Název situace Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdů nebo nájezdů, propojení komunikací)
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správy městského majetku
Předmět situace Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Připojení je možné pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Na dálnici, silnici nebo místní komunikaci může být přímo připojena z odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům těchto pozemních komunikací (např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest, motel, autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Vlastník připojované nemovitosti
Jaký je postup pro řešení situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit MěÚ Nymburk - odbor správy městského majetku
S kým můžete tuto situaci řešit Věcná příslušnost se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, ke která má být připojení. Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. Třídy a veřejně přístupné obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obec.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Na úřadě předložte:

• žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
• dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
• výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
• živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající),
• před vydáním povolení je třeba u připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení doložit stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy. U připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení doložit stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej vyžádá.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. Správní poplatek můžete uhradit hotově nebo bankovním převodem.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
Kdy byla situace aktualizována 11:01 22.04.16
Dodatky k životní situaci Další informace můžete získat na stránkách Ministerstva dopravy nebo příslušných úřadů

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz