Všechlapy

Návrh územního plánu

Návrh

Textová část

Textová část [275 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [2555 kB | pdf]

Hlavní výkres [4218 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [2555 kB | pdf]


Odůvodnění

Textová část

Textová část [454 kB | pdf]


Grafická část

Koordinační výkres [3893 kB | pdf]

Schéma - Koordinační výkres [6611 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [7495 kB | pdf]Zadání územního plánu [510 kB | pdf]

Výkres limitů využití území [2974 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování územního plánu [231 kB | pdf]