Název situace Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby
Odbor řešící tuto problematiku Odbor výstavby
Předmět situace Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.

Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:
• při koupi nemovitosti
• při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku (např. využít stavbu nebo pozemek pro podnikání).
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.
Jaký je postup pro řešení situace Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit:

• zda pro obec existuje územní plán obce;
• zda pro lokalitu, ve které chcete některý záměr realizovat, existuje regulační plán;
• zda je obec zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku;
• zda pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Zjistěte zda existují dokumentace uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu omezující podmínky pro váš záměr nebo pro využití Vámi kupované nemovitosti.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Krajské úřady
Městský / obecní úřad
Stavební úřady
Potřebné informace zjistíte buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě.
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovníci oddělení/odboru zabývajícího se územním plánováním a stavebním řádem, popřípadě regionálním rozvojem.
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Nejlépe snímek pozemkové mapy nebo aspoň znát číslo pozemku a katastrální území, kde se nemovitost nachází.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici K danému úkonu nejsou potřeba žádné formuláře.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní a jiné poplatky nejsou zavedeny, jste oprávněn zdarma do výše uvedených dokumentací, na příslušných úřadech, nahlížet a dělat si z nich výpisky.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informaci je 30 dní (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny Vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací.

Lhůty - žadatel
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Lhůty - úřady
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.
Podle kterého právního předpisu se postupuje 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

související předpisy
Vyhláška č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce a odvolání proti neposkytnutí informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§15 odst. 4 a § 16).
Kdy byla situace aktualizována 08:02 13.07.04
Dodatky k životní situaci Konkrétní informace můžete získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, případně obecné informace na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz