Základní informace k volbám do zastupitelstev krajů

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů dne 15.04.2020 pod č. 169/2020 Sb. byly vyhlášeny
volby do zastupitelstev krajů
a zároveň
volby do Senátu parlamentu České republiky.
Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR se budou konat pouze ve vybraných volebních obvodech. Ve městě Nymburk se volby do Senátu parlamentu ČR konat nebudou. V okrese Nymburk, v územním obvodu Městského úřadu Nymburk jako úřadu obce s rozšířenou působností, se budou volby do Senátu parlamentu ČR konat v obcích Hořany, Hořátev, Hradištko, Chrást, Kostelní Lhota, Kovanice, Milčice, Sadská, Třebestovice, Zvěřínek.
Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

  • pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Základní právní předpisy na úseku voleb do zastupitelstev krajů

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“);
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve volbách do zastupitelstev krajů nevolí cizí státní příslušníci.
Voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR (avšak vždy pouze v územním obvodu kraje, ve kterém má trvalý pobyt).

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb (od 15.04.2020):
  • osobně nejpozději dne 30. září 2020 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu (příp. zastupitelskému úřadu ČR) nejpozději dne 25. září 2020 v 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost podaná v elektronické podobě musí být zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (NE e-mailem s elektronickým podpisem).

Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ZDE
Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu ZDE
Hlasování do přenosné volební schránky
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise. Příslušná je okrsková volební komise podle místa trvalého pobytu voliče, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla tato komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise zřízená pro volební okrsek č. 1 navštívila voliče, který do jejího územního obvodu spadá svým trvalým pobytem, avšak žádá o hlasování v územním obvodu jiného volebního okrsku (např. je zde na návštěvě nebo v péči příbuzných). V takovém případě by mu bylo hlasování umožněno pouze na voličský průkaz.
O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.
UPOZORŇUJEME, že tento způsob hlasování není určen pro osoby, kterým byla nařízena karanténa z důvodu ochrany zdraví lidu. Osobám, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, mají možnost hlasovat zvláštním způsobem (drive-in) na speciálně zřízeném stanovišti v rámci okresu podle místa trvalého pobytu. Podrobné informace ke zvláštnímu způsobu hlasování naleznete na stránkách Středočeského kraje.