Zápisy do mateřských škol

Vloženo: 04.04. 2018
Zápis do nymburských mateřských škol se bude konat ve středu 9. května 2018 od 13:00 do 17:00 hodin.
  • předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - konkrétně je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 povinné pro všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let, povinné je rovněž i pro děti, které jsou starší a mají odklad povinné školní docházky - tedy všichni rodiče (nebo zákonní zástupci), jejichž dítě je narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, jsou povinni své dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
  • děti, kterých se tato povinnost týká a již některou mateřskou školu navštěvují, se znovu zapisovat nemusí
  • povinné předškolní vzdělávání je bezplatné
  • povinné předškolní vzdělávání je možné plnit i v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě ZŠ - rodič nebo zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové (nebo vybrané) mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání, tj. pro nadcházející školní rok 2018/2019 do 31. 5. 2018
  • školským obvodem pro všechny mateřské školy zřizované městem Nymburk je celé území města Nymburk, tzn., že všechny MŠ v Nymburce jsou spádové
  • rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových stránek jednotlivých MŠ) pouze jednu přihlášku pro každý subjekt, tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského (MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ a MŠ Letců R.A.F. (MŠ Adélka, MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Větrník) a jednu pro ZŠ a MŠ Tyršova (MŠ Růženka) - tedy celkem 3 přihlášky. Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Součástí přihlášky je vyjádření dětského lékaře.
  • přihlášku je třeba vyplněnou a potvrzenou od lékaře odevzdat v den zápisu ve vybrané mateřské škole (v případě MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek se přihlášky odevzdávají v ZŠ Komenského)
  • prosíme zákonné zástupce dětí, pro které od 1. 9. 2018 platí povinné předškolní vzdělávání a nenavštěvují žádnou z nymburských mateřských škol, aby oznámili na Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk, jak a případně kde jejich dítě plní povinné předškolní vzdělávání (skolstvi@meu-nbk.cz, tel. 325 501 308, 325 501 306).