Název situace Uzavření manželství
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství.
Jaký je postup pro řešení situace Snoubenci před uzavřením manželství předloží matričnímu úřadu zákonem stanovené  doklady k uzavření manželství. Rozsah dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat splnění všech podmínek pro uzavření manželství stanovených tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí matrika.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Dostavte se na příslušný matriční úřad. U tohoto matričního úřadu si domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Dostavte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství přísluší.

V případě, že chcete manželství uzavřít v Nymburce, dostavte se na Městský úřad Nymburk- matrika, budova „C“  U Staré sladovny 390.
3. poschodí č. dveří 414

Úřední hodiny:

pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
S kým můžete tuto situaci řešit Matrikářky Městského úřadu Nymburk, tel. 325 501 537 - 538
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v ČR
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství
- platný doklad, kterým prokážete svoji totožnost,
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze prokázat občanským průkazem),
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan ČR předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
- úmrtní list zemřelého manžela, - nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Doklad, který je jinak potřeba podle zákona o matrikách předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Občan ČR, který má trvalý pobyt v cizině
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství,
- další doklady (stejné jako u občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu v ČR - viz shora nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt).
Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Snoubenec, který je cizincem
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství,
- platný doklad, kterým prokáže svoji totožnost (cestovní pas)
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem),
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší 6 měsíců),
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený.
Snoubenec, který je cizincem předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejných listin, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace sdělí matrika).

Pokud snoubenec, popř. snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec popř. snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu (možné pouze v případech stanovených zvláštním zákonem), musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Manželství uzavřené před orgánem církve

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají matriční úřad o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona (občanského zákoníku)  pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství formou občanského sňatku. Od vydání osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.
Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Dotazník k uzavření manželství a žádost o uzavření manželství před orgánem církve snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
- za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000,- Kč,
- za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000,- Kč,
- za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1.000,- Kč,
- za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,

Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována 07:00 02.01.2014
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz