Název situace Těžba dříví v lese
Odbor řešící tuto problematiku Odbor životního prostředí
Předmět situace Těžba dříví v lese, kde vlastník nemá převzatou lesní hospodářskou osnovu nebo schválený lesní hospodářský plán

Těžba dříví v lesích, kde vlastník hospodaří bez protokolem převzaté lesní hospodářské osnovy nebo schváleného lesního hospodářského plánu se řídí § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením smí vlastník lesa provést těžbu jen se souhlasem odborného lesního hospodáře, a to pouze do objemu 3 m3 dříví na 1 ha lesa za kalendářní rok. Má-li těžba překročit 3 m3 dříví na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten kdo koupil stojící lesní porost, i ten kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o těžbě, nesdělí osobě, která ho o těžbě vyrozuměla, své stanovisko, může tato osoba těžbu provést. Odborný lesní hospodář nemůže souhlas s těžbou odmítnout, pokud není těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona o lesích.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Vlastník lesa, ten kdo koupil stojící lesní porost i ten kdo provádí těžbu dříví.
Jaký je postup pro řešení situace Těžbu dříví v lese do objemu 3 m3 dřeva na 1 ha lesa za kalendářní rok lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Těžbu dříví v objemu nad 3 m3 dřeva na 1 ha lesa za kalendářní rok lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře a nejdříve 30 dní od doručení vyrozumění záměru provést těžbu místně příslušnému orgánu státní správy lesů.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Vyžádáním si souhlasu odborného lesního hospodáře se záměrem provést těžbu dříví v lese a následně písemným vyrozuměním s tímto záměrem příslušný orgán státní správy lesů.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy lesů, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností tj. Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.
S kým můžete tuto situaci řešit Obraťte se na Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, referenta státní správy lesů (Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk), a to v úřední dny:
pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
popřípadě po telefonické domluvě i v jiný den. Svou situaci můžete řešit i písemnou formou.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Předložte žádost obsahující :

- identifikaci žadatele (fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování)

- identifikaci lesních pozemků (obec, katastrální území, číslo parcely, druh pozemku, výměra, údaje o vlastnících, spoluvlastnících či nájemcích pozemků)

- souhlas odborného lesního hospodáře
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Je možné použít formuláře vytvořené městským úřadem, které lze získat na Městském úřadě Nymburk, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk (4. poschodí, dveře č. 415), nebo na internetové stránce města.

Pro vlastní podání žádosti lze použít elektronické podatelny Městského úřadu Nymburk za podmínek uvedených na internetové stránce města. Přílohy k žádosti, nezpracované žadatelem, je nutno zaslat v listinné podobě poštou nebo odevzdat na podatelně města.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na vydání stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Lhůta k vydání stanoviska je 30 dní ode dne doručení vyrozumění, pokud od tohoto termínu není stanovisko orgánem státní správy lesů vydáno může oznamovatel těžbu provést.
Podle kterého právního předpisu se postupuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Při nedodržení postupu může být uložena sankce podle § 54 odst. 1 písm. c) nebo § 55 odst. 1 písm. d) zákona o lesích, tj. pokuta až do výše 1 mil. Kč.
Kdy byla situace aktualizována 08:44 12.07.2011
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz