Název situace Rodný, oddací, úmrtní list, povolení nahlédnout do matriční knihy, vyhledávání v matričních knihách, vydání doslovného výpisu z matriční knihy
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Matriční doklad, tj. rodný (oddací, úmrtní) list, vydává matriční úřad příslušný podle místa narození (uzavření manželství, úmrtí), a to z matričních knih. Tento úřad rovněž umožní oprávněným osobám nahlédnout do matričních knih, příp. sbírky listin, vyhledávat v nich a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, vydá matriční doklad Úřad městské části Brno-střed, tzv. zvláštní matrika.

K matričnímu dokladu lze na žádost vydat vícejazyčný standardní formulář vyhotovený dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Vydání matričního dokladu, povolení nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře je umožněno:
• fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem),
• státním orgánům pro úřední potřebu nebo orgánům územních samosprávných celků pro výkon přenesené působnosti,
• statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
• fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Úmrtní list lze vydat fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Rodný list fyzické osoby lze vydat školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče, je-li v jejich zařízení tato fyzická osoba umístěna.

Uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí, matriční úřad jakékoliv fyzické osobě vydá matriční doklad, povolí nahlédnout do matriční knihy (sbírky listin) nebo v matriční knize (sbírce listin) vyhledávat a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře.

Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká nebo jejímu manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům, jejich sourozencům a zmocněncům těchto osob, státním orgánům pro úřední potřebu nebo orgánům územních samosprávných celků pro výkon přenesené působnosti, a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
Jaký je postup pro řešení situace Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu patří obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, je příslušný Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí) fyzických osob, zaznamenávají matriční úřady příslušné podle místa, kde k těmto událostem došlo.

Seznam matričních úřadů v České republice a vymezení jejich správních obvodů je obsažen v Příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
S kým můžete tuto situaci řešit Pro žadatele, kteří se zajímají o matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí), ke kterým došlo v Nymburce nebo v některé obci (Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořátev, Kamenné Zboží, Kovanice, Krchleby, Netřebice, Straky, Všechlapy, Zbožíčko) spadající do správního obvodu Městského úřadu Nymburk, je příslušný k řešení situace:

Odbor správních činností, budova „C“ , U Staré sladovny 390:
• 3. poschodí – matrika (kancelář č. 414), tel. 325 501 537-8
Úřední hodiny:
Po 8:00–17:30 h
St 8:00–17:00 h
Čt 7:00–11:00 h
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Žadatel předloží platný doklad, kterým prokáže svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas, příp. řidičský průkaz) a dále veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že matriční událost se týká členů jeho rodiny, sourozenců nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Žádá-li zmocněnec, předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Vydání prvopisu (první doklad vydaný na základě vzniku matriční události nebo dodatečného záznamu) matričního dokladu není zpoplatněno.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100 Kč.

Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí pořízeného kopií matričního zápisu činí správní poplatek 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku (formátu A4).

Za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis činí správní poplatek 50 Kč.

Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 se platí správní poplatek ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 07:00 29.01.2020
Dodatky k životní situaci V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz