Název situace Hlášení trvalého pobytu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případech stanovených zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat • občan České republiky starší 15 let
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
• za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce
• za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
Jaký je postup pro řešení situace Vyplníte a podepíšete "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".
Po předložení a kontrole dalších potřebných dokladů pracovnice ohlašovny zaeviduje změnu místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel. Oddělí vyznačenou část občanského průkazu a vystaví potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Toto potvrzení spolu s upraveným občanským průkazem lze používat jako platný doklad totožnosti, přičemž občan má povinnost do 15 pracovních dnů od nahlášení změny místa trvalého pobytu požádat o nový občanský průkaz.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu pouze na ohlašovně městského nebo obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Pokud se chcete přihlásit na adresu trvalého pobytu ve městě Nymburk, je příslušný k řešení situace:

Městský úřad Nymburk, Budova “C“, U Staré sladovny 390
2. poschodí – oddělení správních činností
kancelář č. 315 (proti výtahu)

úřední hodiny:

pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovnice odboru správních činností MěÚ Nymburk.
budova „C“ U Staré sladovny 390
ohlašovna - 2. poschodí, č. dveří 315
telefon 325 501 522, 523
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Při ohlášení změna místa trvalého pobytu je občan povinen:
• prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
• doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, případně předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat předmětný objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku…………………………………………………Kč 50

Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" a příslušné doklady, a nebudou zjištěny rozpory v předkládaných dokladech ani v uváděných údajích, bude přihlášení provedeno ihned.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Doplňující zákony a předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Pokud však nepožádáte do 15 pracovních dnů od ohlášení změny místa trvalého pobytu o nový občanský průkaz, můžete být stíháni pro přestupek proti zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (§ 16a odst. 1 písm. c).
Kdy byla situace aktualizována 11:00 22.01.2016
Dodatky k životní situaci Adresu místa nového trvalého pobytu nezapomeňte ohlásit příslušným Institucím (zdravotní pojišťovna, ČSSZ, registr vozidel, atd.). Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů: http://www.szrcr.cz/akce

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud občan pošle sdělení elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč, který je splatný při podání žádosti.

Ukončením pobytu na území ČR končí platnost občanského průkazu.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz