Základní informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 publikovaném ve Sbírce zákonů dne 02.05.2017 pod č. 135/2017 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ZDE.


  • v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v mapové aplikaci T-Mapy - ZDE
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Telefonní spojení do všech volebních místností v obvodu pověřeného úřadu ZDE
Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí ZDE


1. zasedání okrskových volebních komisí - Nymburk ZDE


Seznam politických stran a politických hnutí, které podaly kandidátní listinu do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Středočeském kraji ZDE (Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz)


Registr kandidátů do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Středočeském kraji ZDE (Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz)


Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ZDE

K možnosti volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení viz též informace Ministerstva vnitra na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/psp-moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Občané Nymburka, kteří splňují výše uvedené předpoklady a chtějí hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky, mohou tento požadavek nahlásit na tel. číslo 325 501 521 nebo zaslat na e-mail: jitka.eliskova@meu-nbk.cz, s uvedením svého jména, příjmení, data narození, přesné adresy (vč. patra, čísla bytu). Mohou také sdělit čas, ve kterém by bylo nejvhodnější, aby se zástupci volební komise dostavili. Bude-li to možné, bude jim vyhověno.

Další informace k volbám na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně na stránkách Středočeského kraje:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx
https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr