Odbor správy městského majetku

Vedoucí odboru: Ing. Jiří Konhefr
E-mail: sprava@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Odbor správy městského majetku, zajišťuje zejména:
A - Správa veřejných prostranství a zařízení města
B - Správa budov ve vlastnictví města
C - Státní správa na úseku silničního hospodářství a dopravy včetně majetkové správy města Nymburk (dále jen „město“)
A. Správa veřejných prostranství a zařízení města
 • správu a evidenci pozemkového fondu města,
 • správa a provoz parkovacích automatů a veřejného WC,
 • správa a provoz městského rozhlasu,
 • správa a provoz městského kamerového systému,
 • správa vodních toků ve vlastnictví města (Velké Valy, Malé Valy),
 • zabezpečení realizace úkolů v  odpadovém hospodářství města (realizace zákona o odpadech mimo výkon státní správy a vybírání místních poplatků),
 • zabezpečení správy a údržby městského mobiliáře,
 • zabezpečení správy a údržby městských lesů a veřejné zeleně,
 • zabezpečení správy a údržby veřejného osvětlení města,
 • zajišťování čistoty města, koordinace práce jednotlivých subjektů a průběžná kontrola prováděné práce,
 • zabezpečení dodávky tepla z CZT a  blokových kotelen a zabezpečení oprav blokových kotelen ve vlastnictví města včetně kontroly vynakládaných nákladů na jejich provoz,
 • koordinační činnost u pronajatého infrastrukturního majetku města (zejména ČOV a kanalizační sítě),
 • zpracování záměrů rozvoje města včetně přípravy a kontroly čerpání rozpočtu ve shora uvedených oblastech (zejména veřejné zeleně, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, čistoty a odpadového hospodářství ),
 • vyjadřování se za město, jako účastníka správního řízení, v rámci správního řízení vedeného z různých oblastí státní správy,
 • projednávání uložení různých inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města včetně následného zřizování věcných břemen a obdobných práv k zajištění těchto sítí a uzavírání příslušných smluv,
 • zajišťování provozu městského hřbitova a krematoria,
B. Správa budov ve vlastnictví města
 • správa a evidence budov ve vlastnictví města,
 • zpracování rozvojových programů města v oblasti hospodaření s byty a nebytovým prostorem,
 • zabezpečení a kontrola plnění úkolů požární ochrany odpovídající příslušným ustanovením platného zákona o požární ochraně včetně prováděcích vyhlášek pro objekty ve vlastnictví města v součinnosti s externí odborně způsobilou osobou,
 • koordinace práce realitních kanceláří pověřených správou bytového fondu,
 • věcná likvidace faktur za údržbu objektů spravovaných realitními kancelářemi,
 • průběžné provádění namátkové kontroly prací prováděných při údržbě objektů spravovaných pověřenými realitními kancelářemi,
 • zabezpečování služeb spojených s pronájmem bytů,
 • zastupování města na shromáždění vlastníků jednotek u privatizovaných bytových domů na základě pověření,
 • vedení evidence žadatelů o byt, o výměnu bytu, o umístění v DPS, v Penzionu Panorama a v ubytovně, projednávání žádostí vztahující se k bytové problematice v bytové komisi,
 • vyřizování veškeré korespondence na úseku hospodaření s bytovým fondem města a zabezpečení projednání v orgánech města s následným vydáním pokynů k uzavření případných nájemních smluv správcům domů včetně převzetí bytů po ukončení nájmu (realitní kanceláře),
 • sledování a zabezpečení včasného průběhu podání případných výpovědí z nájmu bytu dle platných předpisů a podání příslušných návrhů k soudu prostřednictvím pověřené realitní kanceláře v případech porušování povinností vyplývajících z nájemní smlouvy,
 • přímé zajištění uzavírání nájemních smluv na byty ve zvláštních případech (zejména služební byty),
 • na základě sdělení správců bytového fondu o porušování nájemních smluv ze strany nájemníků zabezpečit schválení výpovědí nájmů bytů v radě města s tím, že výpovědi a vymáhání dluhů zajišťují správci,
 • pronajímání nebytových prostor, včetně výpovědí nájmu po předchozím schválení radou města (správou pohledávek za nebytové prostory je pověřen odbor ekonomický) a zabezpečování služeb spojených s tímto pronájmem,
 • přímá součinnost s exekutory při vyklízení bytů a nebytových prostor,
 • zajišťování platných dokladů o technické způsobilosti objektů a technických zařízení, provozu a  zajišťování údržby pronajatých nemovitostí,
 • zajištění provozu a údržby včetně platných dokladů o technické způsobilosti objektů a technických zařízení u přímo spravovaných objektů, konkrétně čp.: 55 (Obecní dům), 223 (Palackého tř.), 1217 (KDŽ), 467 (bývalý objekt Kovopodniku), 449(bývalá budova MěÚ), 21(Panorama), 163(MěÚ), 165(MěÚ), 390 (MěÚ), 425(Nemocnice), 2160 (Poliklinika), 1266 (Purkyňova), 1708(spisovna), 497(Zbožská), 1177(Veslák), 1661 (ubytovna „Hrabalka“), Letní sokolovna a veřejná WC prostřednictvím provozních zaměstnanců,
 • vyjadřování se za město, jako účastníka správního řízení, v případě správního řízení vedeného ve věcech vztahujících se k budovám ve správě odboru,
 • zajištění a realizace smluv na převody nemovitostí pro město včetně daňového přiznání – daň z převodu nemovitostí,
 • evidence nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky včetně zadávání předpisu nájmu,
 • pronájmy sálů Obecního domu, vývěsních skříněk.
C. Státní správa na úseku silničního hospodářství a dopravy včetně majetkové správy města Nymburk (dále jen „město“)
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města (např. uzavírky, překopy, objížďky, reklamy, uložení sítí do komunikací, nadměrná přeprava),
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy v rozsahu své působnosti,
 • zpracování správních rozhodnutí z oblasti silničního hospodářství v rozsahu své působnosti správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností (tj. .zejména: zvláštní užívání komunikací -uzavírky, překopy, objížďky, reklamy, uložení sítí do komunikací, nadměrná přeprava), kontrola dodržování podmínek v rozhodnutích silničního správního úřadu, správní řízení o pokutách při nedodržení těchto podmínek,
 • výkon funkce státního odborného dozoru na pozemních komunikacích v rozsahu své působnosti ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností,
 • stanovení místního a přechodného dopravního značení a kontrola dodržování stanoveného dopravního značení na všech silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a účelových komunikacích v celém správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností,
 • rozhodování o dopravním připojení k místním a účelovým komunikacím města a k silnicím II. a III. třídy ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností,
 • vydávání stanovisek k územním a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení ve vztahu k pozemním komunikacím na území správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy dopravního úřadu pro městskou hromadnou dopravu a taxislužbu (vydávání licencí, projednávání jízdních řádů a jejich změn, schvalování nových zastávek a tras linek atd.) na území správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností,
 • řešení problematiky dopravní obslužnosti území (koordinace autobusové, železniční a městské hromadné dopravy) na území města,
 • řešení dopravní sítě města v oblasti silniční dopravy,
 • zabezpečování údržby místních komunikací ve městě včetně jejich příslušenství,
 • zabezpečení zimní údržby místních komunikací ve městě,
 • povolování krátkodobého užívání veřejných prostranství dle vyhlášek města,
 • vyměřování místních poplatků které jsou v kompetenci odboru dle obecně závazných vyhlášek města,
 • evidence a zpoplatňování reklamních a obdobných zařízení umísťovaných na území města,
 • příprava a kontrola čerpání rozpočtu za oblast údržby místních komunikací,
 • povolování tržního prodeje na veřejných prostranstvích,
 • zajištění administrace odboru,
 • zajišťuje výkon rozhodnutí rady jako orgánu vykonávajícího zřizovatelskou funkci a ve stanoveném rozsahu i výkon kontrolních pravomocí; dále návrh a zpracování rozpočtu zařízení ve zřizovatelské působnosti města, konkrétně: TS města Nymburk a Podnikatelský inkubátor,
 • metodické řízení činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Nymburk, Podnikatelský inkubátor Nymburk.