Název situace Ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace • Vidimací se ověřuje, že se opis nebo kopie (vidimovaná listina) doslova shoduje s předloženou listinou.
• Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Žadatel (fyzická osoba)
Jaký je postup pro řešení situace Žadatel předloží ověřující osobě listinu, která má být vidimována nebo listinu, na které má být legalizován podpis.

Vidimace se neprovede,
• je-li předložená listina listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (např. průkazy, vkladní knížky, šeky, směnky, cenné papíry, losy, sázenky, protest směnky, geometrické plány, rysy, technické kresby),
• je-li předložená listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem (neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele),
• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, podle § 8 písm. f), tedy že byla pořízena z listiny, která obsahovala zajišťovací prvek,
• je-li předložená listina výstupem z autorizované konverze dokumentů a v její doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
• jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
• nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, k prokázání své totožnosti platný doklad,
• nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
• jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
• jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.
S kým můžete tuto situaci řešit Pro občany, kteří se chtějí dostavit na Městský úřad Nymburk, je příslušný k řešení situace:

Odbor správních činností, budova „C“, U Staré sladovny 390:
• 2. poschodí – evidence obyvatel (kancelář č. 315), tel. 325 501 522-3
• 3. poschodí – matrika (kancelář č. 414), tel. 325 501 537-8

Odbor vnitřních věcí, hlavní budova, Náměstí Přemyslovců 163/20:
• přízemí – podatelna, tel. 325 501 151

Kancelář starosty, hlavní budova, Náměstí Přemyslovců 163/20:
• 1. poschodí – kancelář č. 202, tel. 325 501 202

Úřední hodiny pro vidimaci a legalizaci:
Po: 8:00–17:30 h
Út: 8:00–14:00 h (matrika neověřuje)
St: 8:00–17:00 h
Čt: 7:00–14:00 h
Pá: 8:00–12:00 h
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Žadatel o legalizaci (popř. svědci) předloží k prokázání své totožnosti platný
• občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad (občan ČR),
• cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu (cizinec), nebo
• identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu (osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva)>

Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny .
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatek a vidimaci každé stránky (formát A4 a menší) vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Poplatek za pořízení kopie ověřované listiny dle sazebníku úhrad Městského úřadu Nymburk:
Formát A4 jednostranná (černobílá)2 Kč/list
Formát A4 oboustranná (černobílá)4 Kč/list
Formát A4 jednostranná (barevná)20 Kč/list
Formát A4 oboustranná (barevná)30 Kč/list
Formát A3 jednostranná (černobílá)4 Kč/list
Formát A3 oboustranná (černobílá)7 Kč/list
Formát A3 jednostranná (barevná)36 Kč/list
Formát A3 oboustranná (barevná)50 Kč/list
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 29.01.2020
Dodatky k životní situaci Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz