Odbor školství, kultury a pam. péče

Vedoucí odboru: Mgr. Markéta Tomčíková
E-mail: skolstvi@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

1. Úsek školství

 • Výkon samosprávy - školství na území města (školy zřizované městem)
  • rozpočty, evidence majetku, odpisy
  • zápisy a změny ve školském rejstříku
  • zpracování výroční zprávy za školství
  • poskytování příspěvků tělovýchovným jednotám
  • přestupková agenda
  • součinnost s komisí pro školství, kulturu a sport zřízenou při radě města
  • organizace přijetí absolventů ZŠ a SŠ na radnici, rozloučení s předškoláky z MŠ

 • Výkon státní správy - školství ve správním obvodu města (ORP Nymburk)
  • metodická pomoc při zpracování rozpočtů, konzultace a dohadovací řízení při tvorbě rozpočtů škol, v této oblasti spolupráce s Krajským úřadem, zúčtování prostředků státního rozpočtu, zpracování dat, kontrolní činnost
  • spolupráce s obcemi v ORP v oblasti školství

2. Úsek kultury

 • rozpočty kulturních zařízení (Nymburské kulturní centrum, Městská knihovna Nymburk)
 • metodické řízení výše uvedených organizací
 • správa rozpočtu - kulturní akce
 • městské kroniky
 • pamětní kniha města
 • organizace předávání městských vyznamenání, evidence vyznamenaných
 • městský rozhlas - hlášení

3. Výkon státní správy na úseku památkové péče

 • vydávání závazných stanovisek pro celý správní obvod města
 • styk a konzultace s Národním památkovým ústavem
 • účast na stavebních řízeních a kolaudacích (kontrolní činnost)
 • vydávání stanovisek pro liniové stavby v obcích
 • poskytování metodické pomoci vlastníkům nemovitostí na památkově chráněných územích a vlastníkům kulturních památek
 • koordinace Programu regenerace městské památkové zóny
 • rozpočet obnovy městských památek
 • fotodokumentace