Název situace Zprostředkování kontaktu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Ministerstvo vnitra na písemnou žádost občana ČR staršího 15 let zprostředkuje požadovaný kontakt s jiným občanem ČR s využitím základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Občan České republiky starší 15 let
Jaký je postup pro řešení situace Podáte písemnou žádost na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a současně zaplatíte správní poplatek.

Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel. Pokud identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, sdělí tuto skutečnost Ministerstvo vnitra kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, jestliže kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou a kontaktující osoba v žádosti tento vztah uvede (Ministerstvo vnitra ověří).
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Dostavte se na kterýkoliv ze shora uvedených úřadů a po prokázání totožnosti vyplňte žádost o zprostředkování kontaktu.
Je-li žádost zaslána poštou, musí být podpis na žádosti úředně ověřen.
Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Při podání prostřednictvím datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na kterémkoliv matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra.
S kým můžete tuto situaci řešit Pokud chcete žádost podat v Nymburce, je k řešení situace příslušný:

Městský úřad Nymburk, budova „C“ U Staré sladovny 390

2. poschodí, oddělení správních činností

kancelář č. 314 – vedoucí oddělení, tel. 325 501 521
kancelář č. 315 – evidence obyvatel, tel. 325 501 522 - 523
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Žadatel předloží k prokázání své totožnosti platný:
• občanský průkaz nebo cestovní doklad
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář žádosti je k dispozici na příslušných úřadech nebo ho lze stáhnout na webových stránkách Města Nymburk, odkaz http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&zobraz=formulare#OSC, případně na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
Jaké jsou správní a jiné poplatky Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč, který je možno uhradit 3 způsoby:
• kolkovou známkou v hodnotě 500,- Kč
• v hotovosti při podání žádosti na úřadu
• zasláním na účet Ministerstva vnitra
č. 3711-8920071/0710.

Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem. První čtyři číslice variabilního symbolu jsou vždy jedničky!
Specifický symbol: 433.
Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 14:45 11.02.16
Dodatky k životní situaci Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz