Název situace Vydání cestovního pasu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování hranic ČR přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána.

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení hranice s cizím státem, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva. Seznam těchto států ZDE

Cestovní doklad je zakázáno požadovat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Existuje několik druhů cestovních dokladů (diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, náhradní cestovní doklad EU, jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy), dále však budou popsány situace a nakládání pouze s cestovními pasy.

Od 1. ledna 2016 jsou vydávány pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tj. údaji o obrazu obličeje a údaji o otiscích prstů rukou. Věková hranice pro pořizování otisků prstů je od 12 let věku dítěte.

Z povinnosti poskytnout otisky prstů rukou jsou vyjmuti občané, u nichž není možné pořídit otisky prstů z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat • Občan ČR starší 15 let (nezletilý, tj. do věku 18 let, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas, který podepíše na úřadě při podání žádosti);
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let;
• pěstoun, pečující osoba, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let (tyto osoby doloží souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem);
• opatrovník za občana omezeného ve svéprávnosti, pokud není způsobilý požádat sám, případně jiný zákonný zástupce, nebyl-li opatrovník ustanoven;
• člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 15 let bylo schváleno soudem;

Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Cestovní pas může převzít ten, kdo o něj požádal. Z důvodu zvláštního zřetele hodného může cestovní pas převzít také zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Cestovní pas lze převzít za poplatek i na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, než na kterém byla podána žádost. Tento požadavek musí žadatel uplatnit již při podání žádosti.
Jaký je postup pro řešení situace Podání žádosti o cestovní pas vyžaduje osobní přítomnost občana, na jehož jméno bude cestovní pas vydán. Žadatel je povinen prokázat svou totožnost.

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech (např. vyřízení víza do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí).

Žádost zpracovává pracovník úřadu s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů. Po ověření správnosti údajů v žádosti, a pokud není důvod pro odepření pasu, se pořídí biometrické údaje občana (údaje o obrazu obličeje a otisků prstů rukou). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování. Podpis se nevyžaduje, brání-li občanovi v jeho provedení těžko překonatelná překážka.

Občan, který se zdržuje v zahraničí, může požádat o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR. Tento cestovní pas si může vyzvednout následně i v České republice, a to na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Ztrátu, odcizení, zničení cestovního pasu je držitel povinen nahlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. V zahraničí tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. Tyto orgány mu vystaví potvrzení.

Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. O vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin pracovního dne lze požádat také na pracovišti Ministerstva vnitra. Upozorňujeme, že převzít cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě 24 hodin pracovního dne je možné pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.

Pro občany, kteří se chtějí dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností v Nymburce, je příslušný k řešení situace:

Odbor správních činností, U Staré sladovny 390
2. poschodí – oddělení správních činností

úřední hodiny:

pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h


Občan, který se zdržuje v zahraničí, může požádat o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR. Tento cestovní pas si může vyzvednout následně i v České republice, a to na úřadě s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
U zastupitelského úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovnice Odboru správních činností MěÚ Nymburk.
tel. 325 501 525, 325 501 527, 325 501 521
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Občan, který žádá o vydání cestovního pasu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Podání žádosti o cestovní pas vyžaduje VŽDY OSOBNÍ PŘÍTOMNOST občana, na jehož jméno bude cestovní pas vydán.

Občan starší 18 let

- občanský průkaz nebo cestovní doklad (platný),
- žádá-li za občana, který není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu, opatrovník, předloží navíc rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, za nějž žádá, a zároveň rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka,
- žádá-li za občana člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana schválil soud, musí tuto skutečnost doložit.

Občan starší 15 a mladší 18 let

- občanský průkaz nebo cestovní doklad (platný),
- rodný list,
- písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem (není třeba, pokud se zákonný zástupce dostaví a souhlas podepíše na úřadu).

Občan mladší 15 let

žádost podává zákonný zástupce, který předloží:
- platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas ),
- rodný list dítěte,
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let (tj. příslušné rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci). Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při vydání prvního cestovního pasu předložit doklad o státním občanství.

Vzniknou-li důvodné pochybnosti o správnosti údajů uváděných v žádosti, je občan povinen předložit další doklady potřebné k odstranění těchto pochybností (např. k ověření státního občanství).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Při podání žádosti o cestovní pas žadatel nevyplňuje žádný formulář. Žádost zpracovává úřednice na přepážce.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou přímo na přepážce při podání žádosti a je splatný při podání žádosti.

Vydání cestovního pasuKč 600
- občanu mladšímu 15 letKč 100
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnůKč 3 000
- občanu mladšímu 15 letKč 1 000
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dneKč 6 000
- občanu mladšímu 15 letKč 2 000
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádostiKč 100
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Cestovní pas je vydáván ve lhůtě do 30 dnů.

Cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne. Cestovní pas vydávaný do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále jen „zákon o cestovních dokladech“)
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Doplňující zákony a předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Napomenutí nebo pokutu lze uložit tomu, kdo byl uznán vinným z přestupku podle § 34a nebo 34b zákona o cestovních dokladech.

Dle § 34a odst. 2 zákona o cestovních dokladech je horní hranice pokut stanovena podle závažnosti u jednotlivých přestupků fyzických osob na 10.000 Kč, nebo až 1.000.000 Kč.

Dle § 34b odst. 2 zákona o cestovních dokladech za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým je neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji, je stanovena pokuta ve výši do 10.000.000 Kč.
Kdy byla situace aktualizována 15.04.2019
Dodatky k životní situaci Platnost cestovního dokladu končí:
• uplynutím doby v něm vyznačené,
• ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
• uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
• pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

O skončení platnosti cestovního dokladu lze rozhodnout, pokud:
• je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
• obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
• jeho držitel podstatně změnil svou podobu.

Co je třeba udělat před cestou do zahraničí?
Před cestou do zahraničí byste měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

• zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců,

• jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců),

• zda je vyžadován pro vstup nezletilého na území daného státu souhlas obou rodičů s jeho vycestováním (dítě cestuje s jedním z rodičů nebo bez rodičů v doprovodu jiné osoby). Vzor souhlasu ZDE.

Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (cestujeme do zahraničí) nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodláte cestovat.

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí,vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

Rezervační systém:
Pro přednostní odbavení se mohou občané objednat na přepážku cestovních dokladů prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách města, odkaz: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=25

Občany, kteří nemají přístup k internetu, objedná do rezervačního systému pracovnice Odboru správních činností, tel. 325 501 524.

Podrobné informace k cestovním dokladům najdete na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz