Odbor vnitřních věci

Vedoucí odboru: Libuše Nováková
E-mail: vnitrni@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

Odbor vnitřních věcí působí v těchto základních oblastech

 • provoz hlavní podatelny v objektu města - Náměstí Přemyslovců 163,
 • záležitosti poštovního styku – spolupráce s Českou poštou, s.p., předávání a přebírání poštovních zásilek od občanů na podatelně, doručování prostřednictvím vlastní doručovatelky na území města,
 • provoz spisovny, nakládání s archiváliemi, skartační řízení, součinnost se SOkA Lysá n. Labem,
 • péče o vybavení kancelářských a souvisejících prostor – pořízení movitého majetku, evidence zařizovacích předmětů, inventarizace, opravy a údržba,
 • zásobování kancelářským materiálem
 • evidence žalob u soudu vč. např. opatrovnictví v žalobách občanů v př. neznámého pobytu,
 • zajišťování školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vč. školení řidičů referentských vozidel a dalších podobných školení,
 • zveřejňování na úřední desce úřadu,
 • evidence právních předpisů města i vnitřních předpisů městského úřadu,
 • personální agenda zaměstnanců města,
 • realizace zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • spoluúčast při zajišťování voleb,
 • součinnost s Probační a mediační službou v oblasti obecně prospěšných prací,
 • rozpočet vnitřní správy včetně rozpočtu sociálního fondu a rozpočtu JSDH,
 • příprava a zpracování vnitřních předpisů v oblasti platové, personální, pracovní, sociální,
 • komplexní zpracování mzdové agendy pro zaměstnance města včetně zajištění souvisejících povinných odvodů a vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, součinnost v dané oblasti s příslušnými státními institucemi,
 • správa rekreačního objektu na Seči.