Název situace Náhrada škody způsobené zvěří
Odbor řešící tuto problematiku Odbor životního prostředí
Předmět situace Uživatel honitby je povinen hradit škodu, kterou zvěř způsobila v honitbě na
- honebních pozemcích nebo
- na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo
- lesních porostech
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Fyzická nebo právnická osoba, která utrpěla škody

další účastníci (dotčení) postupu
Uživatel honitby
Jaký je postup pro řešení situace Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit
- u škod na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů, ode dne kdy škoda vznikla
- u škod na lesních pozemcích a lesních porostech vzniklých v období do 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.

Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši škody. Na polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně, ji poškozený vyčíslí do 15 dnů po provedení sklizně.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace - Uplatněním nároku na náhradu škody u uživatele honitby (doporučuje se písemně s potvrzením doručení)
- podáním žaloby u soudu
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, není kompetentní k řešení této životní situace. Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody způsobené zvěří dohodnout. Pokud uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dnů ode dne, kdy poškozený uplatnil svůj nárok a vyčíslil výši škody nebo ve stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody, může poškozený ve lhůtě 3 měsíců uplatnit svůj nárok na náhradu škody u soudu.
S kým můžete tuto situaci řešit Můžete požádat o právní pomoc advokáta
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Pro jednání s uživatelem honitby musíte předložit:
- doklad o tom, že škoda byly způsobená zvěří, jakou zvěří *
- vyčíslením škody *
- kdy ke škodě došlo *
- doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu
- doklad o totožnosti (občanský průkaz)

Pro podání žaloby k soudu musíte předložit:
- doklad o tom, že škoda byly způsobená zvěří, jakou zvěří *
- vyčíslením škody *
- kdy ke škodě došlo *
- doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu
- doklady o totožnosti
- identifikační údaje žalovaného
- kdy a u koho byl uplatněn nárok na náhradu škody
- že nedošlo k dohodě
- případně další doklady, o které požádá advokát pro účely sepsání žaloby

* tyto údaje nejlépe formou znaleckého posudku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny
Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky nejsou stanoveny. Soudní poplatky jsou stanoveny zákonem o soudních poplatcích.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Viz předcházející body
Podle kterého právního předpisu se postupuje - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou stanoveny v občansko soudním řádu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny
Kdy byla situace aktualizována 13:09 12.07.11
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz