Volby 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - zde
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR (1.kolo a 2.kolo) - zde


Volební okrsky
Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu obce Nymburk jako obce s pověřeným úřadem - ZDE.

Možné vady hlasovacích lístků - upozornění - ZDE.

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů dne 06.05.2016 pod č. 138/2016 Sb. byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů.

Volby se konají na území České republiky v termínech:
 • v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 8. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Pokud se bude konat II. kolo voleb do Senátu, hlasování proběhne v termínu:
 • v pátek 14. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 15. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin..

Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE

Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve městě Nymburk naleznete ZDE.

Počet a sídla volebních okrsků ve městě Nymburk naleznete ZDE.

Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 6. května 2016) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Informace o voličském průkazu pro volby do zastupitelstva kraje ZDE.
Informace o voličském průkazu pro volby do Senátu ZDE.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Občané Nymburka, kteří splňují výše uvedené předpoklady a chtějí hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky, mohou tento požadavek nahlásit na tel. číslo 325 501 521 nebo zaslat na e-mail: jitka.eliskova@meu-nbk.cz, s uvedením svého jména, příjmení, data narození, přesné adresy (vč. patra, čísla bytu). Mohou také sdělit čas, ve kterém by bylo nejvhodnější, aby se zástupci volební komise dostavili. Bude-li to možné, bude jim vyhověno.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič bude po příchodu do volební místnosti vyzván okrskovou volební komisí k prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Podrobné informace ke způsobu hlasování v krajských volbách ZDE.

Podrobné informace ke způsobu hlasování ve volbách do Senátu ZDE.

Seznam právních předpisů týkajících se voleb
do zastupitelstev krajů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

do Senátu

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace o volbách, které by Vás mohly zajímat, najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně na stránkách Středočeského kraje:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx
http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje;jsessionid=9480423949495B4D465D185BBFE4E558.liferay_s1
http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-senatu-parlamentu-cr