Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Nymburk sever - I.etapa

obrázek

Slavnostní otevření 14. června 2006


Projektant :
ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha-Michle
vedoucí projektu: Ing. Karel Nejedlý,
hlavní inženýr projektu: Ing. Josef Sirotka


Investor:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk


Stavbu provedla firma:
Stavby silnic a železnic, a.s.
oblast Čechy střed -závod 4
K Hájům
ředitel Ing. Karel Hanzal
stavbyvedoucí: Rupert
Národní třída 10


Technický dozor investora:
Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3
120 00 Praha 2
ředitel
Ing. Tožička
113 09 Praha 1


Doba výstavby: 38 dnů

Průmyslová zóna Nymburk sever představuje 120 ha území určeného územním plánem pro rozvoj průmyslu a je ohraničené na severu trasou vyprojektované přeložky města silnicí I/38, která tvoří obchvat Nymburka. Jižní hranici této průmyslové zóny tvoří stávající areály Českých drah, Železničních opraven a strojíren a dalších průmyslových a logistických společností. Západní hranicí zóny je stávající silnice I/38. / V roce 2002 byl na území této zóny uveden do provozu závod firmy CADENCE INNOVATION k.s.(dříve Peguform..) vyrábějící plastové dílce do automobilů. V  současné době probíhá zpracování změny územního plánu v rámci které má dojít ještě k dalšímu rozšíření území průmyslové zóny severně nad trasu obchvatu silnice I/38 .

Další rozvoj průmyslové zóny není možný bez vybudování potřebné infrastruktury. Územním plánem jsou stanoveny koridory ve kterých jsou vedeny komunikace a souběžně inženýrské sítě infrastruktury zajišťující její obsluhu. V konečném řešení bude komunikační síť zóny napojena mimoúrovňovou křižovatkou na přeložku silnice I/38, ale ta bude dokončena zřejmě až kolem roku 2010. První stavba této přeložky, která končí přemostěním železniční tratě ČD 231, bude dokončena v květnu 2007, ale zahájení prací na druhé stavbě která zaústí přeložku na stávající silnici I/38 pod Všechlapským vrchem je závislé na finančních možnostech ŘSD. V současné době je vypracována dokumentace pro stavení povolení přeložky.

S ohledem na potřebu zajistit rozvoj města bylo třeba zajistit připravenost alespoň části území zóny pro investory již v roce 2006. S přihlédnutím k možnostem města byla výstavba technické infrastruktury rozdělena na etapy. První etapa řeší funkční napojení budoucí páteřní komunikace okružní křižovatkou na stávající silniční síť III/27517 a umožňuje začít postupný prodej zainventovaných pozemků v zóně jednotlivým investorům.

V této souvislosti je třeba uvést, že příprava a realizace této I.etapy byla urychlena zájmem města připravit vhodné podmínky pro investora z ČLR, společnost Sichuan Changhong electric Co. Ltd, která zde bude stavět závod na výrobu televizorů s plazmovou obrazovkou a další elektroniku.

V následujícím části uvádím pár údajů o otevírané stavbě včetně obrazové části dokumentující současný stav a průběh výstavby.

Stavba obsahuje:

a/ silniční část
Vybudovaný úsek páteřní komunikace je napojen malou okružní křižovatku o vnějším průměru 30m na silnici III/27517 která byla v místě napojení směrově a výškově upravena. Páteřní komunikace je místní komunikace kategorie MS9/50 s tím, že je rozšířena o odstavný pruh pro nákladní automobily šířky 3m. Celková šířka vozovky je 10,5m a její délka 472m. Současně bylo v dotčeném úseku silnice a na páteřní komunikaci osazeno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Komunikace je vybavena jednostranným chodníkem šířky 2m, veřejným osvětlením a podél komunikace je koridor pro vedení inženýrských sítí

b/ vodohospodářskou část
Vodovodní rozvod v celkové délce 735m je napojen na  vodovodní síť u areálu Peguformu. Páteřní řad je dimenze DN 200 a ve výhledu se počítá s jeho napojením na vodovod DN300 Babín-Chotuc. Splašková kanalizace je tlaková z PE trub 110/10,v celkové délce 722m, a je napojena do gravitační kanalizace od Peguformu přes uklidňovací šachtu. Dešťová kanalizace je gravitačni z betonových trub dimenze DN 600 a DN800 a je zaústěna do retenční nádrže. Retenční nádrž má objem 3173,9m3, a je osazena vírovým ventilem pro regulovaný odtok v max. výši 50l/s. Nádrž je dále vybavena detekčním systémem úniku lehkých kapalin

c/ slaboproud
Byla provedena přeložka kabelu Telecomu v délce 130m a příprava pro přípojku telefonního kabelu pro budoucí investory v zóně (trubky).

d/ silnoproud
Byla provedena přeložka vzdušného vedení 2x22kV v délce 476m z pozemků určených pro výstavbu závodu společnosti Changhong, Výstavba nových vedení odboček1x22kVv délce 110m k novým TS a vystavba trafostanice pro VO.

e/ plynovod
Byla provedena přeložka vysokotlakého plynovodu VTL DN 100 v délce 110m.

f/ terénní úpravy
V rámci terénních úprav byla provedena rekultivace části silnice III/27517 v místě nově vybudované okružní křižovatky, rekultivace dočasných záborů dále vegetační úpravy podél komunikací a na ostrůvku v okružní křižovatce.

Obrazová galerie - stříhání pásky

Obrazová galerie - výstavba