnovat nashromážděné agendě a pozvaným klientům. Tato potřeba bohužel v některých případech koliduje s neohlášenými návštěvami občanů, kteří si zvykli vyřizovat si své záležitosti mimo úřední hodiny. Ihned, jak bude známa konečná podoba hodin pro veřejnost, budeme občany informovat oficiální cestou.
Změny na zdi plaveckého bazénu už brzy - týden přinesl schůzku s nájemci reklamních ploch na budově bazénu. Potvrzovali jsme si, zda budou mít o reklamní místo stále zájem. Výtěžky z této reklamy jdou vždy zpět do provozu bazénu, jehož provoz a údržba jsou finančně nákladné. Technické služby mezitím odstraňují konstrukce a billboardy, které dosud na stěně bazénu visí. Na zdi bude umístěn v horní části souvislý banner a po ním přehledná reklamní plocha.
Na Den veteránů nezapomínáme - za účasti pamětníků, duchovních i členů Klubu vojenské historie Druhý pluk Nymbursko jedenáctého jedenáctý v jedenáct hodin položil starosta věnec k pomníku veteránů druhé světové války v parčíku před husitským kostelem. Tato akce je každoročně připomínkou ukončení 1. světové války.

V týdnu od 4. 11. do 10. 11.

Město má novou doručovatelku -na místo doručovatelky nastoupila nová síla. Nahradila tak léta práce paní Javůrkové, která odchází do důchodu. Vedení města jí tímto k zaslouženému odpočinku přeje mnoho štěstí a zdraví a děkuje za ta kila a metráky korespondence, které občanům ve své funkci spolehlivě doručila.
Budeme slavit Masopust? - v kulturním programu příštího roku možná najdeme novou akci, a to masopustní oslavy. Jedná o tom komise pro školství, kulturu a cestovní ruch. Probíhá diskuze, jak masopust pojmout a jak už ten první „novodobý“ ročník připravit tak, aby si jej Nymburáci užili.
Týden s Technickými službami města - celý týden probíhal ve znamení úklidu listí a příprav vánočního osvětlení po celém městě. Na Malých Valech odstraňovali pracovníci TS nálety a opravili veřejné osvětlení v ulici Letců RAF. Ještě se sekala tráva, a to v Hrnčířově, A. Muchy a Dědinově. V mateřské školce U pejska a kočičky káceli zaměstnanci TS stromy. Nutné bylo vyčistit dešťové vpusti v ulici Gagarinově a opravit propadlou komunikaci na Náměstí Přemyslovců. TS instalovaly dopravní značení v ulici Za Žoskou, vybudovaly zpevněnou plochu kontejnerového stání na hřbitově a zahájily opravu nájezdové rampy u Polikliniky Velké Valy. Opraveny byly vjezdy v ulici Dvořákova. A samozřejmě celý týden probíhal úklid kolem stanovišť odpadových boxů a sběr odpadů po celém městě. Tento týden byla provedena v areálu Nemocnice Nymburk oprava terasy nad hlavním vchodem vedoucím k centrální recepci.
Rekonstrukci Vodárenské provázejí komplikace - probíhající rekonstrukce ve Vodárenské ulici odhalila neočekávané komplikace. Pod povrchem jsou inženýrské sítě, které měly být dle plánů uloženy jinak. Takže jsou nutné vícepráce, které termín realizace prodlužují. Firma měla požadavek na prodloužení termínu až do konce roku, snažíme se ale tlačit na termín dřívější. Zároveň vznikly dohady o zeleň, zasazenou vlastníkem přilehlé nemovitosti. Ten se však již o vysazené rostliny nechce starat a na jeho podnět byl proto do rady poslán návrh na zadláždění celé plochy komunikace. „Jsem přesvědčená, že každý kousek zeleně v centru je svým způsobem cenný. Záhon zachováme a péči o zeleň v této lokalitě převezmou Technické služby,“ dodává místostarostka Stanislava Tichá.
Kdo bude jednatelem nemocnice? - v pátek následovala schůzka města se zástupci Nemocnice Nymburk. Probírala se různá témata související s chodem nemocnice a také výběrové řízení, které má zajistit nového jednatele. V polovině listopadu výzva končí a pokud vše proběhne v pořádku, měli bychom nového jednatele znát do konce roku.
Stolní kalendář pro rok 2020 – město očima jeho obyvatel - finalizuje se podoba stolního kalendáře pro nový rok. Autory obrázků jsou ti, kteří město fotografují a vidí svýma očima a výběr fotografií opravdu nebyl lehký. Nově se v kalendáři objeví přehled už pevně daných akcí v roce 2020. Jde o tradiční akce ve městě známé a očekávané.
Finalizují se oslavy 30. výročí sametu - došlo i na konečné úpravy programu oslavy významného výročí třiceti let od Sametové revoluce. Město podporuje především aktivity nymburského gymnázia, které se organizace naplno ujalo. Na náměstí bude svoláno v den výročí shromáždění. Město přišlo s nápadem na kované srdce na klíče, protože jak všichni víme, klíče se staly určitým symbolem událostí 17. listopadu. Tak nám zůstane na oslavy i hmatatelná vzpomínka.
A zase rozpočet! - radnice na něm pracuje každý den. Celým týdnem se opět táhla jednání o rozpočtu na příští rok. Jde o každodenní evergreen, který se v tomto období roku vždy opakuje. Na rozpočtu pracuje mnoho pracovníků úřadu a dobrou zprávou je, že v těchto dnech již rozpočet dostává jasnou podobu. Ve středu 27. listopadu se sejdou zastupitelé a připravený rozpočet jim bude přednesen k dalšímu projednání.
Děti z Tyršovky se pustí do zvelebení terasy - radnice zaznamenala velmi milou návštěvu ze Základní školy Tyršova. Paní učitelka přišla s žáky v rámci projektu, který má za úkol vtáhnout děti do dění a úpravy prostor okolo školy. Děti mají navrhnout, jak na to, a připravit projekt. Tyto nápady musí samy také částečně zrealizovat. Chytré nápady dostanou zelenou a pořádající agentura poskytne také finanční obnos, který pomůže akci uskutečnit. Žáci vybrali terasy za Eliškou. Tyto terasy čeká v budoucnu velká rekonstrukce, zatím ale nejsou pro oko nic moc. Školáci vymysleli barevné lavičky, hrací plán na plochu a dále tabule s informací o filmech, které se natáčely v Nymburce a které budou s herním plánem souviset. „K celé věci se musí vyjádřit památkáři i odbor správy městského majetku,“ říká místostarostka Stanislava Tichá. „Velmi nás těší zájem dětí o jejich okolí, řada z nich si tu může například zkrátit čekání na autobus a místo může přilákat i Nymburáky, kteří sem běžně nezajdou. V prostoru přibydou i květináče a školáci slíbili, že péči o ně vezmou na svá bedra.“
Kolaři vyšli z kontroly Městské policie dobře - ve středu se sešlo vedení města na pravidelné schůzce s Městskou policií. Musíme říci, že máme velmi dobré ohlasy na její práci. Městští strážníci podnikají řadu akcí a jsou ve městě aktivní. V minulém týdnu se například „věnovali“ kolařům a ze 135 cyklistů podle jejich zjištění jen šest hrubě podcenilo večerní osvětlení svého kola. „Městská policie funguje velmi dobře,“ říká starosta Tomáš Mach. „Považuji za výhodu, že jde o dobrý a sehraný kolektiv.“
Reklamní stěna bazénu dostane nový vzhled - schůzka se zástupci Technických služeb města na téma billboardy na plaveckém bazénu potvrdila a upřesnila postup s cílem upravit reklamní plochu na stěně budovy bazénu. „Stávající chaotické plochy zaniknou a vznikne souvislá plocha, která zachová pořádek a řád a nebude působit rušivě. Zachován zůstane spodní pás pro inzerci a propagaci, nově i akcí pořádaných městem, avšak v podobě, která bude příjemná pro oči řidičů a chodců, kterých se tu denně pohybují stovky,“ říká místostarosta Bořek Černý.
Komise pro sport a volnočasové aktivity a dotace – v týdnu se projednávaly úkoly, které komise od města dostala. Při schůzce došlo na projednávání způsobu, jakým jsou rozdělovány dotace pro sportovní kluby. Komise připravuje vlastní návrh na způsob rozdělování dotací na činnost.
Starosta se sešel s obyvateli ulice Hálkova - Na Příkopě a Na Rejdišti se při i po rekonstrukci objevila řada otazníků. Rádi bychom proto, aby na základě této zkušenosti byli občané předem lépe a kvalitněji informováni o všem, co se na místě děje. Občané, co bydlí v dotčené lokalitě, musí mít jasno o postupu prací a možných nepříjemnostech. V pátek se vedení města sešlo s občany ulice Hálkova. Od pondělí v této ulici zahajují stavbu Vodovody a kanalizace Nymburk. Lidé budou omezeni na vjezdu k domům, spolupodílejí se finančně na přípojkách. Je dobře, aby o všem věděli včas. Schůzka proběhla s pochopením, obyvatelé ulice dostali kontakt jak na starostu, tak na firmu, která práce provede. „Přál bych si, aby takto vypadala každá rekonstrukce,“ sdělil k věci starosta. „Zkušenost je taková, že dostatek informací v místě prací je nutností a předejdeme tak nepříjemnostem a zbytečnému napětí.“
Radnice se chystá na dvě velká výročí v příštím roce - v týdnu se uskutečnil také pracovní oběd se zástupci firmy Trak rail a ředitelem Polabského muzea. Už nyní se rýsují akce spojené s oslavou 150. výročí vzniku železnice v Nymburce a na programu byly i oslavy 75. výročí konce druhé světové války. Jde o spolupráci na akcích, zapůjčení dobových materiálů, ale tématem byla i debata o osudu lokomotivy, která stávala v blízkosti Hlavního nádraží.
Když se občan zajímá, jak vypadá jeho okolí - v úterý jednali zástupci města s majitelem objektu bývalého mlýna v ulici Poděbradská o jeho požadavku na chodník z žulových kostek, nikoli z plánované zámkové dlažby. V rámci realizace kruhových objezdů mu město vyjde vstříc a vyhoví, a tak v duchu zachování cenných prvků městské památkové zóny vznikne chodník z přírodního kamene.
Na město pro známku na popelnice příští rok naposledy - vedení města ve spolupráci s Technickými službami zavádí nový systém evidenčních známek pro nádoby na komunální odpad. „Výhodou nové služby je, že občané už nemusí chodit každý rok na městský úřad pro známku. Nové značení má trvalý charakter, vlastní evidenční číslo a novou podobu,“ vysvětlil místostarosta města Bořek Černý. Občané si nové známky vyzvednou naposledy na podatelně MěÚ Nymburk nejdéle do konce února 2020 proti předložení dokladu o pobytu na území města Nymburka. Způsoby platby a termín splatnosti zůstanou stejné a všechny potřebné informace přinese Tisková zpráva města.

V týdnu od 28. 10. do 3. 11.

Někteří lidi si prostě nedají říci - v pátek se uskutečnila schůzka s vedoucím městských strážníků. Schůzky se odehrávají pravidelně a zrcadlí postřehy občanů z různých lokalit města. Posledním podnětem je nepořádek v ulici Inspektorská, na kterou se strážníci zaměří. V hledáčku mají také park Pod vodárenskou věží, či nádraží, kde bezohlední občané nepřiměřeně hlučí a dělají nepořádek. Na středu se chystá sezení městských strážníků a Policie ČR, kde dojde ke konkretizaci postupů a jejich koordinaci. Občané mohou se svými problémy a postřehy navštívit přímo starostu nejen v rámci dne Pátek se starostou, anebo volat Městskou policii na čísle 156.
Vánoční stromeček zazáří i ve dne - poptáváme letošní zdobení vánočního stromečku. Město chce, aby zdobení těšilo kolemjdoucí i v denní dobu, kdy přece jenom nevyniknou světelné prvky. Přidáme ozdoby, které vzhledu náměstí prospějí a další drobné dekorace. Velké změny a rozšíření světelné výzdoby města ale letos v plánu nejsou, a to i z důvodů finančních. Obnova osvětlení v ulicích si každý rok vyžádá desítky tisíc korun jen na výměnách žárovek a opravách. Věříme ale, že každá drobná změna i tak potěší.
Kontrola příspěvkových organizací je pravidelná – interní audit dokončil kontrolu další z příspěvkových organizací města. Letos má za sebou již tři a poslední protokol se týká hospodaření NKC (Nymburského kulturního centra). Vedení města jeho výsledky probíralo právě v uplynulém týdnu.
Nekrmte nutrie, krmíte i potkany - Město důrazně varuje před krmením nutrií. Kolem Lidušky registrujeme výrazný nárůst populace hlodavců, a to zdaleka nejen nutrií, ale také potkanů. Musíme zasáhnout, protože oba druhy se množí rychle a nekontrolovaně a v této chvíli bude nutný další odchyt. Město ale potřebuje podporu a pochopení občanů, protože to, co je teď milým rozptýlením, může už velmi brzy přinést řadu problémů s hlodavci spojených. Město bude nuceno, ač nerado, proti krmení zasáhnout třeba i pokutou.
Občané rozhodnou o místech pro třídění odpadu – město ve spolupráci s TS spouští pilotní projekt třídění odpadu přímo u domů. Jsou zakoupeny popelnice na plast a na papír a pro rok 2020 se vybírají první lokality, kde by mělo 150 nových popelnic na papír a 150 nových popelnic na plast stát. Lokality vyberou sami občané a na příští týden město chystá anketu, kde sami Nymburáci rozhodnou o místech, kde mohou odpad pohodlně třídit. Anketou si radnice současně otestuje zájem občanů o tento způsob třídění.
Oslavy konce roku s ohňostrojem jinak? - došlo i na jednání o oslavách konce roku. Hovořilo se o změně místa odpalování ohňostroje z důvodu ochrany životního prostředí. Prověřeny již byly jak možnosti videomappingu, tak tichého ohňostroje, aktuálně projednáváme variantu ohňostroje za doprovodu hudby. O konečné podobě se zatím živě jedná.
Výběrové řízení pro OSPOD - uskutečnilo se výběrové řízení do OSPODu (sociálně-právní ochrana dětí). Instituce se již delší dobu potýká s podstavem kvalifikované síly. Jde o krásnou, ale náročnou práci, není lehké najít zaměstnance, kteří ji zvládnou vykonávat. Vítáme každého zájemce, který by do týmu sociálního odboru rád nastoupil.
Spolupráce s Polabským muzeem – sešli jsme se s ředitelem Polabského muzea k otázce možné spolupráce. Jak víme, muzeum je přestěhované a dlouhodobě uzavřené z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Depozitář muzea je umístěn na tři roky v Sadské. Spolupráce s městem přesto pokračuje. Na programu schůzky byly dvě akce v příštím roce, důležité jak pro muzeum, tak pro město Nymburk. Prvním bodem je oslava významného výročí 150 let železnice v Nymburce. Hledají se způsoby, jak společně toto jubileum oslavit a propagovat. Druhým významným výročím, které bychom společně chtěli připomenout, je 75 let od ukončení druhé světové války. Další schůzky s konkrétními kroky budou následovat už v příštím týdnu.
Polaban oslaví 120. výročí - proběhla schůzka na Polabanu Nymburk. Jeden z největších klubů, které v Nymburce máme, bude slavit 120. výročí svého vzniku. Jde o důležitý klub, protože má bohatou členskou základnu dětí a mladých lidí. Starosta byl pozván, jelikož v nejbližších měsících zasedne valná hromada, která rozhodne o vedení klubu a o tom, jakým směrem se dále klub posune. A k tomu samozřejmě potřebuje podporu města. Město podporuje klub již dnes, ale hledají se další možnosti, jak rozvíjet spolupráci.
Oslavy výročí vyhlášení samostatného Československa - zástupci města v různých lokalitách města položili věnečky a kytice na pietní místa spojená s oslavami 101. výročí vzniku samostatného Československa.
Seminář pro oddávající a matrikáře – Ladislav Špaček, jméno, které by neznal málokdo. Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla pořádá semináře věnované etiketě a my jsme se mohli jednoho z nich zúčastnit. Nešlo při něm jen o to „Jak správně oddávat“, ale školení určené pro oddávající i matrikáře přineslo i spoustu dalších poznatků. Pokud mají snoubenci chuť, mohou samozřejmě našim matrikářkám při rezervaci termínu svěřit více informací, než které po nich můžeme v rámci GDPR požadovat. Na základě přání snoubenců pak může oddávající svatební proslov vhodně přizpůsobit.

V týdnu od 21. 10. do 27. 10.

Páteční setkání se starostou fungují velmi dobře - Nymburáci si již zvykli, že každý poslední pátek v měsíci mají možnost setkat se tváří v tvář se starostou. Mohou vyjádřit své podněty a připomínky ke všemu, co se ve městě děje. Poslední pátek přišlo čtrnáct občanů. Tentokrát neřešili zásadní problémy, ale věci z každodenního života. Přišli i s pochvalou a starosta chce všem lidem poděkovat za zpětnou vazbu, která je pro zdárné fungování města důležitá.
Město podpoří akce mladých lidí - v pátek proběhla schůzka s organizátorem akce Deep principle, který současně stojí i za pétanque akcemi v Nymburce. Probrali jsme možnosti, jak může město tyto aktivity podpořit, nabídli možnost inzerce akcí a jejich větší propagace ze strany města. Organizátorům příštího ročníku Deep principle vyjdeme vstříc zapůjčením prostoru, který si pro jeho konání vyhlédli. Jeho odhalení samozřejmě necháme na nich a jsme sami zvědavi, jak bude vypadat oživený právě tímto druhem akce. Samostatnou kapitolou je finanční podpora ze strany města. Vedoucí odboru školství a kultury nastínila možnosti a vysvětlila, jak má organizátor postupovat v případě, že o finanční pomoc města stojí. Finanční podpora sportovních i kulturních akcí není nárokovatelná a doporučení pro radu města jsou zpracovávána finančním výborem zastupitelstva, který je tvořen zástupci všech politických uskupení zasedajících v zastupitelstvu.
Technické služby v čase před Dušičkami - v uplynulém týdnu Technické služby opět nelenily a vedle své pravidelné činnosti například v Drahelické ulici zaměstnanci opravovali veřejné osvětlení, v ulicích Zámečnická a Masarykova pak natírali sloupy veřejného osvětlení. Už také pracují na přípravách vánočních světel. Dětská hřiště prošla úklidem, konkrétně Všechlapský Vrch, Stařina, Habeš, Gagarinova, Nezlobiště, Zbožská, Drahelice, Jankovice. K pravidelné práci patří péče o zeleň. Po celém městě se uklízelo listí, probíhala pravidelná zálivka vysazených stromů a záhonů, sekání trávy, ořez podrostů, hrabání trávníků. Významná péče je věnována v tomto dušičkovém čase úklidu hřbitova. Došlo na opravy chodníků v ulicích Dlabačova a Raisova. Prováděn byl úklid kolem nádob na separovaný odpad v Drahelicích, Jankovicích a městě.
Rodina v karavanu opustila Drahelice - vyostřená situace s problematickým chováním matky a jejího syna v lokalitě drahelických doků zaznamenala posun. Hned začátkem týdne proběhla schůzka přímo v lokalitě doků, následovalo několik schůzek s občany i obyvateli karavanu. Starosta poslal osobní dopis občanům Drahelic a město podniklo kroky k nápravě, právní kancelář vyzvala rodinu k opuštění prostoru. Nakonec došlo k dohodě a karavan doky v pátek opustil. Nutno ale podotknout, že tím nepovažujeme věc za vyřízenou. Přesun karavanu z bodu A do bodu B neřeší situaci rodiny jako takovou. Problém s bezdomovectvím a s pomocí těmto osobám je stále aktuálnější a je nutné hledat systematické řešení. V Nymburce je Farní charitou evidováno aktuálně osmnáct osob bez domova. Většina z těchto lidí je bezproblémová a potřebují jen trochu pomoci a podpořit. Některé osoby lze ale bez přehánění nazvat konfliktními a také s nimi musí příslušné instituce pracovat. Blíží se studené zimní měsíce a s tím se problém stává palčivějším.
A zase ten rozpočet - čtvrtek se nesl ve znamení počtů a zvažování priorit za účasti vedoucích odborů ekonomického, investic a správy městského majetku. Další setkání se uskuteční během následujícího týdne a frekvence schůzek na toto téma bude vzhledem k blížícímu se konci roku nabývat na intenzitě.
Nemocnice aktuálně … Dobrá zpráva! - významnou zprávou týdne je skutečnost, že nemocnice obdržela od Ministerstva zdravotnictví akreditaci pro interní obory, pro porodnictví a pro chirurgii. Nemocnice pokračuje žádostí na vlastní specializovaný výcvik v interně, což může výrazně pomoci získat kvalitní lékaře na oddělení a vychovat a udržet další atestované lékaře do týmu. A v souvislosti s nemocnicí máme ještě jednu aktualitu: k 21. říjnu dosáhla částka darů okolních obcí pro spádovou nemocnici v našem městě výše 194 tisíc korun. Čtyři obce se bohužel odmítly na chodu nemocnice jakýmkoli způsobem podílet.
Kruhové objezdy na Boleslavské už nejsou utopií - kraj spustil dlouho plánovanou akci a začaly práce na kruhovém objezdu u nemocnice. Stavba omezí dopravu v Nymburce, letos v ulici Velké valy, příští rok v ulici Boleslavská. Práce v Boleslavské by měly začít v březnu roku 2020. Ve středu došlo k předání staveniště na Velkých Valech a ve čtvrtek se zahájily samotné práce na výměně stávajících sítí. Tato ulice musí zůstat uzavřená zhruba do konce tohoto roku.
Hledá se ten nejhezčí vánoční strom - stále vybíráme nejhezčí strom na vánoční výzdobu města. Pracovníci města objížděli v týdnu stromy nabídnuté a vhodné k tomuto účelu a pečlivě je nafotili. A brzy dojde ke spuštění ankety, při které samotní Nymburáci vyberou ten, který o letošním adventu ozdobí naše náměstí.
Divoká zvířátka ve městě nejsou jen radost - město si objedná odchyt holubů. Zabrání tak jejich přemnožování a eliminuje starosti, které ptáci do centra města přinášejí. Dále je nutné opět upozornit občany, aby nekrmili nutrie. Ano, není diskuze o tom, že jsou to zvířata roztomilá a jejich krmení je příjemným rozptýlením pro rodiny s dětmi. Musíme ale uvažovat nad rámec tohoto potěšení. Zvířata nestrádají. Naopak. Množí se a krmení zůstává ležet. V souvislosti s tím se rozšířila populace potkanů. A určitě nikdo nechceme, aby se městem proháněla hejna šedých hlodavců jako za středověku.
Sportoviště u ZŠ R.A.F. dostalo od zastupitelů zelenou - po radě města zasedalo i zastupitelstvo, a to s jediným bodem. Zda se pokusí získat dotaci na rekonstrukci multifunkčního hřiště u základní školy R.A.F. Zastupitelé jednohlasně schválili další kroky k podání žádosti o dotaci u MŠMT na první etapu - běžecký okruh, fotbalové hřiště, centrální příjezdová cesta a oplocení. Předpokládaná cena díla I. etapy činí 36 milionů korun včetně DPH. Podíl vlastních zdrojů na financování akce musí činit polovinu výdajů akce. Odbor rozvoje a investic zajistil v letech 2016 – 2017 přípravu projektové dokumentace k revitalizaci sportovišť ZŠ Letců R.A.F., ale z důvodu vysokých realizačních nákladů a chybějících dotačních titulů pro tento druh staveb nedošlo k její realizaci. Povolení stavby bylo prodlouženo. Všichni si uvědomujeme, že prioritou je a bude získání dotace na lávku přes Labe. Dalším úkolem je snaha o získání dotace na revitalizací sídliště Jankovice. S rekonstrukcí sportoviště tedy bude město vyčkávat až na výsledky těchto jednání.
Rada města schválila kroky k rekonstrukci pavilonu E Nemocnice Nymburk - ve středu zasedala Rada města. Projednávala téměř třicet bodů. Vesměs nekomplikovaných, avšak rozsáhlá rozprava proběhla k rekonstrukci pavilonu E nymburské nemocnice. Na základě schválené koncepce nemocnice do roku 2025, kdy město investuje do areálu desítky milionů korun a kde prioritou je právě rekonstrukce zmíněného pavilonu, bylo schváleno zadání výzvy na zpracování studie a projektové dokumentace. Předpokládáme, že do poloviny příštího roku můžeme mít schválené stavební povolení. Na podzim už je tedy reálná samotná rekonstrukce. Pro nemocnici je tento rok naprosto zásadní, lůžka následné péče budou umístěna právě v pavilonu E a uvolní se tím místo v prostorách interny.
K chystanému projektu Nymburáci Nymburákům - během týdne se doladily detaily a máme již v ruce konkrétní návrhy smlouvy, jak darovací, tak o reklamě. Příští týden radnice osloví první možné partnery a sponzory, kteří mohou výrazně obohatit kulturní a společenské dění ve městě.
V příštím roce chce město zahájit revitalizaci Jankovic - nová podoba nabídne obyvatelům navýšení parkovacích míst, efektivně řešené a pohodlné trasy pro pěší i cyklisty, moderní řešení křižovatek, nové veřejné osvětlení a kontejnerová stání. Projekt zahrnuje i úpravu zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů. Nymburk má hotový projekt a disponuje územním rozhodnutím i stavebním povolením. Celý projekt byl rozdělen na pět etap, podobně jako na starém sídlišti. Tento týden byla také podána žádost o dotaci a zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře příštího roku
Staré děkanství projde pouť od studie k stavebnímu povolení - navštívili jsme Břevnovský klášter, kde v prostorách oranžerie sídlí architektonická kancelář připravující pro Nymburk studii využitelnosti Starého děkanství a Kaplanky. Atelier M1 architekti má za sebou mnoho rekonstrukcí právě historických a památkových objektů a dle referencí lze předpokládat, že dlouhé roky opomíjená perla našeho města je v dobrých rukou. První krok na cestě k její záchraně a vdechnutí jí nového života je skoro hotov. Těšíme se, až Vám budeme moci studii představit a příští rok plánujeme pokračovat krokem druhým, kterým je zpracování projektové dokumentace.
Kino Sokol má našlápnuto k rekonstrukci - letos podruhé proběhla schůzka v Kině Sokol na téma rekonstrukce a úprava interiéru. Za účasti vedoucí odboru školství a kultury, ředitelky NKC a architektky, která má na triku povedené podoby kin v ČR, se diskutovalo o současném stavu a potřebách prostor kina. Má vzniknout studie, kterou dostanou na stůl nejen zúčastněné strany, ale i komise rady města. Po všech připomínkách se tato studie stane podkladem k vytvoření projektové dokumentace. Cílem je rozvoj jednoho z důležitých kulturních stánků města. Kino už dávno nenabízí jen promítání filmů, ale nejrůznější kulturní a společenské akce, pořady a koncerty. Důležité bude zvětšení pódia. V první etapě se ale především počítá s renovací toalet a revizí přípojek. Po pozornosti však zoufale volá i promítací místnost a zázemí pro účinkující. Diváci by zase mohli ocenit plánované přebudování zadního prostoru sálu, kde vznikne VIP zóna, poskytující více pohodlí.
Osmý ročník turnaje v „pinčesu“ - uskutečnil se už osmý ročník turnaje v pingpongu, který pořádá oddíl stolního tenisu v Nymburce. Turnaje žáků a dorostenců se účastnily téměř tři desítky hráčů. Akce se povedla a pořadatelé i město děkují všem zainteresovaným za pěkný průběh turnaje.
Barevné jaro ve městě - radnice chystá ve spolupráci se zahradníky TS malé překvapení, a jestli vyjde, bude naše město zase o kousek hezčí. Ve čtyřech vytipovaných lokalitách zahradníci vysází cibuloviny do trávy a na jaře se můžeme těšit z květin, které vzejdou. V pondělí došlo k vyměření a vytyčení prostorů, na kterých se můžeme těšit na barevné jaro. Pokud se tento pokus osvědčí a lidem se bude líbit, mohla by v příštích letech následovat další místa.

V týdnu od 14. 10. do 20. 10.

100. výročí československo-maďarské války – vzpomínalo se nejen průvodem uniformovaných jednotek a pietním aktem u památníku obětí 1. a 2. světové války. Pod hradbami proběhla v odpoledních hodinách i historická bojová ukázka, která přiblížila události bojů o Slovenko roku 1919.
Pracuje se na sestavení rozpočtu pro rok 2020 - opakovaně jednáme s odbory, město plánuje tak velké investice (některé nevyhnutelné, viz lávka přes Labe), že je třeba jasně určit priority a počítat obzvláště pečlivě. Příjmové položky nemohou pokrýt velké investice, které město čekají. Samozřejmě usilujeme u mnoha akcí o přidělení dotací, které však nejsou nárokovatelné. Takže je třeba věřit, že nám budou přiděleny a děláme pro to všechno. Jen samotná lávka přes Labe má náklady vyčíslené na 76 milionů korun a my věříme, že podstatnou část se podaří pokrýt právě z dotace i když ani neuznatelné náklady na výstavbu nebudou nikterak malé. Spojení obou břehů je však aktuálně nejdůležitější úkol města.
Smart není jen chytrý 😉 - vedení města uvažuje nad strategickým plánem, který by Nymburk zařadil mezi tzv. města Smart City. Jde o plán, který přesně zaměřuje místa a objekty, které mají do sítě chytrého města zapadat. Wikipedie nám praví, že Chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. A teď jde o to, napasovat tento chytrý kabátek na naše město, zjistit všechny jeho možnosti a rezervy a připravit projekt tak, aby byl pro Nymburk co největším přínosem.
Bazén se rozzáří zvenku i uvnitř - s provozovatelem bazénu TJ Lokomotiva Nymburk jednalo město o podobě stěny budovy plaveckého bazénu, která je velkými nesourodými billboardy hodně nápadná. Návštěvníky města „vítá“ u kruhového objezdu hned z několika směrů. Tahle „vizitka“ dráždí mnoho obyvatel města a není se co divit. O nové podobě se obě strany v pohodě domluvily. Dále došlo ke shodě, že za bazénem zmizí letitá asijská tržnice. Prostor bude čistý a příjemný pro oči kolemjdoucích i řidičů. A co se chystá v samotném bazénu? Co byste řekli třeba kondičnímu cvičení, anebo večernímu plavání při svíčkách? 😊
Kaplanka a Staré děkanství v jednání - Citlivé téma – naše krásné památky! Proběhla schůzka ke studii na opravu Kaplanky a Starého děkanství, aby bylo jasné, co je a není možné. Už nyní spolupracujeme úzce s památkáři, abychom se vyhnuli pozdějším potížím. Projektant, Národní památkový ústav, vedení města a odbor školství a památkové péče, všechny strany diskutují na téma rekonstrukce. Vzhled by měl zůstat autentický, na tom se všichni shodnou. Schůzky se všemi dotčenými stranami považujeme za důležité. Není výjimkou, že podobná studie narazí později na různé připomínky a námitky, stane se nepoužitelnou a z projektu není nic. Snažíme se tomu zabránit a vše konzultovat již od samého začátku, jen tak se dá zabránit tomu, aby studie končily pod stolem a peníze za ně vynaložené obrazně řečeno „v koši“.
Třicet let od sametu v režii nymburského gymnázia - uskutečnila se koordinační schůzka zástupců města s vedením gymnázia. Obě instituce se budou podílet na připomenutí kulatého výročí sametové revoluce. Studenti jako hybná síla velkých změn jsou logicky nejzpůsobilejší k přípravám těchto oslav. Město přispěje svou troškou do mlýna a v plánu je řada akcí pro veřejnost i studenty samotné. Jedno Vám za město ale prozradíme již nyní - připravte si staré klíče, budete je potřebovat. ;-)
Spolupráce města s podnikateli dostává jasnější rozměr - dolaďujeme nápad na spolupráci s podnikatelskými subjekty a podnikateli, kteří se o život ve městě zajímají a chtějí se na dění v Nymburce podílet. Projekt NYMBURÁCI NYMBURÁKŮM umožní podnikatelům dostat se do povědomí veřejnosti. Třeba tím, že zasponzorují zajímavou akci pro důchodce nebo pro děti. Máme tu spousty kulturních a sportovních akcí, na které mohou podnikatelé a firmy přispět. Město ve spolupráci s NKC proto připravilo propagační plakát a smlouvy, např. smlouvu darovací či smlouvu o reklamě. Už nyní existuje více možností, jak si vzájemně pomoci. Cílem je vytvořit komunitu podnikatelů, kteří se budou pravidelně scházet a s nimiž budeme spolupracovat ve prospěch všech obyvatel Nymburka. Město může za malý dar poděkovat třeba jen uvedením loga na propagaci akce, ale také může poskytnout prostor pro reklamu ve Zpravodaji, anebo zapůjčit sál Obecního domu.
Schůzka nad vizuálem města - iniciovali jsme schůzku informatiků, tiskového mluvčího, TICu a odboru školství a kultury, aby prohovořili pravidla užívání vizuálu města. Investice, a to nejen finanční, do tvorby nového vizuálního stylu města byly nemalé, proto byla znovu nastavená pravidla a procesy schvalování. Plakáty, pozvánky a další výstupy by měly mít sjednocující tvář, o kterou původně vizuál usiloval.
Setkání se zástupci škol nad preventivními programy - ředitelé základních škol, město jako zřizovatel, sociální odbor a městští strážníci se sešli kvůli projektům, které se chystají v oblasti prevence drog, virtuální šikany a podobných nebezpečí. Starosta požádal ředitele škol o větší propojení s místní zdravotní školou, která má možnost vést osvětu a zdravovědné kroužky. V týdnu se uskutečnila také schůzka s koordinátorem sítě sociálních služeb, který má ve své dikci i drogovou prevenci. Téma bylo znepokojivé, ale není možné jej ignorovat - problematika narůstající drogové aktivity ve městě.
Město a zahrádkáři dál bojují za přístup k pozemkům - uskutečnilo se setkání města s nájemníky a majiteli pozemků v zahrádkářské osadě u Lodice. Ty nejsou v současné době normálně přístupné, protože přejezd přes koleje byl v souvislosti s úpravou kolejí zrušen a k zahrádkám se tak jejich uživatelé těžko dostávají. Ze schůzky vzejde požadavek, který adresujeme SŽDC. Je potřeba zajistit přístup k pozemkům a zjednat nápravu stavu, který po zrušení přejezdu znemožňuje zahrádkářům užívat plně jejich pozemky. Nutno podotknout, že jednání probíhají opakovaně. Dráhy se staví k požadavku města negativně. To se sice nezměnilo, ale přece to nevzdáme! Nějaké řešení se najít musí.
Vánoce se blíží, vyberte si stromeček - Brzy jsou tu Vánoce! Tento týden jsme tedy věnovali čas i přípravě podoby vánočních oslav a výzdoby ve městě. A také stromečku (tedy spíš stromu), který má náměstí v čase vánočním zdobit. Schůzka vedení města se správou majetku a technickými službami stanovila další úkoly. Nymburáky čeká anketa, v níž si rozhodnou, který vánoční strom jejich město ozdobí. A jako loni se pod ním budeme scházet celý advent. Zazpíváme si, popovídáme, popijeme punč a svařené víno a hlavně se zastavíme na kus řeči v sousedské pospolitosti. V oknech radnice každou neděli rozsvítíme jednu ze čtyř adventních svící. Nymburské kulturní centrum dolaďuje program adventu.
Schůzka se zástupci spolku Permanent – proběhla za účasti vedení města, členů nově zvoleného výboru spolku a tajemníka úřadu. Ze schůzky vyjde zápis, ze kterého budeme při dalším jednání čerpat.
Stromy Na Rejdišti mají svá místa - v lokalitě se v rámci rozsáhlé rekonstrukce samozřejmě řeší i zeleň. Jsou známa přesná místa, kde porostou stromy. V druhé polovině října dojde k výsadbě a prostor dostane finální podobu. Následovat bude druhá schůzka s občany lokality za účasti autora projektu revitalizace.
Naši strážníci nejsou žádné padavky - druhá parta našich strážníků prošla prověrkami fyzické zdatnosti. Všichni splnili povinné limity a prošli na výbornou. A to jim počasí moc nepřálo, pršelo a bylo chladno. Pochvala tedy náleží jen jim, nikoli počasí. K tomu, proč se prověrky fyzické zdatnosti opět neúčastnilo vedení města, se zatím nikdo jasně nevyjádřil 😊.
Setkání se zástupci církví - již po několikáté jsme se sešli se zástupci místních církví, s panem farářem Krajlem, Kohoutem, Plaňanským a paní farářkou Roskovcovou. Jedná se možnostech propojení církví a společnosti v každodenním životě, o akcích, které církve podniknou ve spolupráci s městem, a zapojení základních škol do duchovního života, např. provozováním eticko-náboženských kroužků. Církev má o život ve městě trvalý zájem a snahu.
Dům č.p. 391 má konečně vlastní správu - uskutečnila se schůzka se zástupci společenství vlastníků jednotek v domě 391 V Kolonii, kde město vlastní dominantní podíl. Schůzka se týkala svolání prvního shromáždění společenství. Sešli se zástupci města, vlastníků jednotek a realitní kanceláře, která dům spravuje. Zápis v obchodním rejstříku je konečně na světě a začíná práce na stanovách a přípravě prvního zasedání. Na něm má dojít k volbě orgánů společenství. Můžeme říci, že je to velký posun dopředu, protože tento krok se dlouho nedařilo uskutečnit.

V týdnu od 7. 10. do 13. 10.

Nymburáci Nymburákům – to je název dlouho plánovaného projektu, který vám již brzy představíme.
Svatohubertská troubená mše – podzimní mše k poctě patrona myslivců a lesníků sv. Huberta se v jiných městech stala již tradicí. U nás letos proběhla poprvé a určitě ne naposledy. Tematická výzdoba kostela, přítomnost kynologů, Malý chrámový sbor z Opočnice a Pražský trubačský soubor dodal tomuto obřadu neopakovatelnou atmosféru.
Advent se blíží – a tím se samozřejmě stala aktuální otázka vánoční výzdoby našich ulic i náměstí.
Zpomalovací prahy – někdy to bohužel jinak nejde, v ulici Generála Antonína Sochora jsou prahy instalovány na základě opakovaných žádostí místních obyvatel.
Kalendář 2020 - ten nástěnný by tentokrát měl naše město ukázat z ptačí perspektivy.
150 let železnice – toto významné výročí si připomeneme v příštím roce a chceme ho samozřejmě náležitě oslavit a proto s plánováním začínáme již nyní. Vždyť právě železnici Nymburk vděčí za to, že po těžkém období své pohnuté historie konečně v roce 1870 nabral druhý dech.
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele nemocnice – tento krok avizovala rada města již v březnu po nástupu současného manažera, který splnil úkoly, jež mu byly uloženy, a situace v nemocnici je stabilizována. Zastupitelstvem je schválena dlouhodobá strategie rozvoje a nyní je třeba zajistit její zodpovědné naplňování.
Usilujeme o další dotace - rada města udělila souhlas s podáním žádostí o dotace. Snažíme se pro zahrady našich mateřských škol získat finanční prostředky z různých zdrojů.
Peníze od okolních obcí pro nemocnici – s podporou schválené strategie pro další roky byli laskavě vyzvání starostové a zastupitelstva okolních obcí, jejichž občané využívají služeb naší nemocnice a požádáni o finanční podporu. K dnešnímu dni přišlo 132 000,- Kč, za které obcím velmi děkujeme a pokračujeme dál.
Sídliště Jankovice – rada města schválila rozdělení regenerace do 5 etap i s předpokládanými náklady, zároveň dala odboru investic zelenou k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele pro I. etapu.
Schůzka s kronikářkou města – primárně na téma roztříštěnosti informací předávaných naším webem občanům.
Nepřizpůsobiví u vodárny – Městská policie je opět nucena řešit chování nepřizpůsobivých mladistvých nejen na Hlavním nádraží, ale i v parku u vodárny. Chystají se další opatření, která by měla situaci v této lokalitě zlepšit.
Divadlo má nový výtah - v tomto týdnu byly dokončeny stavební úpravy stávající výtahové šachty, již zbývá jen kolaudace stavebního záměru.
Reprezentační ples města – ve spolupráci s NKC a odborem kultury finišujeme plány, leden je tu co by dup ;-)
Krátce z činnosti Technických služeb - byl zahájen prořez keřů v ulici Hořátevská, upravena zeleň na křižovatce ulic F. Schulze a Jičínská z důvodu špatného výhledu, opraveny lavičky na cyklostezce, opraveny a vyměněny odpadkové koše Pod Hradbami a na Ostrově, opraveny vjezdy na chodníku v ulici Drahelická . Čemu se TS aktuálně věnují, naleznete v jejich kalendáři: www.ts-nymburk.cz/ka…

V týdnu od 30. 9. do 6. 10.

Jednání s ředitelkou střední zdravotnické školy – prodiskutovávání možností užšího propojení zdrávky, naší nemocnice a žáků základních škol.
Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v praxi – takový byl název semináře, na který byl „pozván“ starosta vedoucí ekonomického odboru. V mnoha případech jde skutečně v první řadě o finance a jedno z nejdůležitějších rozhodování je za dveřmi…
Aplikace závad – rozdělujeme podněty a hlášení od občanů města, máme díky tomu přehled, kde se co děje.
Prověrky MP – proběhly pravidelné prověrky fyzické zdatnosti našich strážníků. Všichni zúčastnění prošli s vynikajícími výsledky... myslíme strážníky, my pro tentokrát vynechali. ;-)
Den seniorů v Panoramě – účast na odpoledni pořádaném Centrem sociálních služeb Poděbrady.
Kalendář 2020 – děkujeme všem autorům za zaslané fotografie do stolního kalendáře města. Členy hodnotící komise teď čeká těžký úkol vybrat ty vítězné. Na výsledek se každopádně těšíme.
Labské terasy – jako každoročně se provozovatel opět připojil k týdnu pro seniory, otevřel své brány a uspořádal i posezení s hudebním doprovodem.
Schůzka City Event – za účasti ředitelky NKC a vedoucí odboru školství jsme zrekapitulovali letošní „společné“ akce ... a to s jednoznačným výsledkem ... Nymburk se nejen rád baví, ale ocení i dobré jídlo a pití.
Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch – finalizuje své podněty z letošního roku pro jejich předložení radě města a současně plánuje program činnosti na příští rok.
Karel Gott – zpráva o jeho odchodu se dotkla snad každého. Jeho písně, pietní místo na náměstí, kondolenční kniha a páteční promítání muzikálu bylo z naší strany vyjádřením úcty člověku, který bezesporu patřil a bude patřit k jedněm z nejvýraznějších osobností naší současné kultury.
Dotace zeleň – odbor správy městského majetku, poradce pro zeleň, firma zpracovávající podklady pro dotaci i zástupce projektanta… koordinujeme potřebné kroky a sumarizujeme podklady pro podání žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí.
Vítání občánků – mezi občánky našeho královského města opět přibylo několik malých Nymburáčků. Přejeme zdravíčko jim i jejich rodinám + spoustu klidného spánku jejich rodičům. 😉
Schůzka s grafikem – plánujeme úpravu vzhledu fasády městského bazénu
Zahájení Radnice seniorům – bylo nám ctí, zahájit již pátý ročník týdne věnovaného seniorům. Sportovní část pořádaná Sportovním centrem letos proběhne třetí říjnový týden a my věříme, že si z letošní nabídky každý pro sebe našel akci, která ho oslovila. Těšíme se samozřejmě na jakýkoliv nápad pro příští ročníky.

V týdnu od 23. 9. do 29. 9.

Kino pro seniory – pozvali jsme nymburské jubilanty na promítání filmu Ženy v běhu. Připraveno pro ně bylo i drobné občerstvení a možnost popovídat si s námi o tom, co je trápí, nebo co jim naopak dělá radost. Děkujeme za příjemné odpoledne.
Sběr jedlých olejů a tuků – nádoby dorazily a příští týden budou umístěny na 10 vytipovaných lokalit, jejichž mapa se připravuje. Doposud bylo možno odkládat tuto komoditu pouze ve sběrném dvoře. Díky, že třídíte.
Evropský pohár Boccia - když se řekne Nymburk, spoustě z nás se vybaví sport. Do nymburského sportovního centra si v tomto týdnu našli cestu i handicapovaní sportovci. Letošní Evropský pohár BISFed 2019 Nymburk Boccia Regional Open se konal pod záštitou starosty Nymburka. Klobouk dolů před výkony všech zúčastněných.
Říjnové kalendárium – pro všechny pořadatele stále platí nabídka bezplatné propagace jejich akcí pro Nymburáky v našem měsíčním souhrnu.
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb – proběhla i letos formou jejich účasti na podzimních trzích. Občané si tak mohli odnést informace o poskytovaných službách, ale i spoustu pěkných věcí jejichž nákupem přispěli na dobrou věc.
World Marathon Challenge – sedm týmů po 30 dětech, které si na atletickém ovále Tyršáku po 200 metrech předávaly štafetový kolík. Závod se konal pod patronátem Rotary klub Poděbrady a ve spolupráci s Gymnáziem Bohumila Hrabala v Nymburce. Město Nymburk poskytlo na tuto akci, jejíž výtěžek je věnován programu na boj s dětskou obrnou, finanční grant. A my měli navíc tu možnost prožít s dětmi závěrečné emoce, pogratulovat ke skvělým výkonům a předat jim trofeje. www.gym-nymburk.cz/e…
Hledáme zaměstnance do bazénu – personál pro náš plavecký bazén jsme se vydali hledat, společně s provozovatelem, i na úřad práce. Zde jsme uchazeče o zaměstnání seznámili s nabízenou pracovní příležitostí a několik jich o tuto pozici projevilo zájem. Následná schůzka v samotném bazénu rozhodla a úkol, jehož splnění bylo nezbytné pro prodloužení otevírací doby pro veřejnost, je hotov.
Schůzka s vedením nemocnice a primáři interny a chirurgie - hovořilo se nejen o vlastní strategii dalšího rozvoje, ale i o konkrétních problémech a podnikaných krocích na jednotlivých odděleních naší nemocnice.
Příprava rekonstrukce mostků – opravu mezi prvními naléhavě potřebují tři mostky (v ulici Vodárenská přes Malé Valy a U Katovny přes Velké i Malé Valy). Rada dala zelenou řešení, které již bylo odborem rozvoje a investic konzultováno s našimi památkáři i NPU Praha. Byla nalezena varianta, nejen vizuálně odlehčená, ale splní i požadavek na dlouhou životnost a minimální požadavky na údržbu.
MŠ Větrník – radě města byly předloženy další změnové listy a požadavky na vícepráce v objektu školky. Radní diskutovali nutnost potřebných kroků a opatření pro zajištění lepší projektové přípravy nově plánovaných investičních akcí.
Rekonstrukce hlavního nádraží - další koordinační schůzka za účasti SŽDC a projekční kanceláří, která vyhotovuje projektovou dokumentaci na revitalizaci hlavního nádraží. Všichni přítomní byli seznámeni s postupem, různými variantami revitalizace nádražních budov a následně úpravou PD přednádražních prostor tak, aby celá lokalita tvořila smysluplný celek.
Pracovní výjezd do Jihlavy – vedoucí odboru životního prostředí a odboru správy městského majetku, vedoucí zahrady a referentka zodpovědná za dotace se s námi vydali na pracovní výjezd do Jihlavy. Péče o zeleň, květnaté louky (které tu mají založené již několik let), zavlažovací vaky… nejenom tato témata se probrala během naší návštěvy a my si odvezli zcela praktické a konkrétní zkušenosti.
Týden věnovaný seniorům je za dveřmi – ladí se poslední detaily
Studie revitalizace Starého děkanství a Kaplanky – informaci o průběhu zpracovávané studie přivezli na město architekti atelieru M1. Dle našeho názoru je budoucnost jedné z nejhodnotnějších památek našeho města v dobrých rukou i díky bedlivému dozoru nejen našich památkářů.
Osobní gratulace jubilantům - pondělní odpoledne začalo s noblesou, nejenže byl krásný slunečný den, ale bylo také co oslavovat. Chtěli bychom ještě jednou pogratulovat a popřát paní Drahomíře a panu Květoslavovi ke krásnému a vzácnému jubileu. Vše nejlepší a pevné zdraví - jsme rádi, že Vás tady máme.

V týdnu od 16. 9. do 22. 9.

90 let nymburského basketballu – společenský večer se nesl v duchu oslav nedávného úspěchu našich basketbalistů na mistrovství světa. Vzpomínalo se nejen na začátky tohoto sportu v našem městě, přišla řeč i na jeho budoucnost a o emoce nebylo v žádném případě nouze. Velmi děkujeme za pozvání. Basket je s historií i současností Nymburka pevně svázán, a tak je jen na nás, jestli to stále cítíme a budeme cítit tak, že „NYMBURK JE BASKETBALL“. Jeden z velmi silných zážitků večera: bit.ly/nymburkJEbask…
30. výročí sametové revoluce – sobotní akcí na zahradě kina Sokol odstartovala série připomenutí si tří desetiletí svobody… moderátor Jindřich Šídlo vyzpovídal hned několik pozvaných a tak na ten bouřlivý podzim zavzpomínal například senátor Tomáš Czernin, novinářka Petra Procházková, písničkář Jiří Dědeček nebo bývalý ministr vnitra Jan Ruml. Pro všechny z nás, kteří listopad 1989 zažili, je nejen tato akce, ale i ty připravované možností zavzpomínat a třeba si i položit otázku.. Naplnila se naše tehdejší očekávání? Kolik se toho změnilo a nakolik to změnilo nás?
Jaro 2020 – podzim za dveřmi a my plánujeme jaro. Jinak řečeno, chystáme pro vás (společně s poradcem pro zeleň a zahradníky TS) malé jarní překvapení.
Kronika města - pročítáme kroniku města z roku 1990, kterou pro město dodatečně v letošním roce zpracoval Jan Řehounek. Brzy bude odsouhlasena radou města a kdo bude mít zájem, bude si moci připomenout, jakým výzvám Nymburk čelil těsně po sametové revoluci.
Bazén, sauna, výřivka – další cesta za inspirací a zkušenostmi odjinud, návštěva několika bazénů a wellnes center, setkání s provozovateli bazénů, tentokrát na východě naší republiky.
Rozpočet města – sumarizují se požadavky od jednotlivých odborů, pro zařazení do plánování rozpočtu na příští rok.
Brigáda v bazénu – provozovatel městského bazénu stále hledá zájemce na pozice plavčík, dozor a uklízečka. Možno i brigádně. Neváhejte a volejte kancelář TJ Lokomotiva: 325 512 273
Strategie nemocnice – 15 z přítomných 20 zastupitelů svým hlasem podpořilo předloženou strategii A2 nymburské nemocnice a dalo tak zelenou plánovaným změnám. Kroky vyplývající z analýzy, kterou předložilo současné vedení nemocnice, jsou nezbytné pro stabilizaci situace a další rozvoj tohoto zdravotnického zařízení. Podrobnější informace: www.mesto-nymburk.cz…
Sídliště Jankovice – těsně před jednáním zastupitelstva odevzdal projektant výpočet nákladů na plánovanou první etapu revitalizace. Tato částka se bohužel z původně předpokládaných 29,5 milionů vyšplhala k 45. Proto zastupitelstvo operativně přijalo usnesení, že se revitalizace rozdělí do pěti, místo původně plánovaných tří etap.
Komise pro sociální oblast a zdravotnictví – schůzka s její předsedkyní nad dalším plánem činnosti.
Radnice seniorům – ladíme program, první říjnový týden bude svou nabídkou směřován na ty dříve narozené. Kino, jóga, koncert Evy a Vaška, taneční odpoledne, vstup do bazénu zdarma, komentovaná prohlídka města, cvičení i opékání špekáčků…
Vítání občánků – hned 11 malých Nymburáčků si našlo cestu na radnici, abychom je mohli přivítat mezi občany našeho královského města a popřát jim, ale i jejich rodinám na cestě životem spoustu zdravíčka, štěstí a pohody.

V týdnu od 9. 9. do 15. 9.

Vodárenská věž – mohli jsme si vyzkoušet roli „průvodců“ této secesní ozdoby našeho města. Díky všem návštěvníkům, kteří přišli, měli trpělivost postát ve frontě a odvahu vydat se na ochoz. Těch pár hodin s vámi jsme si užili a díky za každý podnět, o který jste se s námi podělili, a ty se netýkaly jen organizace Dnů evropského dědictví. A jedna malá zkušenost pro příště – kdo chce strašit ve věži a před věží, musí se na to teple obléct. 😉
1. Nymburský košt – první ročník koštování je za námi, Staré děkanství ožilo cimbálem a nabídkou vín. Díky City Eventu, který měl zajištění nabídky vinařství i drobného občerstvení pod palcem a také všem, kteří si ke Kaplance našli cestu.
Zahájení Roskiády – na Tyršáku proběhl třetí ročník sportovních her pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Zahájení těchto her je čest a chvíle, kdy nezbývá než smeknout pomyslný klobouk před všemi soutěžícími a popřát všem přítomným hlavně spoustu zdraví.
Návštěva kobek – jakkoliv to zní ponuře, jednalo se o radostnou událost. Zhotovitelem byly hlavnímu městu slavnostně předány zrekonstruované kobky na pražské náplavce, stanou se z nich galerie nebo kavárny. Díky za pozvání a možnost být u toho. Řeka protékající městem je dar… i my se z něj můžeme radovat. Již příští léto chceme přivést lidi blíže k Labi a oživit břehy řeky zase o trochu více, než tomu bylo doposud.
Kruhové objezdy na Boleslavské – Kraj vysoutěžil zhotovitele a aktuálně je zhotovován harmonogram prací. O dalším postupu vás budeme informovat.
Sídliště Jankovice – stavební odbor vydal rozhodnutí o schválení stavebního záměru pro I. a II. etapu, pokračují práce na přípravě žádosti o dotaci.
Lávka přes Labe - firma SHP s.r.o. Brno obdržela všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací i správců sítí, byla podána žádost o společné povolení (územní a stavební), a to jak na stavbu lávky, tak přeložku vodovodu.
Evakuace úřadu – byla provedena cvičná evakuace budov MěÚ Nymburk. Cílem cvičení je ověření funkčního nastavení pravidel pro případ vypuknutí požáru. Povinnost provést takový nácvik jednou ročně vyplývá z požárních předpisů. Při nácviku bylo zjištěno, že zaměstnanci přesně neznají místo, kde by se měli při evakuaci shromáždit tak, aby neblokovali příjezd hasičů a jejich zásah v budově radnice. Pravidla pro případ vypuknutí požáru budou proto zpřesněna.
Kontejner na cestách – Technické služby vychází vstříc obyvatelům města a na základě jejich požadavků budou v říjnu testovat novinku. Každou středu bude jeden kontejner „putovat“ po městě. Zastaví se vždy na ¾ hodiny na šesti vytipovaných místech a tam budou mít občané možnost odložit svůj velkoobjemový odpad. Více informací již brzy...
Schůzka s předsedou komise pro strategický rozvoj – nastavujeme zcela nový způsob komunikace mezi komisemi a radou města. Vybrané podněty z komisí se tak nově stanou přímo obsahem materiálů k projednání radou města. Díky všem členům za energii a čas, který práci v komisích věnují.
Lávka přes zdymadlo - s ohledem na opakované výsledky výběrových řízení na zhotovitele lávky, kdy všechny obdržené nabídky výrazně překročily cenu projektovanou, byla odeslána žádost na SFDI o navýšení dotace.
Prezentace zájemců o pozemky – před členy finančního výboru, komise pro strategický rozvoj a komise pro majetek proběhla prezentace záměrů zájemců o pozemky v severní průmyslové zóně.
Změna vyhlášky – rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu vyhlášky, která upravuje systém nakládání s odpady na území města. Tento krok je nezbytný pro plánované zavedení sběru kovového odpadu a jedlých olejů.
Staré sídliště (Drahelice) - proběhlo předání VII. etapy revitalizace stavby, vady a nedodělky budou zhotovitelem firmou Dopravní stavby Bohemia s.r.o odstraněny nejpozději do 15.10.2019.
Burza energií – město chce nově nakupovat energie na komoditní burze, partnerem mu v tom bude Českomoravská komoditní burza Kladno.
Gratulace jubilantům – 95 let to už je opravdu pěkné číslo a dnešní jubilant je navíc doslova reklama na to, jak si užít seniorská léta. Jeho recept na dlouhověkost, vitalitu a pevné zdraví - denně jedno jablko. 😉
Preventivní programy pro děti a mládež – preventista státní policie nám představil projekty prevence kriminality, které dlouhodobě fungují na Mělnicku. Schůzky se zúčastnila i vedoucí odboru školství, koordinátor komunitního plánování a vedoucí sociálního odboru. Při další z plánovaných setkání by již mělo dojít k propojení s činností naší městské policie, protože vzájemná spolupráce všech složek je pro úspěch těchto programů klíčová.
Městský bazén – na schůzce s provozovatelem bylo rozhodnuto o rozšíření provozní doby bazénu pro veřejnost. Podmínkou pro vlastní realizaci je však získání potřebného personálního zabezpečení (uklízečky, dozor a plavčík). Inzerát uveřejněn a prověřujeme i další alternativy, jak tento požadavek zajistit. Děkujeme za sdílení a šíření této informace.
Rekapitulace posvícení - schůzka s NKC a shrnutí poznatků a podnětů z letošního posvícení. Diskuze nad směřováním toho dalšího.
Pravidelná schůzka s MP – co se ve městě událo, jaké akce MP chystá a na které lokality a problémy se zaměřit.
Koordinační schůzka s úřadem práce a TS - tématem byl úklid a čištění města pracovníky v evidenci úřadu práce. Výsledkem je nastavení efektivnějších kontrolních mechanismů a pravidel činnosti těchto pracovníků. Vkládáme jedno info z jejich činnosti, takzvané „před a po“.

V týdnu od 2. 9. do 8. 9.

Bazénová akce Z (Z jako Zastupitelé 😉) - všichni zastupitelé byli požádáni o pomoc při finálním úklidu a drobných opravách a nátěrech v interiéru. Na oba termíny nakonec přijali pozvání jen ti koaliční, ale protože přiložili ruku k dílu i jejich přátelé a rodiny, odvedl se kus práce. Za odměnu pak mohli přítomní otestovat již nainstalovaný automat na kávu. Tím však práce nekončí, ne všechny naše plány jsme stihli uskutečnit a i exteriér a okolí bazénu čekají změny. Současně chceme rozšířit hodiny pro veřejnost a jednáme na toto téma s provozovatelem bazénu.
Advent – i když léto ještě neskončilo, přípravy na advent nepočkají. Máte nějaký nápad, čím tento čas v našem městě ozvláštnit a udělat ho pro Vás ještě příjemnější?
Benefiční koncert – rožďalovický kostel se rozezněl hlasy pěti tenorů na podporu našeho Centra pro všechny. Děkujeme panu starostovi Kapalovi, který během návštěvy u nás na radnici vyslyšel přání a výtěžek koncertu putuje právě této organizaci. Díky všem, kteří přispěli. Díky nim si handicapované děti užijí příští rok tábor u moře.
Kontejnery na jedlé oleje a drobné kovy – vytipování míst, kam lze kontejnery umístit a zajištění jejich dodání je zcela v kompetenci Technických služeb. Podnět nejen náš, ale i komise pro zeleň a životní prostředí, tak bude díky jejich práci uveden do života. Nymburáci, i podle reakcí na FB, tuto novinku vítají.
Bazén u zimáku – finalizujeme požadavky na jeho podobu, abychom je mohli předat k připomínkování členům poroty pro výběr vítězného návrhu.
Rejdiště – obyvatelům této lokality byl zaslán zápis ze schůzky, která se zde konala minulý týden. Sadbové úpravy prostoru započaly. Na stromy si tento prostor počká do druhé poloviny října, kdy školky opět obnoví dodávky vzrostlých stromů.
Investiční projekty – konzultujeme nově vznikající způsob prezentace s vedoucími odborů. Běžící i připravované projekty města chceme Nymburákům představovat přehledně a aktuálně.
Zahrada skřítka Větrníka – projekt zahrady je hotový a byl nám prezentován vedoucí učitelkou mateřské školy Větrník. Na schůzce, které se zúčastnil i ředitel ZŠ RAF a vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče byly prodiskutovány možnosti dalšího postupu a etapizace úprav zahrady.
Lávka přes Labe – proběhla schůzka mezi projektantem – fi.SHP s.r.o. Brno a prof. Ing. J. Vítkem za účelem předání podkladů pro zpracování oponentního posudku II. Část. Posudek bude odevzdán do 20.10.2019, projektant v současné době zahájil práce na prováděcí projektové dokumentaci. V polovině září bude požádáno o stavební povolení.
Městský bazén – v tomto týdnu bylo rozhodnuto Krajskou hygienickou stanicí o povolení zahájení provozu městského bazénu. První plavce po několika měsících bazén přivítá 9.9.2019… možná dokonce v 9 hodin. ;-)
Pítko – na našem náměstí bylo nedávno zprovozněno první z nefunkčních pítek ve městě. Cesta k cíli byla trnitá a mnohem delší, než bychom si přáli. Další vodní prvky již máme v hledáčku...
Sídliště Jankovice – v tomto týdnu byla potvrzena etapizace projektu, a to s ohledem na provádění přeložek ČEZ. První etapa revitalizace bude začínat od ulice Dvorské po ulici Růžová a druhá etapa bude od Ulice Růžová po ulici Potoční. Toto stanovisko bylo předáno projektantovi a dotačnímu manažerovi.
Nemocnice – proběhla pracovní porada zastupitelů, důvodem pro její svolání byla snaha dosáhnout širší shody v otázce dalšího vývoje a rozvoje naší nemocnice. Přítomno bylo 17 z 21 členů zastupitelstva a ti byli zástupci Nemocnice Nymburk s.r.o. seznámeni s výsledky ekonomické, personální a strategické situační analýzy nemocnice a navrhovanou strategií rozvoje pro období 2019 - 2025. Diskutovány byly její varianty, vedení nemocnice zodpovědělo položené dotazy.
Sportovní den – na Tyršáku proběhl sportovní den pro žáky 6. ročníků základních škol. V tomto ročníku se do kolektivu tříd začleňují nové děti, a tak se jednalo také o odpoledne adaptační a seznamovací. Nad jeho průběhem bděla vedoucí našeho odboru školství, kultury a památkové péče. Sportu zdar!
Blahopřání k výročí – chodíme popřát pevné zdraví a vše dobré nejen jubilantům z řad našich občanů. Dbáme i na osobní gratulace našim zaměstnancům. Jen díky jejich práci můžeme plnit sliby, které jsme Vám dali.
Místní akční skupina Podlipansko – účast na jednání rady v Ratenicích, tentokrát společně s naší referentkou pro oblast dotací. Sledujeme dotační možnosti z různých zdrojů a tentokrát jsme přivezli dobré zprávy.
První školní den 1) ZŠ RAF tentokrát zažila začátek školního roku a vítání prvňáčků za přítomnosti moderátorů pořadu Snídaně s Novou, hudební skupiny Slza, českého herce a zpěváka Milana Peroutky, kanoisty a bývalého žáka Martina Fuksy. Děti si tak mohly užít živý vstup do vlastního pořadu. 2) ZŠ Tyršova vítala děti po prázdninách tradičně přímo před školní budovou a stihli jsme popřát úspěšný školní rok nejen jim a jejich rodičům, ale díky bleskovému přesunu i studentům Střední zdravotnické školy.
Rozhovor v radiu – každé první pondělí v měsíci od 11:00 hodin odpovídá starosta na dotazy občanů i moderátora na rádiu Patriot. Záznamy rozhovorů naleznete v archivu: hearthis.at/group/52…

V týdnu od 26. 8. do 1. 9.

Focení „dravé zvěře“ za námi, byli jsme oslintáni i povaleni do trávy, ale to nás nezastaví… fotky nalezenců z našich záchytných kotců brzy na webu městské policie. Ty povedené samozřejmě. ;-)
Zavádíme vratné kelímky na akcích města – pracujeme společně s NKC na jejich vlastním spešl nymburském designu. Neviděli jsme současně důvod, proč nezačít již letos na posvícení, a to s kelímky půjčenými.
Po měsících příprav a občas i bouřlivých debat, proběhlo tradiční nymburské posvícení. Doufáme, že si na něm každý našel něco pro sebe –chystáme se na Vás s dotazy, jak se Vám líbilo a předem velké poděkování za nápady. Na čem by se dalo pro příště zapracovat, co změnit a co naopak neměnit ani náhodou. ;-) My sami už jsme své myšlenky začali sumarizovat pro schůzku se všemi zainteresovanými, kde letošní ročník rozebereme. Díky tomu, kdo nám dopřál slunečné počasí, díky NKC za organizaci, díky TS za pružný přístup k víkendovému úklidu. Ale hlavně díky Vám, že jste přišli, protože pro vás to všechno děláme.
„Vážení snoubenci, je mi potěšením přivítat Vás, Vaše blízké a všechny svatební hosty zde na tartanovém ovále, kde se před lety začala důležitá etapa ženichova života. Dnes zde vstupuje, společně se svou krásnou nevěstou, do etapy ještě důležitější. A já jsem již dnes pevně přesvědčen, že MINIMÁLNĚ stejně úspěšné“… tak začala v sobotu tak trochu „železná svatba“ ;-)
Proběhla finalizace dalšího kalendária, tentokrát na měsíc září. Škoda každé akce, která by v něm chyběla, náš TIC je jedno velké ucho… pošlete jim info, co pro Nymburáky chystáte.
Na žádost města provozovatel přívozu prodloužil o posvícení provozní dobu. Přestože se z důvodu omezené personální kapacity provozovatele nepodařilo prodloužit provozní dobu po celý víkend, došlo k vzájemné dohodě o prodloužení provozní doby přívozu alespoň v sobotu z 19:00 hodin na 22:00 hodin.
Před základní uměleckou školu byly na žádost vedení a díky spolupráci s komisí pro dopravu a technickými službami osazeny lavičky... pro rodiče čekající na své ratolesti i pro školáky, kteří zde naopak čekají na své rodiče. Doufáme, že i taková drobnost potěší, ležel nám ten nápad v hlavě již nějaký ten pátek. ;-)
Bylo provedeno strojní čištění dlažby okolo bazénové vany. Proběhla kontrola bazénu, stav podhledu prošel bez připomínek a nyní se čeká na výsledky kontroly vody. Na schůzce s provozovatelem byly stanoveny priority, které je třeba zajistit během posledních pár dnů zbývajících do otevření bazénu. Další plány a cíle čekají v zásobníku…
Pátek se starostou – 16 občanů si tentokrát našlo na radnici cestu se svými podněty. Každý, kdo by rád nejen starostu navštívil i mimo tyto pravidelné hodiny, neváhejte si sjednat termín, který vám vyhovuje na telefonu 325 501 216
Lávka přes Labe: a/ město se rozhodlo vyhovět žádosti projekční kanceláře a prodloužilo termín podání žádosti o sloučené stavební a územní rozhodnutí na 17.9. Důvodem je neobdržení všech stanovisek dotčených orgánů. Žádost byla akceptována vzhledem k faktu, že konečný termín předání díla tím není ohrožen. b/ projektová dokumentace byla zaslána ke konzultaci na SFDI, odpověď je následující "Z technického hlediska nemáme k návrhu nové lávky námitek. Nová lávka tak, jak je navržena, splňuje dle posuzujícího vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovosti. Můžete zahájit stavební či sloučené řízení na povolení stavby." c/ současně probíhá příprava a kompletace podkladů pro podání žádosti o finanční příspěvek na výstavbu lávky. Podklady zpracovává firma Dabona.
Jednali jsme společně s velitelem městské policie se zástupcem úřadu práce. Podařilo se najít řešení, díky kterému bude zachován počet pracovníků, zajišťujících provoz na přechodech. Ti přispívají k většímu bezpečí dětí na jejich cestě do škol. Stejně tak bude pokračovat i spolupráce v oblasti úklidu města pracovníky, které úřad práce doporučí.
Přípravy na posvícení vrcholí, NKC a technické služby jsou v pohotovosti…
Na Rejdišti proběhla schůzka s občany. Obdrželi jsme několik podnětů ke zlepšení stávajícího stavu, které byly předány kompetentním osobám k realizaci. V tomto týdnu město přejímá staveniště, probíhá ještě odstranění vad a nedodělků v obou ulicích
Další schůzka s „nemocnicí“ nad připravovanou strategií pro další roky. Ta bude představena zastupitelům již ve středu na pracovní schůzce.
Mateřská školka Větrník – každá rekonstrukce staré budovy s sebou bohužel přináší riziko nemilých překvapení. Nejinak tomu je i tentokrát a rada města tak musela schválit navýšení finančních prostředků na tuto investiční akci.
Rada města odsouhlasila přijetí hned dvou darů. Společnost Magna přispěla částkou 15 000,- Kč na naše posvícení. Občanské sdružení Nymburk s klidem pak předalo, na jedné z jejich akcí vybranou částku 17 302,- Kč, na probíhající opravu vstupních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého.
Další schůzka, tentokrát nad mapovými podklady pro architektonickou soutěž o návrh podoby nového plaveckého bazénu.
Sídliště Jankovice - byla podána žádost o stavební povolení, rozhodnutí může být vystaveno nejdříve 9.9.2019. Proběhla pracovní schůzka k možnosti čerpání dotací na stavbu. Revitalizace bude rozdělena na II etapy. Zároveň se samostatně projektuje hřiště v ulici Sadová. Bylo zahájeno předání dokončené VII. etapy revitalizace starého sídliště. Zhotoviteli byly předány připomínky odboru správy městského majetku a TS ke stavu stavby.
Zpracování podkladů pro usnadnění práce komisí rady města – pozemky v majetku města přehledně a srozumitelně, a to díky našemu odboru informatiky.
Koordinační schůzka mezi městem, městkou policií a Policií ČR - tématem bylo zmapování problémů města a možnost další spolupráce při jejich řešení.
Setkání s pořadatelem hudebních akcí a festivalů, hledání variant možné spolupráce. Chceme, aby byla nabídka co nejpestřejší a hledáme cesty, jak toho docílit.
Ze Špičky byl odvezen mobiliář včetně podia, na kterém se odehrávaly akce Špičkového léta. Několik dní bude prostor patřit pouťovým atrakcím
Přišlo další hlášení o úklidu v ulicích, dovolíme si pár ilustračních fotografií…
Městská policie bude nově vkládat nálezy i na webové stránky www.eztraty.cz. Díky zapojení do této národní databáze stoupá šance, že se se svými věcmi shledají i ti, kteří městem třeba jen projíždějí.

V týdnu od 19. 8. do 25. 8.

Do již běžících projektů se snažíme zasahovat v minimální možné míře, každá intervence totiž znamená nejen zdržení, ale i další investice do přepracování dokumentace. V lokalitě Na Rejdišti tak byla jedinou změnou záměna, plánovaných a po mnoha zkušenostech nevhodných, třešní křovitých za čtyři akáty Bessoniana. Z podnětu občanů pak ještě v ulici Na Příkopě ve středových ostrůvcích nebude jen tráva. Stávající i nově vysazenou lípu doplní růžové keře a ulici provoní levandule.
Schůzka s majitelem plavecké školy Františkem Tvrzem. Témat bylo hodně a nás napadla jedna otázka. Kdopak z vás/nás by uvítal možnost si ráno před prací zajít zaplavat?
Peťura Cup 2019 – sobota na Vesláku patřila již 12. ročníku nohejbalovému klání. O pohár se ucházeli i borci v barvách našeho města. Palce jsme jim drželi i na nohou ;-)
Kafčo po plavání bude! Malování v šatnách dokončeno, hledáme ve skladech poklady a vymýšlíme, čím vám pobyt ještě zpříjemnit.
Schůzka s předsedkyní komise pro sport a volnočasové aktivity jejíž tématem byla nejen dětská hřiště a připravovaný plán činnosti komise na příští rok.
MP bude nově o své činnosti informovat na FB stránkách, které dříve sloužily jen k zprávám o zatoulaných a nalezených psech. Teď naleznete mnohem více o činnosti našich strážníků na jednom místě.
Pracovní porada s tajemníkem našeho úřadu, stanovení nových společných úkolů a priorit.
Schůzka s naším poradcem pro zeleň Ing. Lukešem. Aktualizace pasportizace stromů, nové výsadby, dotační tituly …. i to byla probíraná témata.
Proběhl další z plánovaných odchytů nutrií. Prosíme občany, aby nekrmili tato zvířátka, jakkoliv jim přijdou roztomilá. Nejen, že mohou být přenašeči různých onemocnění, ale navíc devastují svými norami břehy vodních toků.
Schůzka s ředitelkou Nymburské Farní charity Hankou Nehybovou. Věříme, že spolupráce s touto organizací se bude do budoucna nadále rozvíjet.
Proběhla diagnostika kamenného mostu před jeho plánovanou rekonstrukcí. Řízení dopravy v čase provádění průzkumu zajistila městská policie a technické služby současně osadily dvě nové měděné lampy, poškozené při dopravní nehodě. Součinnost všech složek si zasloužila písemné poděkování stavebního dozoru a my přidáváme palec nahoru.
Web města… škálou svých poskytovaných informací patří ten nymburský k jedněm z nejlepších. Začali jsme pracovat na jeho zpřehlednění a uživatelském zjednodušení.
Probíhají jednání mezi zástupci města a SFDI ohledně dotace na vybudování lávky přes řeku Labe. Kompletuje se projektová dokumentace ke kontrole ze strany SFDI, a to ještě před podáním žádosti o stavební povolení a následné žádosti o poskytnutí příspěvku.
Finalizace článku do Zpravodaje Sekat, či nesekat…? Tedy o změnách v přístupu k péči o travnaté plochy v našem městě a dalších plánech.
Monitorujeme dotační možnosti pro naši nemocnici. Společně s vedením nemocnice a odborníky na dotační tituly jsme se zúčastnili jednání na Středočeském kraji, byli jsme informováni, že MZ ČR v roce 2020 vyhlásí dotační tituly na podporu nemocnic hrazené z ESF. Konkrétní podporované oblasti však nejsou dosud známy.
Letošní posvícení nabídne i „food zónu“ na Palandě. A to si žádá péči elektrikáře. Schůzka za námi a Vy se už těšte na dobroty, které pro Nymburk opět zajistí City Event.

V týdnu od 12. 8. do 18. 8.

Neděle bývá den odpočinku, ale porada vedení … ta se nedá vynechat. ;-)
Páteční svatba se konala za vodou v lesoparku Ostrov. V sobotu se oddávalo doslova od úsvitu do soumraku. Radnice, Veslák, Špička… tam všude zaznělo „Ano!“
V interiéru městského bazénu probíhají další drobné opravy a malování. Následně ještě generální úklid a otevíráme.
Správní rada Nymburské o.p.s. byla tento týden opět vyzvána k splnění zadaných úkolů, týkajících se změn v provozování areálu Veslák.
Na 4.9. byla svolána pracovní porada zastupitelů. Na něm bude záležet, kterým směrem se bude naše nemocnice v dalších letech ubírat.
Díky spolupráci města, TS, úřadu práce a jmenovitě pana Tinka a pana Siváka dostává péče o úklid ulic svůj řád. Přinášíme první fotoreport z jejich činnosti minulého týdne.
Staveniště předáno!!! Další ulice v historickém centru projde rekonstrukcí. Práce v ulici Vodárenská by měly být dokončeny v průběhu měsíce listopadu letošního roku. Garant: Ing. Iveta Žemlová: iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Rada města schválila zastavení prací na projektové dokumentaci Cyklostezka Mrlina v kilometrovém úseku mezi ulicemi Nad elektrárnou a Poděbradskou před Babínem. Vzhledem k předpokládaným enormním nákladům na vybudování cyklostezky a nutnosti navíc vykupovat soukromé pozemky je tento plán bohužel velmi neekonomický a problematický. Nedělá nám radost takzvaně "shazovat projekty ze stolu", ale v tomto případě již město zbytečně vynaložilo více jak 180 tisíc korun na aktuálně zcela nereálný projekt.
Snímků zaslaných do soutěže o místo v kalendáři města 2020 „Nymburk Vašima očima“ přibývá, tak jukněte do archívů, těšíme se na další povedené záběry. ;-)
Potřetí se město pokusí najít zhotovitele na bezbariérovou lávku přes plavební komoru. Projekt za více než milion korun vypracovala, na přímé zadání předešlé rady města, firma Pontex. Na výstavbu má město přislíben finanční příspěvek od SFDI a tak její zhotovení nemusí zatížit městský rozpočet.
Byli jsme na obhlídce areálu nemocnice, projekt zkrášlování areálu přináší své ovoce.
Rejdiště – v průběhu projektové přípravy došlo k podstatným úpravám původního projektu, na který bylo také vydáno stavební povolení. Obyvatele lokality s těmito změnami bohužel nikdo neseznámil. Proto bude na konec měsíce srpna svolána schůzka i za účasti minulého vedení města. Připomínky občanů chápeme a zaslouží si vysvětlení.
Příští rok uplyne 75 let od konce druhé světové války, máme v hlavě plán na oslavy tohoto výročí a budeme chtít do příprav zapojit i Vás. Již teď se můžete doma zkusit porozhlédnout po dokladech této pohnuté doby v našem městě.
Rada Středočeského kraje doporučila podpořit tento rok nymburský přívoz částkou 2.000.000,- Kč. Zda Nymburk peníze opravdu získá, bude teď záležet na krajském zastupitelstvu. Pro městskou pokladnu by byl tento vstřícný krok nezanedbatelnou pomocí.
Měníme koncept. Další letošní promítání a setkání s vedením města v kině Sokol bude pro naše jubilanty zpestřeno i drobným občerstvením.
Vyřešen podnět z pátků se starostou - na žádost občanů Lipové ulice byly zkulturněny travní plochy a doplněna chybějící zemina. Květináče, které od města občané této ulice obdrželi, jsou v plném květu.

V týdnu od 5. 8. do 11. 8.

Sportovní odpoledne - v areálu Tyršáku proběhlo sportovní odpoledne pro naše zaměstnance. Doufáme, že si ho užili a děkujeme vedoucí odboru vnitřních věcí za vzornou organizaci.
Páteční svatební obřady, dva radniční a jeden "špičkový"... gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.
Porada vedení, týden za námi, těšíme se na další.
Konzultace možnosti umístění nápojových automatů v městském bazénu. Co takhle dát si po plavání kafčo, teplou čokoládu a nebo nějakou tu malou dobrotu?
Schůzka nad přípravou projektu za účasti OSMM s dendrologem Ing. Josefem Součkem, který pro město plánuje novou podobu ulic Palackého v úseku od Slavie po nádraží, ulice Boleslavská, Zbožská a novou podobu okolí cyklostezky od Hasičárny po Labské terasy.
Bazén, bazén, bazén... chceme, aby se Vám tam líbilo a tak tam teď často chodíme. ;-)
Jednání komise pro posouzení přidělení dotací na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk. Srdce našeho města bude zase pěknější.
Porada odboru kultury, NKC a vedení - zhodnocení průběhu Přístavních slavností. Ladění akcí na Nymburské posvícení - přidáme páteční tancovačku pro starší a pokročilé. :-) Plánování dalších akcí... máte se na co těšit.
Po desítkách let si konečně hradby oddychnou a vymotají se z břečťanového sevření, že mu moc neprospívalo bylo jasné i těm, které přišly v sukni a nemohly na plošinu. ;-)
Jednání s Krajem a SŽDC - tématem byla rekonstrukce nádraží a přednádražního prostoru, umístění nového plaveckého bazénu v lokalitě u zimního stadionu, zachování zastávky Lokomotivní depo...
Kontrolní den na Rejdišti...
Slibný začátek velkého projektu "Nymburáci Nymburákům". Po několika měsících se podařilo navázat spolupráci s významným nymburským zaměstnavatelem DPOV. Vše je na dobré cestě a tak se Nymburáci mohou těšit na společné projekty a spolupořádání sportovních a kulturních akcí. Máme pro vás v zásobě i jedno překvapení... speciálně nádražácky železniční. ;-)
Technické služby - účast na poradě, konzultace fungování aplikace závad.
Městský bazén - návštěva dna při další ze schůzek v místě, tentokrát za doprovodu technologa. ;-)
Porada s odborem životního prostředí, řešení dalšího postupu v záležitosti stížnosti občanů na spad popílku.
Starosta na radiu Patriot, rozhovor a odpovědi na otázky občanů si můžete poslechnout v audio archivu radia.
Staré téma přístaviště se vrací. Proběhla koordinační schůzka nad realizací nymburských přístavišť.
90 let je to hodně nebo málo? Právě tolik je nymburskému basketbalu. Připravujeme na přelom srpna a září oslavy tohoto výročí. Máme být na co hrdí.
Konzultace mezi městem, Národním památkovým ústavem a Ateliere M1 architekti - práce na studii budoucí podoby Starého děkanství pokračují.
Schůzka s ředitelem TS - nejen na téma možného zavedení nádob na sběr kovu a jedlých olejů na vybraných sběrných místech.
Předání klíčků od nové cisternové stříkačky Scania a dopravního automobilu Peugeot Boxer nymburským hasičům. "Křest" nových přírůstků vozového parku...
Zahájení šestnáctého ročníku Přístavních slavností, které letos poprvé probíhají současně s street food festivalem na Špičce. V Nymburce to žije. ;-)
Schůzka se zástupci SBD, řešení směny pozemků na sídlišti Jankovice za účelem vybudování plánované cyklostezky. A ta bude. :-)
Schůzka v plaveckém bazénu s provozovatelem. Plánování dalšího postupu probíhající rekonstrukce.
Schůzka s architektem města a externími odborníky - ladění podmínek pro vypsání soutěže o návrh na nový plavecký bazén u zimního stadionu.
Schůzka s vedením nemocnice, zástupci primářů a dozorčí rady - debata nad strategií rozvoje Nemocnice.
Schůzka s NKC a odborem školství - téma: Nymburské posvícení.