Základní informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020 pod č. 611/2020 Sb. byly vyhlášeny.
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Dny stanovené pro konání voleb v České republice:
 • pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Základní právní předpisy na úseku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“);
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nevolí cizí státní příslušníci.

Voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Volič, který má trvalý pobyt mimo území ČR, požádá o vydání voličského průkazu příslušný zastupitelský úřad (volič je zde zapsán ve zvláštním seznamu voličů).
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb (od 31.12.2020):
 • osobně nejpozději dne 6. října 2021 do 16:00 hodin (8. září 2021 u zastupitelského úřadu) nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději dne 1. října 2021 v 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost podaná v elektronické podobě musí být zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (NE e-mailem s elektronickým podpisem).
Obecní úřad (případně zastupitelský úřad v zahraničí) předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 23. září 2021, voličský průkaz osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ZDE [41,0kB/doc]
Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu ZDE [30,0kB/doc]
Přenosná hlasovací schránka
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise. Příslušná je okrsková volební komise podle místa trvalého pobytu voliče, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla tato komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise zřízená pro volební okrsek č. 1 navštívila voliče, který do jejího územního obvodu spadá svým trvalým pobytem, avšak žádá o hlasování v územním obvodu jiného volebního okrsku (např. je zde na návštěvě nebo v péči příbuzných). V takovém případě by mu bylo hlasování umožněno pouze na voličský průkaz. O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.

UPOZORŇUJEME, že tento způsob hlasování není určen pro osoby, kterým byla nařízena karanténa z důvodu ochrany zdraví lidu.
Informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Voliči, kterým byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19, mohou hlasovat zvláštním způsobem, a to třemi způsoby:
 • ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – stanoviště budou zřízena pro každý okres a budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin;
 • v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 7. října od 8 hodin do pátku 8. října do 18 hodin;
 • do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku 8. října od 8 hodin do soboty 9. října do 14 hodin.

Podrobné informace ke zvláštnímu způsobu hlasování naleznete v odkazu níže.
volby.mvcr.cz/vyhlasene-volby/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny
www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d