Název situace Oznámení přestupku
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Oznámení podezření na protiprávní jednání – přestupek
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Kdokoliv, kdo se o příslušném jednání dozví (oznamovatel).
Ten, jemuž byla příslušným jednáním způsobena škoda nebo na jehož úkor se pachatel spácháním přestupku obohatil (pokud posléze v řízení uplatní nárok na náhradu způsobené škody – poškozený).
U některých skutkových podstat přestupků – osoba přímo postižená spácháním přestupku (např. u přestupků proti občanskému soužití a majetku – osoba blízká).
Státním orgánům, obcím a Policii České republiky je ve vztahu k přestupkům uložena oznamovací povinnost.
Jaký je postup pro řešení situace Po přijetí oznámení o přestupku správní orgán zjišťuje, zda jsou splněny podmínky a existují důvody pro zahájení řízení, v kladném případě řízení zahájí a dále vede. V ostatních případech lze dle příslušných právních předpisů věc odložit, nebo postoupit jinému správnímu orgánu.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Oznámení podezření na přestupek lze učinit osobně, příp. písemným či elektronickým podáním (se zaručeným elektronickým podpisem).
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Obecní (Městský) úřad
Obecní (Městská) policie
Policie České republiky
Jiné správní orgány podle druhu přestupku (např. veterinární správa, celní úřady...)
S kým můžete tuto situaci řešit Na Městském úřadu Nymburk na odboru správních činností (oddělení přestupkových agend) u pracovníků vykonávajících agendu přestupků, příp. na dalších odborech dle příslušnosti k oznamované věci.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Doklad prokazující totožnost.
Při oznámení podezření na protiprávní jednání – přestupek je třeba uvést kdo, kdy, kde, co a jakým způsobem měl spáchat, popř. též další související, oznamovateli známé skutečnosti a důkazy.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro tuto situaci formuláře neexistují.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Pro tuto situaci nejsou poplatky.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Správní orgán zahájí řízení o přestupku (neshledá - li důvody pro odložení věci, nebo postoupení jinému orgánu) bezodkladně, nejpozději do 60 ti dnů od oznámení přestupku.
Správní orgán rozhodne ve věci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Další zákony dle druhu přestupku (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o některých přestupcích, zákon o sociálně právní ochraně dětí aj.)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována 07:58 05.04.18
Dodatky k životní situaci Oznamovatel není účastníkem řízení o přestupku. Pokud o to požádá, je správním orgánem vyrozuměn o přijatých opatřeních.
Poškozený, pokud jde o projednávání škody způsobené přestupkem, je účastníkem řízení.
Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení, má však v řízení některá přesně definovaná práva (např. právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí).

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz