Odbor výstavby

Vedoucí odboru: Ing. Marie Kusovská
E-mail: vystavba@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Náplň činnosti odboru:

1. úřad územního plánování

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vykonává tyto činnosti:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územní studie
 • ve spolupráci s odborem informatiky pořizuje územně analytické podklady
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí (pro územní rozhodnutí vydávaná stavebními úřady Sadská, Rožďalovice – pro celé správní obvody těchto úřadů a Milovice – jen pro katastrální území Straky a Zbožíčko)
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a poskytuje územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu
 • vykonává další činnosti podle tohoto zákona

2. obecný stavební úřad

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vykonává tyto činnosti:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o změně využití území, územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, územní rozhodnutí o ochranném pásmu
 • spolupracuje s radou města při přípravě územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území, jejichž vydání je dle stavebního zákona v pravomoci rady města
 • vydává územní souhlas
 • poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • rozhoduje o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu
 • vydává souhlas s provedením ohlášených jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • vydává stavební povolení
 • vykonává prohlídky staveb na základě oznámení o užívání staveb
 • vydává kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, rozhoduje o provedení zkušebního provozu
 • povoluje nebo nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce a nezbytné úpravy na stavbách, provedení udržovacích prací, vyklizení staveb
 • řeší přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob proti stavebnímu zákonu
 • vykonává další činnosti podle tohoto zákona

podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí kolaudační řízení u staveb pravomocně povolených před 1.1.2007

3. speciální stavební úřad pro stavby silnic II. A III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby silnic II. A III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro všechny obce v obvodu obce s rozšířenou působností Nymburk (vydává pro tyto stavby souhlas s provedením ohlášených staveb, stavební povolení, kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, rozhoduje o provedení zkušebního provozu)

4. vyvlastňovací úřad

podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 • vede vyvlastňovací řízení v případech, kdy zvláštní zákony stanovují účely, pro které je možné vyvlastnění (např. zákon o státní památkové péči, stavební zákon, horní zákon, energetický zákon, lázeňský zákon, zákon o elektronických komunikacích)
 • rozhoduje o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě a o přechodu vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem
 • rozhoduje o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě
 • rozhoduje o zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě a o navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli
Tyto činnosti vykonává pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností kromě případů, kdy je žadatelem město Nymburk. V takovém případě přísluší Krajskému úřadu Středočeského kraje rozhodnutí o přidělení věci jinému vyvlastňovacímu úřadu.

5. ostatní činnosti

 • vyřizování podnětů fyzických a právnických osob
 • provádění místních šetření pro vydání stanovisek nebo vyjádření pro katastrální úřad kvůli odstranění nesouladů v katastru nemovitostí
 • poskytování podkladů a vyjádření ke stavbám pro soudní jednání
 • vydávání vyjádření nebo sdělení k žádostem nebo dotazům v souladu se správním řádem
 • zpracování dat a údajů při provádění statistických šetření