Intenzifikace ČOV Nymburk

Čistírna odpadních vod pro město byla postavena v letech 1994-1995 společně s kanalizací zavedenou k ČOV. Jednotná síť obsluhuje město, ve kterém se rozvíjí průmyslové podniky, a do kanalizačního systému se připojují nová příměstská povodí.


Čistírna dosáhla hranici svých kapacitních možností, je přetěžována a přetížení komplikuje odstraňování nutrientů v hlavní lince.


Navrhovaná intenzifikace zvětší kapacitu linky o 50 % proti navrhovaným hodnotám a nově dostavěná část umožní provádět účinnou a bezpečnou denitrifikaci v hlavní lince. Dostavba chemického srážení se zabezpečí odstraněním fosforu na limity doporučené vládním nařízením č. 61/2003 po roce 2010.


V rámci investice byly provedeny jednak úpravy na pravobřežní čerpací stanici "Drahelické předměstí" a na stávajícím zařízení ČOV a  dále zde byla vystavěna zcela nová biologická linka.


V čerpací stanici byla osazena nová čerpadla pro Q = 60 (120) l/s v rozsahu se 100 % rezervou. Dále zde byl upraven nátok, na kterém byly osazeny hrubé samočisticí česle s průlinami 30 mm jako ochrana čerpadel. Nad celou čerpací stanicí byla provedena nadzemní část, z které dochází k manipulaci s veškerou strojní technologií a shrabkami.

V areálu ČOV byly provedeny následující úpravy:

Z rozdělovacího objektu, do kterého zbytek odpadních vod natéká z levobřežní ČS, odpadní voda odtéká na hrubé předčištění, kde byly osazeny nové samočisticí česle s průlinami 6 mm s dopravníkem a lisem na shrabky.

Za česlemi byla provedena rekonstrukce a technologické vybavení lapáků písku, s osazením pračky písku a dopravou do kontejneru.

Z hrubého předčištění odpadní voda natéká do stávajících biologických linek (2/3 průtoku) a do nové biologické linky (1/3 průtoku).

Ve stávajících biologických linkách bylo provedeno nové technologické vystrojení žlabů, v selektorech osazení nového strojního zařízení (míchadla a provzdušňovací zařízení). Stavebně byla provedena sanace betonových nádrží.

Ve stávajících dosazovacích nádržích byla provedena celková repase mostů, které byly vybaveny novým stíracím zařízením v nerezovém provedení a s moderním osazením odtoku čisté vody pomocí děrovaných ponořených trubek.

V recirkulační čerpací stanici byla provedena celková výměna strojního zařízení.


Nová biologická linka byla navržena jako Bio Denitro proces pro biologické odstraňování dusíku. Jedná se o dvě paralelně osazené oběhové aktivace s možností různého provozu nádrží jak v oxickém, tak anoxickém procesu. Na konci je umístěna nová dosazovací nádrž objemově a technologicky totožně vystrojená jako stávající dosazovací nádrže.


Interní recirkulace a čerpání přebytečného kalu na zahuštění jak z nové, tak i ze stávajících dosazovacích nádrží zajišťuje nově navržená sdružená čerpací stanice. Součástí tohoto objektu je rovněž stanice pro dávkování koncentrovaného síranu železitého jako simultánního srážedla pro odstraňování Pcelk.


Stávající dmychána byla rozšířena pro nutné osazení dmychadel do nové biologické linky. Nově osazená dmychadla jak pro novou, tak pro stávající linku jsou osazena vždy se 100 % rezervou. Dmychadla jsou opatřena kryty pro zmenšení hlučnosti.

Kalová koncovka byla zmodernizována následovně:

  • Přebytečný kal z celé ČOV je čerpán na dvojici zahušťovacích zařízení, kde dochází k zahuštění na koncentraci sušiny cca 56 %. Odtud je přebytečný kal čerpán do dvojice uskladňovacích nádrží, kde dochází k anaerobní stabilizaci kalu.
  • Odvodnění kalu se provádí na nově osazené odstředivce s minimální koncentrací sušiny na výstupu v hodnotě 22 %. Vylisovaný kal je dopravován šnekovým dopravníkem na kontejner a dále odvážen k dalšímu zpracování.
  • Hygienizace kalu je zajištěna dávkováním vápna do vylisovaného kalu z nově osazeného sila na vápno.
  • Celá zmodernizovaná ČOV byla v rámci investice vybavena novým automatickým systémem řízení, který umožní automatizaci provozu s možností monitorování procesu a i ovládání jednotlivých zařízení prostřednictvím řídícího počítače umístěného ve stávající provozní budově. Dojde ke zvýšení kapacity ČOV z 25 000 ekvivalentních obyvatel na 32 500 E.O.

    Stavbu provedla v letech 2005-2006 společnost VCES a.s. Praha dle projektu společnosti VIS, spol. s r. o., Hradec Králové. Na financování stavby byla použita dotace Ministerstva zemědělství ve výši 25 160 000,- Kč a zvýhodněný úvěr ČMRZB ve výši 25 160 000,- Kč.


    Ing. Vlastimil Janda