Název situace Návrh na změnu dopravního značení
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správy městského majetku
Předmět situace Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat občan nebo
Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)
Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.
Jaký je postup pro řešení situace Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená například dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podejte písemnou žádost u příslušného úřadu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Krajské úřady nebo Obec s rozšířenou působností - MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku, Ministerstvo dopravy.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví
a) na dálnici ministerstvo,
b) na silnici I. třídy krajský úřad,
c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelný signál "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné. Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou:
a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice,
b) policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
c) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" před železničním přejezdem a dopravní značky "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj" a "Dej přednost v jízdě tramvaji!",
d) krajský úřad, jde-li o stanovení podle. d) na silnici I. třídy,
e) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle písm. d) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.
S kým můžete tuto situaci řešit Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I třídy Krajský úřad, na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností, na dálnici ministerstvo.
Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Na úřadě předložte:

návrh na změnu dopravního značení
dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.
stanovisko dotčených orgánů
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30, v odůvodněných případech do 60 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
294/2015 Sb., vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 09:50 22.04.16
Dodatky k životní situaci více informací k dispozici:

Stránky příslušného úřadu, Stránky ministerstva dopravy

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz