Název situace Vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP)
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace MŘP se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. MŘP neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Oprávněný držitel.
Jaký je postup pro řešení situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
S kým můžete tuto situaci řešit S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou • Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
• Doklad totožnosti
• Platný řidičský průkaz
• 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatek Kč 50
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Ihned po podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968;
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.
Související předpisy:
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 22.11.2018
Dodatky k životní situaci Národní řidičský průkaz je akceptován ve všech zemí EU.
Kde získáte bližší informace:

• obecní úřad obce s rozšířenou působností
• magistrát města
Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz