Odbor rozvoje a investic

Vedoucí odboru: Ing. Bohumil Klicpera
E-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Odbor rozvoje a investic zajišťuje zejména:
 • zpracování koncepčních a strategických programů pro rozvoj města v návaznosti na územní plán města,
 • zpracování investičních záměrů rozvoje města k zajištění realizace rozvojových programů města,
 • příprava předprojektové a projektové dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy na investiční akce dle schválených požadavků správních útvarů města na výstavbu, rekonstrukce, modernizace a rozsáhlejší opravy zejména: domovního fondu města, dopravních staveb, inženýrských sítí, technologických celků apod.,
 • zajištění vlastního provedení investičních akcí dle schváleného rozpočtu města,
 • zajištění výběrových řízení na dodavatelské firmy pro jednotlivé fáze investiční činnosti města,
 • výkon funkce stavebního dozoru na určených stavbách,
 • předávání dokončených investičních akcí do správy příslušnému útvaru města (odbor, příspěvková organizace, apod.),
 • zpracování a vyhodnocování statistických hlášení o investiční činnosti města včetně benchmarkingových přehledů,
 • evidence veškerých faktur likvidovaných odborem včetně zpracování potřebných dokladů pro jejich likvidaci dle rozpočtové skladby,
 • zařazování ukončených investic do majetku města, v případě modernizace či technického zhodnocení stávajícího majetku zajištění navýšení jeho pořizovací ceny,
 • příprava a kontrola čerpání rozpočtu města za oblast investiční výstavby,
 • sledování a vyhodnocování fondů, grantů a dalších dotačních titulů EU a dalších státních, mezinárodních a zahraničních organizací z pohledu vhodnosti a použitelnosti pro město Nymburk včetně zpracování doporučení k realizaci,
 • zpracování projektů žádostí města o dotace na vybrané (schválené) akce, průběžnou kontrolu plnění stanovených podmínek, zpracování monitorovacích zpráv a závěrečného vyhodnocení,
 • poskytování nezbytné součinnosti při přípravě a realizaci regionálního rozvoje v souladu s §13a) zákona č. 248/2000 Sb., v platném znění,
 • zabezpečení přípravy rozvoje průmyslových zón města,
 • zabezpečování úkolů k rozvoji města vyplývajících z koncepčních a strategických programů města,
 • poradenská činnost z oblasti dotační politiky včetně pomoci při zpracování potřebných podkladů pro obce spadající do správního obvodu města Nymburk,
 • vedení agendy mikroregionu Nymbursko,
 • zajišťování administrace činnosti odboru