Informace dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Podle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení podaných veřejnými funkcionáři, kteří spadají do působnosti tajemnice jako evidenčního orgánu a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Pro nahlédnutí je nutné podat žádost adresovanou k rukám tajemnice úřadu obsahující jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresu pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (lze využít níže uvedený formulář)

a) podepsanou žádost podat osobně u evidenčního orgánu, kterým je tajemnice MěÚ Nymburk (č. dv. 304, Náměstí Přemyslovců 163) nebo poštou na adresu: Tajemnice MěÚ Nymburk, ing. Jana Motejlková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

b) nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: jana.motejlkova@meu-nbk.cz

Formulář žádosti je k dispozici zde nebo v podatelně městského úřadu.

Případné dotazy – ing. Jana Motejlková, 325 501 303.