Název situace Pořizování územních plánů a urbanistických studií
Odbor řešící tuto problematiku Odbor výstavby
Předmět situace Územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán a projednávaná urbanistická studie mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání zadání, konceptů řešení i návrhů hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník) a připomínek (kdokoliv).
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Občan, občanské sdružení, právní zástupce občana (dále jen občan ).
Jaký je postup pro řešení situace 2) Koncept řešení územního plánu obce a regulačního plánu se projednává veřejně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Den a místo veřejného jednání musí pořizovatel ÚPD oznámit nejméně 30 dnů předem a kdykoliv v této lhůtě také musí mít občané možnost si koncept řešení prohlédnout. Připomínky mohou občané uplatňovat nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Majitelé pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva jsou dotčena připravovaným územním plánem obce nebo regulačním plánem (například navrhovanými veřejně prospěšnými stavbami), mohou podat námitky nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Pořizovatel ÚPD je povinen jim do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit, že jejich námitkám bylo vyhověno. V opačném případě musí uvést důvody, proč jim vyhověno nebylo. 3) Návrh územního plánu obce a regulačního plánu musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. 4) V závěrečné fázi vlastníci pozemků a staveb mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení námitky, nebo nesouhlas s odmítnutím námitek podaných ke konceptu řešení. Ve stejné lhůtě může rovněž každý uplatnit své připomínky. Při projednávání urbanistické studie nebo územní prognózy se postupuje shodně jako u konceptu řešení. Pořizovány mohou být i změny těchto dokumentací, práva občanů jsou shodná jako u návrhu. Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve všech fázích pořizovacího procesu: při projednávání zadání, při projednávání konceptu řešení a při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace. Občan má následující úlohy a pravomoci v procesu pořizování územního (regulačního) plánu: 1) Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své návrhy, připomínky a doporučení, nejpozději však do 15 dnů od posledního dne vystavení.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Občan by měl sledovat vývěsku obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Krajské úřady
Městský / obecní úřad
V případě územního plánu obce, regulačního plánu a urbanistické studie na obecním úřadu, v případě územního plánu velkého územního celku (popř. Územní prognózy) na krajském úřadu.
S kým můžete tuto situaci řešit Občan situaci řeší na výše zmíněných místech se zaměstnanci příslušných oddělení a v to v termínech uvedených ve vyhláškách zveřejněných na úřední desce obce.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Žádné. Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví nemovitosti prokázat.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje do 30 dnů po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Při nezákonném postupu může v krajním případě dojít až k pozastavení platnosti územního plánu nebo regulačního plánu a následnému rozhodnutí soudu o jeho platnosti.
Kdy byla situace aktualizována 08:01 13.07.04
Dodatky k životní situaci Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo MMR, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz