Konání svatebních obřadů od 13. dubna 2021

Vloženo: 13.04. 2021
Snoubencům v průběhu sňatečného obřadu a dalším osobám tomuto obřadu přítomným (svatebčané, oddávající, matrikářka, tlumočník atd.) je povolena výjimka ze zákazu nošení roušky. Účast na obřadu je umožněna maximálně 15 osobám. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, příp. fotograf nebo tlumočník. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. V průběhu obřadu účastníci nemají povinnost dodržovat vzájemný odstup minimálně 2 m. Po skončení obřadu se provádí dezinfekce všech použitých pomůcek.
Průběh obřadu a podmínky konání obřadu

1. MěÚ Nymburk může zajistit hudební doprovod (asistentka obřadu může být přítomna, nepřekročí-li celkový počet účastníků 15 osob).

2. Prokazování totožnosti – matrikářka ověřuje totožnost snoubenců, svědků a případně tlumočníka. Ačkoliv není nutné dodržovat mezi účastníky obřadu dvoumetrové rozestupy, je doporučováno, aby matrikář i oddávající (příp. asistentka zajišťující hudební doprovod) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali.

3. Hygienická opatření – osoby účastnící se obřadu nejsou povinny mít při obřadu zakrytý nos a ústa. To však neznamená, že by roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest mít nesměly. Naopak jejich nošení lze doporučit, pokud účastníci obřadu patří do rizikové skupiny nebo se obřady střídají v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu (i snoubenci) pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

MěÚ Nymburk zabezpečí dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikářka snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

Pro účastníky obřadu bude k dispozici dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou. Psací potřeby i stůl, případně další potřeby užité při obřadu, budou po každém obřadu vydezinfikovány. Obřadní místnost bude větrána. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

MěÚ Nymburk z bezpečnostních důvodů nebude zajišťovat slavnostní přípitek.

4. Místo pro konání obřadů – obřadní místnost v budově radnice na Náměstí Přemyslovců. MěÚ Nymburk může povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě,vyhovuje-li z hygienických hledisek (viz výše) a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.