Název situace Vydání loveckého lístku
Odbor řešící tuto problematiku Odbor životního prostředí
Předmět situace Lovecký lístek je základním předpokladem pro oprávnění k lovu.
Druhy loveckých lístků:
- lovecký lístek pro české občany,
- lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
- lovecký lístek pro cizince (cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Doba, na kterou je možno lovecký lístek vydat:
- pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,
- pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
- pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Lovecký lístek se vydává na základě žádosti podané žadatelem (fyzickou osobou).
Jaký je postup pro řešení situace Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti:
Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že
- je starší 16 let,
- má způsobilost k právním úkonům,
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
- je bezúhonný (Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo komu byla pravomocně uložena pokuta) občan České republiky; k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.),
- je pojištěn (Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 mil. Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona. Jiné osoby než uvedené prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.)
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti na příslušném tiskopisu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti.
Věcně příslušný orgán státní správy myslivosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Nymburk.
Městský úřad Nymburk je místně příslušný orgán státní správy myslivosti pro žadatele, kteří mají trvalý pobyt (bydliště) v jeho správním obvodu.
S kým můžete tuto situaci řešit Obraťte se na Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, referenta státní správy myslivosti (Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk), a to v úřední dny:
pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
popřípadě po telefonické domluvě i v jiný den.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou - doklad o složení zkoušky z myslivosti
- doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
- doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo
- platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
- doklad o zaplacení správního poplatku
- doklad o pojištění

Pro ověření údajů v žádosti předloží žadatel:
- občan ČR - občanský průkaz
- cizinec - cestovní pas
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání loveckého lístku se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí) nebo je ke stažení na internetových stránkách města Nymburka.

Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku
- na 1 den 30 Kč
- na 5 dní 50 Kč
- na 30 dní 70 Kč
- na 6 měsíců 100 Kč
- na 1 rok 150 Kč
- na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a to
a) složenkou, kterou žadatel obdrží na orgánu státní správy myslivosti městského úřadu nebo
b) přímo úředníkovi, který žádost vyřizuje (proti vydání potvrzení) nebo
c) v pokladně Městského úřadu Nymburk (proti vydání potvrzení)
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení ve správním řízení:
- bezodkladně, pokud jsou všechny náležitosti žádosti splněny, včetně předložení všech požadovaných dokladů,
- do 30 dnů,
- do 60 dnů,
- případně déle.

Záleží na povaze případu, zejména jeho složitosti
V případě „kladného rozhodnutí“ se vydá přímo lovecký lístek.
V případě „negativního rozhodnutí“ se vydá správní rozhodnutí se všemi náležitostmi.
Podle kterého právního předpisu se postupuje - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky jsou:
řádné
- odvolání

mimořádné
- přezkoumání podle správního řádu
- přezkoumání soudem

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vydání mysliveckého lístku způsobem uvedeným v poučení tohoto rozhodnutí.
Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (správní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:
přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu
- pokuta do 8 000 Kč,
- zákaz činnosti do 1 roku,
- propadnutím věci

trestného činu podle § 178a (pytláctví) trestního zákona, hrozí mu
- trest odnětí svobody až na 2 roky nebo
- peněžitý trest nebo
- zákaz činnosti nebo
- propadnutí věci nebo
- odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti a hrozí pokuta do výše 30 000 Kč
Kdy byla situace aktualizována 13:05 12.07.11
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz