Název situace Umístění stavby na lesním pozemku.
Odbor řešící tuto problematiku Odbor životního prostředí
Předmět situace Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný. Umístění stavby na lesním pozemku se řídí ustanoveními lesního zákona (§ 13, 15, 16, 17); jedná se o výjimku ze zákazu jiného využití pozemku, a to formou odnětí pozemku plnění funkcí lesa (dále jen odnětí)
a omezení využívání pozemku plnění funkcí lesa (dále jen omezení), a to buď dočasné nebo trvalé. Každé dočasné či trvalé rozhodnutí o odnětí je podle § 17 zákona o lesích zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí
a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výše odvodu je nedílnou součástí žádosti o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy zákona o lesích.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí či omezení dojít (např. vlastník pozemku).
Jaký je postup pro řešení situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Písemným podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy lesů.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy lesů.
Při žádosti o odnětí do výměry 1 ha je věcně příslušný orgán státní správy lesů obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.
S kým můžete tuto situaci řešit Obraťte se na Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, referenta státní správy lesů (Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk), a to v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod a ve čtvrtek od 12:00 hod. do 16:00 hod., popřípadě po telefonické domluvě i v jiný den.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Předložte žádost obsahující náležitosti stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech
o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to zejména:

- identifikaci žadatele (fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování),
- podrobné zdůvodnění požadavku,
- rozsah odnětí nebo omezení, jeho způsob (trvalé, dočasné na dobu),
- údaje o dotčených pozemcích (obec, katastrální území, číslo parcely, druh pozemku, výměra, údaje o vlastnících, spoluvlastnících či nájemcích pozemků),
- snímek mapy z katastru nemovitostí s grafickým znázorněním požadovaného odnětí nebo omezení, popřípadě geometrický plán,
- údaje lesního hospodářského plánu nebo lesních hospodářských osnov o dotčených lesních porostech,
- výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
- výpočet poplatků za odnětí,
- návrh plánu rekultivace (pokud je nutný),
- pravomocné územní rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem, nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popř. se slučuje územní a stavební řízení,
- vyjádření odborného lesního hospodáře,
- stanovisko příslušného orgánu státní správy ochrany přírody.

Před vydáním rozhodnutí podle zvláštních předpisů, tj. územního rozhodnutí, je třeba zajistit si souhlas orgánu státní správy myslivosti podle § 14 odst. 2 lesního zákona.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Je možné použít formuláře vytvořené městským úřadem, které lze získat na Městském úřadě Nymburk, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163 Nymburk (4, poschodí dveře č. 415), nebo na internetové stránce města.

Pro vlastní podání žádosti lze použít elektronické podatelny Městského úřadu Nymburk za podmínek uvedených na internetové stránce města. Přílohy k žádosti, nezpracované žadatelem, je nutno zaslat v listinné podobě poštou nebo odevzdat na podatelně města.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Ten jemuž je odnětí povoleno je povinen zaplatit poplatek za odnětí.
V případě místního šetření prováděného správním úřadem je žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle položky č. 20 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100,- Kč za každou i započatou hodinu konaného místního šetření. Poplatek se vyměřuje po skončení místního šetření.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, v případě místního šetření do 60 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky jsou:

řádné
- odvolání

mimořádné
- přezkoumání podle správního řádu
- přezkoumání soudem

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým se povoluje (nepovoluje) odnětí nebo omezení, a to způsobem uvedeným v poučení tohoto rozhodnutí.
Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (správní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Při nedodržení postupu může být uložena sankce za správní delikt podle lesního zákona až do výše 1 mil. Kč.
Kdy byla situace aktualizována 10:05 12.7.2011
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz