Czech POINT

K tomu blíže uvádíme:

ad 1) Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může požádat: kdokoliv


Co je potřeba znát

- v případě žádosti na základě listu vlastnictví je nutné znát:

 • katastrální území
 • číslo listu vlastnictví

- v případě žádosti podle seznamu nemovitostí je nutné znát:

 • katastrální území
 • číslo popisné (v případě budov)
 • číslo parcely (v případě pozemku)
 • při částečném výpisu - číslo jednotky - číslo popisné/číslo bytu

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další ( dle položky č. 3 části I přílohy Sazebník. písmeno. d). zákona. 634/2004. Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel bude informován o počtu stran a výše poplatku před potvrzením výstupu.


Co dostanete

 • úplný výpis z listu vlastnictví
 • částečný výpis z listu vlastnictví

ad 2) Výpis z veřejného rejstříku

obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků bytových jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností

Kdo může požádat: kdokoliv


Co je potřeba znát

 • identifikační číslo obchodní společnosti

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)


Co dostanete

 • úplný výpis z obchodního rejstříku k danému okamžiku
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Ad 3) Výpis ze živnostenského rejstříku (veřejná část)

Kdo může požádat: kdokoliv


Co je potřeba znát

 • identifikační číslo obchodní společnosti

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)


Co dostanete

 • úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku k danému okamžiku

Ad 4) Výpis z evidence Rejstříku trestů – a) fyzická osoba

Kdo může požádat: osoba, jíž se výpis týká nebo jí určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci žadatele.


Co musíte předložit:

 • žádost (vyplní pracovník Czech POINT)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Komu lze výpis předat

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat výpis z této evidence osobě, které se výpis týká, má platný doklad totožnosti a přiděleno rodné číslo.


Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,- Kč (dle položky 10 písm. a) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete

 • výpis z evidence Rejstřík trestů

Kdy není možné vyhovět žádosti o vydání výpisu z evidence RT elektronickou formou

Jde o případy, kdy je žádost elektronicky odeslána, ale Rejstřík trestů odpoví, že ji nelze takto vyřídit v daném okamžiku. Úřad ověří totožnost žadatele, přidělí tzv. „pořadové číslo“ žádosti, se kterým se žadatel může dostavit ve stanovené době (je uvedeno na žádosti) na jakékoliv místo Czech POINT k vydání požadovaného výpisu.

Výpis z evidence Rejstříku trestů – b) právnická osoba

Kdo může požádat: kdokoliv


Co je potřeba znát:

 • identifikační číslo obchodní společnosti nebo zahraničního čísla organizace

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,- Kč (dle položky 10 písm. a) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete

 • výpis z evidence Rejstřík trestů právnických osob

Ad 5) Výpis z bodového hodnocení řidiče

Kdo může požádat: osoba, jíž se výpis týká nebo jí určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci žadatele.


Co musíte předložit:

 • žádost (vyplní pracovník Czech POINT)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Komu lze výpis předat:

 • osobě, které se týká
 • zmocněnci, který o něj požádá na základě úředně ověřené plné moci udělené osobou, které se výpis týká.

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)

100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete

 • Občan zde zjistí stav trestných bodů. Tento výpis má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Ad 6) Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kdo může požádat: kdokoliv


Co je třeba znát:

 • identifikační číslo organizace.

Výše správního poplatku:

100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jímž lze prokázat splnění kvalifikačních kritérií podle zákona o veřejných zakázkách.

Ad 7) Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (MA ISOH)

Kdo může podání učinit:

 • provozovatel autovrakoviště s povolením příslušného krajského úřadu k provozování činnosti sběru vybraných autovraků.

Co je třeba znát:

 • identifikační číslo organizace

Co musíte předložit:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • popř. plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, kdy nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán provozovatele.

Výše poplatku:

100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • přístupové údaje pro vstup do MA ISOH.

Na kontaktním místě Czech POINT lze také provést změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům a vygenerovat heslo k existujícím účtům.

Ad 8) Výpis z insolvenčního rejstříku

Co je třeba znát:

 • identifikační číslo organizace (pro vyhledání organizace)
 • osobní údaje konkrétní osoby (pro vyhledání osoby), není nutný doklad totožnosti žadatele

Výše poplatku:

100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • ověřený výstup z insolvenčního rejstříku

Ad 9) Zřízení datové schránky a další úkony k datovým schránkám

Co musíte předložit:

 • žádost (vyplní pracovník Czech POINT)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výše poplatku:

Služba je bezplatná. Zpoplatněno je pouze opakované vydávání přístupových údajů z důvodu ztráty, odcizení…. částkou 200,- Kč.


Co dostanete:

 • na základě podané žádosti je datová schránka zřízena do 3 dnů. Žadatel obdrží přístupové údaje k datové schránce dle svého přání poštou na adresu v žádosti uvedenou do vlastních rukou, příp. elektronicky. Posléze s využitím přístupových údajů prvním přihlášením do systému datovou schránku aktivuje

Na kontaktním místě Czech POINT lze dále vyřídit další úkony související s datovými schránkami – zejména přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje, znepřístupnit datovou schránku, opětovně zpřístupnit datovou schránku, reklamaci přístupových údajů do datové schránky, ohlášení změny jména a příjmení osob s přístupem do datové schránky, a další dle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ad 10) Autorizovaná konverze dokumentů

Konverze z elektronické do listinné podoby

Co musíte předložit:

 • CD/DVD, na němž je elektronický dokument, nebo
 • potvrzení o vložení dokumentu do úložiště konvertovaných dokumentů s identifikací dokumentu.

Výše správního poplatku:

30,-Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (dle položky č. 4 písm. c) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • listinný dokument se stejnými právními účinky jako ověřená kopie.

Konverze z listinné do elektronické podoby

Co musíte předložit:

 • listinu, která má být konvertována (dokumenty, které nelze konvertovat, jsou uvedeny v zákoně o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – mj. osobní doklady, vkladní knížky, šeky, směnky, geometrické plány, rysy a technické kresby).

Výše správního poplatku:

30,-Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (dle položky č. 4 písm. b) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Případné poskytnuté CD/DVD se zvlášť nehradí, je v rámci úhrady poplatku za konverzi.


Co dostanete: dle přání žadatele:

 • výstup na CD/DVD, nebo
 • potvrzení o vložení dokumentu v elektronické podobě do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel může kdykoliv vyzvednout

Ad 11) Výpis údajů z registru obyvatel a registru osob

Výpis údajů z registru obyvatel – obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR


Kdo může požádat: osoba, jíž se výpis týká nebo její zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci nebo její zákonný zástupce


Co musíte předložit:

 • platný doklad totožnosti, pokud doklad totožnosti neobsahuje rodné příjmení žadatele, nutné předložit též rodný list
 • v případě zmocněnce ještě úředně ověřenou plnou moc
 • v případě zákonného zástupce ještě doklad prokazující, že je zákonným zástupcem osoby, jíž se výpis týká (př. rodný list, rozhodnutí soudu, atd.)

Výpis údajů z registru osob – obsahuje údaje týkající se právnických osob, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizací s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.


Kdo může požádat: podnikající fyzická osoba nebo oprávněná osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny.


Co musíte předložit:

 • platný doklad totožnosti, pokud doklad totožnosti neobsahuje rodné příjmení žadatele, nutné

Výše správního poplatku:

100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm. d) přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • požadovaný výpis, např. veřejný výpis údajů z registru osob, výpis údajů z registru práv a povinností, výpis o využití údajů z registru obyvatel nebo z registru osob, výpis o využití údajů z registru práv a povinností, žádost o změnu údajů v registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě.

Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje shoda kopie či opisu s předloženou listinou.


Co musíte předložit:

 • listinu k ověření

Výše správního poplatku:

30,-Kč za každou i započatou stránku (dle položky 4 písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


V případě, že je kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, uhradí žadatel poplatek ve výši 2,- Kč/strana formátu A4 (černobílá kopie), 20,- Kč/strana formátu A4 (barevná kopie) dle Sazebníku úhrad za pořízení kopií.


Co dostanete:

 • požadovanou kopii s doložkou o doslovné shodě s předloženou listinou

Vidimaci nelze provést u občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu, průkazu k povolení pobytu cizince a u některých dalších dokladů a průkazů, dále např. u vkladních knížek, losů, směnek, geometrických plánů, rysů a technických kreseb. Vidimaci nelze na pracovišti CzechPOINT provést dále také např. tehdy, jestliže listina obsahuje plastické prvky (v textu nebo razítku) či jsou-li v ověřované listině škrty, změny, opravy, které by mohly zeslabit její věrohodnost aj. Všechny případy, kdy nelze vidimaci provést, jsou upraveny v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Legalizací se ověřuje, že žadatel předloženou listinu vlastnoručně podepsal nebo že podpis na listině uznal za vlastní.


Co musíte předložit:

 • občané ČR - občanský průkaz nebo cestovní doklad
 • cizinci - průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie
 • další - průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz povolení k pobytu azylanta, průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany

Legalizaci nelze provést např. tehdy, je-li podpis vyhotoven jinak než písmeny latinské abecedy, je-li podepsaná listina prázdná, je-li listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce aj.


Všechny případy, kdy nelze legalizaci provést, jsou upraveny v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Výše správního poplatku:

30,-Kč za každý podpis (dle položky 5 písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Co dostanete:

 • předloženou listinu s Vaším úředně ověřeným podpisem

Kde najdete pracoviště Czech POINT

Pracoviště Czech POINT jsou z důvodu zajištění dostatečné kapacity a tím i rychlejší obslužnosti umístěna ve dvou budovách MěÚ Nymburk, konkrétně:

Adresa
Č. dveří
patro
Jméno vyřizujícího úředníka
Telefonní kontakt na případné dotazy
Náměstí Přemyslovců, čp. 163
101 - podatelna
přízemí - odbor vnitřních věcí
Koníčková Zuzana
325 501 151
Ulice U Staré sladovny, čp. 390
315
2 – evidence obyvatel
Semerádová Michaela
325 501 522
Ulice U Staré sladovny, čp. 390
315
2 – evidence obyvatel
Frýdlová Pavla
325 501 523
Ulice U Staré sladovny, čp. 390
414
3 – matrika
Janatová Eva
325 501 537
Ulice U Staré sladovny, čp. 390
414
3 – matrika
Nejedlá Eva
325 501 538
Ulice U Staré sladovny, čp. 390
513
4 - odbor obecní živnostenský úřad
Černá Romana
325 501 543

Úřední hodiny pracoviště Czech POINT + vidimace a legalizace (ověřování)

 • nepřetržitě po celou pracovní dobu
 • v době polední přestávky nebo nepřítomnosti bude služba zajištěna na některém z uvedených pracovišť

Další podrobnější informace lze získat ZDE nebo vám je sdělí pracovnice Czech POINT na výše uvedených kontaktech.


CzechPOINT@home nebo-li internetové kontaktní místo je určen pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby, kterým usnadní elektronickou komunikaci. Umožní všem držitelům datových schránek přístup k výpisům z informačních systémů veřejné správy, které jinak poskytuje v listinné podobě každé kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT.

Výpisy prostřednictvím CzechPOINT@home obdržíte ZDARMA, pokud máte aktivní datovou schránku. Hlavním přínosem CzechPOINT@home je přístup k výpisům bez nutnosti návštěvy kontaktního místa Czech POINT. Žadatel obdrží požadovaný výpis v elektronické formě, včetně elektronického podpisu.