Název situace Výměna řidičského průkazu za řidičský průkaz vydaný cizím státem
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat do 3 měsíců ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem.
Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území ČR obvyklé bydliště, může požádat o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu. Obvyklé bydliště na území ČR je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území ČR, nebo pokud fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt, místo na území ČR, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, popř. pracovních vazeb.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Cizinec s přechodným pobytem na dobu delší než 1 rok na území ČR nebo
Cizinec s trvalým pobytem na území ČR nebo
Osoba s trvalým pobytem na území ČR
Jaký je postup pro řešení situace Splnění všech požadovaných náležitostí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podáním písemné žádosti o vydání nového řidičského průkazu osobně na příslušném úřadě
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností
S kým můžete tuto situaci řešit S pracovníky Městského úřadu Nymburk, odbor správních činností.
Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou - žádost o vydání řidičského průkazu (na úřadě)
- čestné prohlášení (žadatel vyplní na úřadě)
- doklad totožnosti včetně dokladu prokazující bydliště na území ČR, kde žadatel pobývá alespoň 185 dní v kalendářním roce
- řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz jiného členského státu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě
Jaké jsou správní a jiné poplatky Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
– bez správního poplatku
Výměna řidičského průkazu vydaného jiným členským státem
- správní poplatek - Kč 200
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 20 dnů od podání žádosti,
příp. 5 pracovních dní po uhrazení správního poplatku    Kč 700
Podle kterého právního předpisu se postupuje 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

související předpisy:
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností V případě, že se řidičský průkaz vydaný cizím státem nevymění ve stanovené lhůtě, může být uložena pokuta v rozmezí od 1 500 do 2 500 Kč podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Kdy byla situace aktualizována 22.11.2018
Dodatky k životní situaci Kde získáte bližší informace:

• obecní úřad obce s rozšířenou působností
• magistrát města
Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz