Název situace Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správy městského majetku
Předmět situace Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
Jaký je postup pro řešení situace Spnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Ministerstvo dopravy - dálnice
Krajské úřady - silnice I. třídy
Obecní úřad s rozšířenou působností - silnice II a III třídy (MÚ Nymburk, Odbor správy městského majetku)
Obce s pověřeným obecním úřadem
S kým můžete tuto situaci řešit Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obec.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

• Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku,
• podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:

• vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace,
• Policie České republiky,
• Ministerstva vnitra České republiky, má-li být použito dálnice nebo rychlostní silnice.

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Žádost lze podat samostatně, nebo použít tiskopis příslušného úřadu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

• v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
• na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
• v ostatních případech 1000 Kč.

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie. Správní poplatek se platí hotově nebo bankovním převodem

Dále místní poplatky stanovené dle vyhlášek o místních poplatcích příslušnými úřady (ob. záv. vyhl. města Nymburk č.8/2010 o místních poplatcích)
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

související předpisy:
Vyhlášky o místních poplatcích
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace; bude-li dodatečně zjištěn vlastník odstraněné věci, může proti němu vlastník (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci. Pokud se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení zvláštního užívání, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění, a v případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy vlastníkovi zajistí silniční správní úřad zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného nebo provozovaného bez povolení zvláštního užívání, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace, na které je reklamní zařízení umístěno.
Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
Kdy byla situace aktualizována 15:13 22.04.16
Dodatky k životní situaci Další informace:

• Ministerstvo dopravy a spojů - odbor pozemních komunikací
• krajské úřady
• Obecní úřady s rozšířenou působností
• pověřené obecní úřady a jejich internetové stránky

Za správnost odpovídá MÚ Nymburk, odbor Správy městského majetku

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz