Základní informace k volbám prezidenta České republiky

Výsledky prezidentských voleb - zde (první a druhé kolo)
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky publikovaném ve Sbírce zákonů dne 28.08.2017 pod č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta České republiky.


Dny stanovené pro konání volby v České republice:
  • pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta, hlasování proběhne ve dnech:
  • pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE


Přehled o telefonním spojení do volebních místností v obvodu pověřeného úřadu Nymburk - ZDE
Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může ode dne vyhlášení voleb (tj. od 28. srpna 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu, příp. zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu.

Možnost hlasovat na voličský průkaz - ZDE
Možnost volit při volbě prezidenta v zahraničí - ZDE
Možnost volit při volbě prezidenta v nemocnici nebo obdobném zařízení - ZDE
Přenosná hlasovací schránka
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise. Příslušná je okrsková volební komise podle místa trvalého pobytu voliče, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla tato komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise zřízená pro volební okrsek č. 1 navštívila voliče, který do jejího územního obvodu spadá svým trvalým pobytem, avšak žádá o hlasování v územním obvodu jiného volebního okrsku (např. je zde na návštěvě nebo v péči příbuzných). V takovém případě by mu bylo hlasování umožněno pouze na voličský průkaz.

O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.

Podrobné informace k volbám
www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx