Odbor sociálních věcí

Vedoucí odboru: Bc. Zuzana Voženílková
E-mail: zuzana.vozenilkova@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

poskytuje

 • poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení situace občana, případně společně posuzovaných osob, s důrazem na problémové skupiny
 • zabývá se prevencí negativních jevů
 • informace a koordinaci sociálních služeb

vykonává

 • depistáže a spolupracuje s Úřadem práce, poskytovateli sociálních služeb, orgány činnými v trestním řízení
 • kontrolu nad činností Klubu důchodců
 • zabezpečuje v DPS Panorama řízení ve věcech sociálních
 • spolupracuje se samosprávou Klubu důchodců a  subjekty činnými v sociální oblasti

posuzuje

 • v součinnosti s odborem rozvoje a investic a odborem správy městského majetku možnosti města pro výstavbu, rekonstrukci či modernizaci objektů pro ubytování sociálně potřebných občanů

vyjadřuje se

 • k žádostem občanů o bytovou jednotku v DPS

vydává

 • parkovací karty občanům se zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost
 • Euroklíče držitelům průkazky TP, ZTP, ZTP/P; dále diabetikům, stomikům, onkologicky nemocným, lidem s Crohnovou chorobou

koordinuje

 • proces komunitního plánování ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a návazných služeb za účasti občanů

zajišťuje

 • sociálně právní ochranu dětí – sociální poradenství, sociální práce s problémovými rodinami, skupinami, jednotlivci, spolupráci se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádí neodkladné úkony v zájmu dítěte, když žádný z rodičů nemůže dítě zastupovat, vykonává funkci kolizního opatrovníka
 • dohled nad nezletilými dětmi, pokud bylo soudem stanoveno toto výchovné opatření
 • navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, popřípadě omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti
 • spolupráci s orgány Policie, státními orgány, školami, školskými zařízeními, církvemi, charitativními organizacemi apod.
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně narušeny nebo ohroženy
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • poskytuje poradenskou činnost rodinám s dětmi

oblast náhradní rodinná péče

 • dohled nad rodinami, které uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče
 • vyhledává a vede evidenci občanů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, evidenci dětí vhodných k osvojení a dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče
 • rozhoduje o dočasném svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů
 • zajišťuje právní uvolnění dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče

kurátor pro dospělé

 • kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, občany, proti nimž je vedeno trestní stíhání, občany se závislostí na alkoholu nebo jiných toxikomániích, občany žijící nedůstojným způsobem života, apod.
 • pracuje s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
 • funkce opatrovníka a kolizního opatrovníka pro dospělé v případech určených soudem
 • spolupracuje s orgány Policie, Probační a mediační službou, státními orgány, apod.

kurátor pro mládež

 • sociálně právní ochrana u nezletilých a mladistvých klientů – sociální poradenství, sociální práce s problémovými skupinami, spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny, pomoc propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu, účast při úkonech v přípravném řízení i u soudu
 • navrhují soudu vydání předběžného opatření

koordinátor

 • pro práci s drogově závislými
 • prevence kriminality