Název situace Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Fyzická osoba nebo
Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) nebo zmocněnec

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.
Jaký je postup pro řešení situace Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Žádost o registraci vozidla podejte osobně na příslušný úřad.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Obecní úřad obce s rozšířenou působností
S kým můžete tuto situaci řešit Můžete se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. magistrát příslušný podle místa trvalého pobytu, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového vozidla. V případě registrace vozidla na vývoz je příslušným úřad, v jehož správním obvodu bylo vozidlo zakoupeno.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Na úřadě předložte:

• způsob nabytí
• doklad totožnosti
• doklad o pojištění vozidla
• technický průkaz vozidla
• případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zpravidla se věc vyřizuje bezodkladně, pokud nelze provést úkon bezodkladně, provede se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,

související předpisy:
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 20.02.2014
Dodatky k životní situaci více informací:

Ministerstvo dopravy ČR
obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz