Název situace Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
• by-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat vlastník objektu případně osoba, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. na základě nájemní smlouvy), starší 18 let, svéprávná
Jaký je postup pro řešení situace Vlastník objektu nebo oprávněná osoba podá písemný návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Je povinen prokázat existenci důvodů pro zrušení tj.:
• zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a
• neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem.

Navrhovatel musí prokázat splnění obou uvedených podmínek současně.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Pokud chcete podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu občanovi přihlášenému k trvalému pobytu ve městě Nymburk, dostavte se na odbor správních činností MěÚ Nymburk (ohlašovna), kde obdržíte podrobnou informaci o náležitostech písemného návrhu a o přílohách, které musí být připojeny.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk , budova „C“ U Staré sladovny 390
ohlašovna – 2. poschodí, č. dveří 315

úřední hodiny:
pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovnice odboru správních činností (ohlašovna) MěÚ Nymburk.
tel. 325 501 522
tel. 325 501 523
tel. 325 501 521
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou • Písemný návrh, ze kterého musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje (náležitosti dle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
• Doklady prokazující užívací právo navrhovatele k objektu nebo jeho části se předkládají pouze, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí (např. platná nájemní smlouva).
• Navrhovatel musí dále prokázat zánik užívacího práva a neužívání objektu za účelem bydlení občanem, jemuž se ruší údaj o místě trvalého pobytu)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Ohlašovna může na požádání poskytnout vzor návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu, který sama vypracovala.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu za každou osobu.......................Kč 100
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny v § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Pokud však občan, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen rozhodnutím ohlašovny, nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci toto rozhodnutí, může být stíhán pro přestupek proti zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (§ 16a odst. 1 písm. c).
Kdy byla situace aktualizována 12:00 04.02.2016
Dodatky k životní situaci Změnu adresy místa trvalého pobytu nezapomeňte ohlásit příslušným institucím (zdravotní pojišťovna, ČSSZ, registr vozidel, atd.). Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů: http://www.szrcr.cz/akce

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz