Název situace Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Žadatelem pro účel tohoto zákona o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci podle tohoto zákona.
Jaký je postup pro řešení situace Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Žádost lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Nymburk, kteréhokoliv věcně příslušného odboru či samostatném oddělení (dále jen „povinný subjekt“). V případě elektronické žádosti, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy povinného subjektu (mail@meu-nbk.cz).
S kým můžete tuto situaci řešit Na jednotlivých odborech a odděleních Městského úřadu Nymburk dle jejich odborné působnosti v úředních hodinách (dále jen „povinný subjekt“).
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Nejsou předepsány.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou předepsány (doporučený vzor – zde).
Jaké jsou správní a jiné poplatky Poplatky jsou stanoveny dle platného sazebníku úhrad (zde).

Poplatky lze uhradit v pokladních hodinách na pokladně povinného subjektu na adrese Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20 (pokladní hodiny zveřejněny na http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=2).
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Písemné informace se vyřizují do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

V případě že:
- brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží;
- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti;
- v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
- vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost;
- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti;
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:
- Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
- Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy;
- Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data;

Blíže viz Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 12.08.2021
Dodatky k životní situaci Další informace můžete získat na webu Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).
Za správnost odpovídá Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz